– Det er ikke tilfeldig at satsingen på samferdsel har økt med 80 prosent

– Effektive samferdselsløsninger er en forutsetning for videre vekst, mener Alta og Hammerfest Høyre.

Alta Høyre og Hammerfest Høyre er sammen om dette leserinnlegget. Kjersti Sollien Iversen, Hammerfest Høyre, Alex Bjørkmann, Alta Høyre, Jon Atle Birkeland, Hammerfest Høyre, Geir-Inge Siversten, Troms og Høyre Fylkesting, Marianne Aas Haukland, Stortingsrepresentant Finnmark, Kristen Albert Ellingsen, Alta Høyre og Troms og Høyre Fylkesting. Asbjørn Eliassen, Hammerfest Høyre.  Foto: Privat

Meninger

Havet og kysten har alltid vært grunnlaget for bosetting og verdiskapning for oss som bor her nord. Verdiene langs kysten har vært et grunnlag for selvforsyning, samtidig har havet og fiskeriene bidratt både til å forsyne oss som bor her, og store deler av landet og den øvrige verden med sjømat. De verdiene som er skapt her har dannet grunnlaget for viktige arbeidsplasser og vært en forutsetning for bosetningen her. Samtidig sjømatnæringene og annen verdiskapning her nord skaffet landet viktige eksportinntekter. Verdiskapningen og skaperevnene ser vi ikke minst nå vi vet at nesten alle oppdrettsselskapene er norskeid, med eierskap og virksomhet i distriktene langs store deler av kysten.

For å sikre videre vekst og markedsadgang må vi fortsatt arbeide aktivt for å sikre fiskerinæringen og annen industri forutsigbar og sikker markedsadgang. Vi i Høyre er derfor opptatt av at bedriftene også i distriktene fortsatt må sikres en god og moderne infrastruktur som gjør det mulig å levere de varene og verdiene som blir skapt i distriktene. Gode veier, flyforbindelser, effektiv kollektivtrafikk og sjøtransport gjør avstandene mellom distrikt og by, mellom distriktene og de viktigste markedene kortere.

Effektiv transportløsninger er en forutsetning for å bygge hele landet og bidrar ikke bare til at næringsliv får en nødvendig og bedre markedstilgang. Vi som bor her får også et bedre transporttilbud både mellom de ulike stedene og de servertilbudene vi er avhengig av, samtidig som vi blir sikret effektive samferdselsløsningen inn og ut av vår bo- og arbeidsregionen. Det er derfor ikke tilfeldig at satsingen på samferdsel har økt med 80% siden Høyre og de borgerlige partiene overtok regjeringskontorene. For Hammerfest Høyre og Alta Høyre er det spesielt viktig at strekningen Hammerfest – Skaidi, og strekningen videre fra Alta og sørover mot Kautokeino og mot finskegrensa blir prioritert. Dette er strekninger vi mener må bli prioritert og nødvendige utbedringen blir igangsatt så raskt som mulig.

Både Hammerfest som er et knutepunkt for energi og laks og Alta med sitt allsidig næringsliv er helt avhengig av gode transportårer. For å videreutvikle vår felles bo- og arbeidsregion er vi helt avhengig av effektive transportkanaler både mellom byene og for å sikre god og forutsigbar tilgjengelighet til de viktigste markedene.

Regjeringen ser ofte mot nord, og snart legger regjeringen frem den nye nordområdemeldingen. Skal regjeringen nordområdesatsing lykkes, må gode transportløsninger som sikrer effektive transportløsninger, både mellom de ulike stedene, og ut av regionen fortsatt prioriteres. Det vil Høyre både i Alta og Hammerfest arbeide for å få til.

Med vennlig hilsen tillitsvalgte i

Alta Høyre og Hammerfest Høyre