Planene om jobber i Finnmark

– Mange alarmklokker ringer, skriver Geir Iversen.

Geir Adelsten Iversen.  Foto: Rune Østlyngen

Meninger

Jeg deltok i en debatt i regi av NHO hvor målet var å se på hvordan en skal kunne skape nye arbeidsplasser i Finnmark.

I debatten kom det bl.a. inn på dette med Nussir og jeg vil her trekke opp noen retningslinjer som vi som bor i Finnmark kanskje bør vektlegge i årene som kommer

Dette med havmiljø er et stikkord og jeg vil følge opp med at før vi i hele tatt snakker om ytterligere industriutslipp i Finnmark, så må vi rydde opp i dagens havmiljø. 

Kort fortalt; gruvedrift er «døgnfluer»- de nedkegges straks verdensmarkedsprisen dropper. Fiskeindustrien er evigvarende bare vi skikker oss vel og ikke overfisker bestandene eller forurenser fjordene våre

På vei til debatten så hadde jeg med en haiker med som hadde reist på kysten av Finnmark i mange år. Han fortalte at enkelte ganger så kunne han tidligere se et belte av lodde i fjersteine. Det var ikke noe spesielt mye fugleliv rundt disse loddebeltene og han forklarte hvorfor. Fuglene hadde mat nok overalt. Slike loddebelter var det overalt etter at lodda hadde gytt og alt av fuglelivet hadde mat nok.

Hvorfor ser vi dette så sjeldent nå?

Mange alarmklokker ringer allerede:

1. Lodde og rauåte beskattes hardt

2. Hvordan påvirker oppdrett havmiljøet.  Hvorfor er det manglene forskning på oppdrett sin virkning på havmiljø og havets totale produksjon? Hvorfor bryter det ut ILA i anlegg som ligger i verdens reneste hav? Vi må – som vedtatt i Senterpartiets langtidsprogram satse på lukkede- og konsesjonsfrie anlegg.

3. Fisket etter hyse og sei under minstemål, utarmer fjord etter fjord for fisk som normalt blir høstet av den lokale flåte

4. Tråling med snurrevad i fjordene til fjærsteinene der alt sopes med – uavhenging om artene er i gyting eller ikke – eller at de tar årsinntekten fra andre.

5. Plast og søppel som tar mer og mer plass i havet.

Uavhengig og fri forskning må til for å finne ut svarene til mange av disse utfordringene. Men vi har ikke tid til å vente, derfor har Stortinget vedtatt Naturmangfoldsloven § 9 – føre var prinsippet,.Vi må handle nå – vi kan ikke vente på fellende beviser for at «vaskemiddler» for å ta ut renest mulig malm  og som er sterkt giftig og som det advares mot å la det komme i kontakt med vann, dumpes i Repparfjorden  Vi kan – etter erfaringene fra Syd-Varanger gruver og dumpingen av gruvemiddel i Bøkfjorden –  lett forstå at slammet vil fordele seg utover i hele repparjord bassenget. Og blir en del av havet og fjordene og det omfattende kretsløp som finnes der.

Jeg har tidligere fortalt hvordan vi kan skape flere tusen arbeidsplasser langs kysten av Finnmark om vi satser på kystflåten og videreforedling av fisk i disse fiskerisamfunnene. Dette er en vei å gå for å skape flere arbeidsplasser i Finnmark

Geir A. Iversen

Senterpartiet

Stortingsrepresentant fra Finnmark