– Sp ønsker fortsatt liv i småsamfunnene langs kysten

– For oss er det viktigste å finne gjennomførbare løsninger som kan være levelig for alle parter, skriver Finnmark Senterparti.

Forslaget om kutt av hurtigbåtanløp har gitt mange protester langs kysten.  Foto: Lars Engerengen

Meninger

Finnmark Senterparti har fått med seg den massive motstanden mot rutekuttene til småsamfunn på kysten av Vest-Finnmark. La det være klart: For et parti og for oss som fylkestingsrepresentanter som kjemper for distriktene smerter det å få slike forslag lagt på bordet fra fylkesråden for samferdsel. Det er nemlig slik at det er fylkesråden for samferdsel som er fagetat i samferdselssaker, og som fremmer prioriteringer og kutt. Til slutt er det et helhetlig fylkesråd som eventuelt vedtar og stiller seg bak dette. Slik har saksgangen også vært i denne saken.

Vi har stor sympati for de som føler seg berørt av disse forslagene og vi lytter til det som blir fremlagt av argumenter. Som er representanter for Senterpartiet er vi derfor opptatt av å søke etter gode løsninger som vil være levelig både for Troms og Finnmark Fylkeskommune og for beboere på kysten av Finnmark. Vi har sett på og vurdert rutemønsteret i disse anløpene og ser at det på steder uten fastboende er opptil 9 anløp i uken. Dette gjelder også steder hvor det er 1-2 beboere som ikke er bebodd i vinterhalvåret.

Å fortsette med et slikt rutetilbud kan vi dessverre ikke gjøre, noe vi håper befolkningen også har forståelse for. Det vi som representanter for Senterpartiet er opptatt av og ser verdien av, er å finne løsninger ved å fortsatt kunne ha en viss rutefrekvens til disse områdene. Dette er noe som vi vil jobbe med frem mot fylkestinget. For oss er det viktigste å finne gjennomførbare løsninger som kan være levelig for alle parter. Dette for at befolkningen fortsatt skal kunne leve, bo og fortsatt kunne benytte seg av sine fritidsboliger også i fremtiden. Hva løsningen til slutt blir vet vi ikke enda, men det kan bli redusert frekvens på anløpene. Det kan også være at det blir forskjeller i forhold til årstidene, men dette kan være bedre enn kutt på alle anløp. Løsningene bør i alle fall være forenelig med bruksmønster, der kommunene også må bidra.

Årsakene til at kuttene nå må gjøres er flere og sammensatt. Men kort oppsummert om den krevende økonomiske situasjonen i Troms og Finnmark er av følgende forhold:

1. Tidligere fylkeskommuner og fylkesting har vedtatt uspesifiserte kutt, som dette fylkestinget nå holder på å spesifisere og finne tiltak på. Det skal kuttes på ca. 160 mill. i perioden.

2. Troms og Finnmark fylkeskommune betaler fortsatt regningen av sammenslåingskostnadene som har vært og er fortsatt underfinansiert, der vi har manglet ca. 40 – 60 mill.

3. Troms og Finnmark fylkeskommune har fått overført underfinansierte statlige nye oppgaver, som er underfinansiert på ca. 20 mill. av det vi har beregnet hittil.

4. Inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner fra dagens regjering er endret, og det er ikke til fordel for Troms og Finnmark, som er et stort distriktsfylke med spredt bosetning. Eksempelvis innenfor samferdsel tilgodeser regjeringens inntekts-system de fylkene og rutene som betjener mange mennesker i korte avstander, noe som ikke er tilfelle i Troms og Finnmark, og heller ikke Vest-Finnmark.

5. På toppen av dette er vi midt i en situasjon med Corona-krise, der vi er usikker på om vi får kompensert for all inntektstap og kostnader som fylkeskommunen er blitt påført.

6. Det er videre verdt å merke seg at regjeringen foreslår at tildelingene til fylkeskommunens havbruksfond skal endres, noe som medfører inntektstap til fylkeskommunen på flere titallsmillioner som skulle vært brukt til næringsutvikling i nord.

7. At begge fylkeskommuner også har en historie er viktig å ha med seg, der Finnmark hadde et underskudd fra 2019. Samferdsel alene hadde der et merforbruk på 90 millioner, fordi de har brukt penger over evne.

Med dette bakteppet er det ikke enkelt å beholde alle tjenester på samme nivå som befolkningen har vært vant til. Men vi forsøker nå å jobbe frem en løsning i denne saken som kan bidra til å gi et bedre tilbud for folks hverdag, enn det som er foreslått av fylkesråden for samferdsel. Det er ikke enkelt men vi håper å få det til.

Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant og leder Finnmark Sp

Fred Johnsen

Fylkestingsrepresentant og komitéleder samferdsel

Jan Martin Rishaug

Fylkestingsrepresentant, komitéleder utdanning, varaordfører Alta kommune og lokallagsleder Alta Sp

Hugo Salamonsen

Fylkestingsrepresentant og lokallagsleder Nordkapp Sp