– Berettiget kritikk fra Bergstø

Olav Gunnar Ballo mener sykehussaken bærer preg av slagside fra Altapostens side.

Olav Gunnar Ballo.  Foto: Magne Kveseth

Meninger

Nestleder i SV; Kirsti Bergstø, har i et innlegg i Altaposten 25/5-20, under overskriften «Altapostens spekulative kampanjejournalistikk» gått i rette med måten avisen presenterer intervjuobjekters uttalelser på, der uttalelser vris, og tas ut av sin sammenheng, slik at resultatet blir tendensiøst og villedende for hva den som ble intervjuet faktisk sa.– Altapostens spekulative kampanjejournalistikk

– SV har i lang tid jobbet for å bedre helsetilbudet til Altas befolkning, mener Kirsti Bergstø.

 

Jeg deler Kirsti Bergstøs kritikk av Altaposten, og har på eget initiativ sendt en klage til Pressens faglige utvalg (PFU) over måten avisen gjennom flere år har gitt en slagsidepreget dekning av fylkets sykehustjenester på.

I samme avis som Bergstø fremmer sin kritikk, gir overlegene Svein Størdal og Torgeir Engdal kritikk av et oppslag Altaposten hadde 16.mai («Villedende om behandling av hjerneslag i Finnmarkssykehuset»), der en slagpasient fikk vellykket behandling ved UNN. Avisen hadde hentet inn uttalelse fra en nevrolog ved Rikshospitalet, som bidro til å understøtte kritikk av organiseringen av spesialisttjenestene i Finnmark, uten at intervjuobjektet framsto med noen forutgående innsikt om Helse Nords måte å organisere tjenestene på.


Spesialist: – Flere bør sendes rett til UNN ved mistanke om slag

Nevrolog mener terskelen for å sende pasienter rett til universitetssykehuset bør senkes betraktelig. Sykehuslegene må brette opp ermene og ta ansvar, sier han, men får svar på tiltale fra konstituert seksjonsoverlege.

 

– Villedende om behandling av hjerneslag i Finnmarkssykehuset

– Etter vår mening er synspunktene til Christian Lund på kollisjonskurs med den kunnskapen vi har, skriver overlegene Svein Størdal og Torgeir Engstad.

 

Slik ble en sak som kunne dokumentert hvordan det helsefaglige trekantsamarbeidet mellom Alta, Hammerfest og Tromsø fungerer til pasientens beste på, i stedet vinklet som en kritikk av Finnmarkssykehuset. Denne kritikken var i denne, som i flere andre saker, etter mitt syn helt uberettiget og sterkt villedende. Det er bra at Finnmarkssykehuset tar til motmæle. Det hadde de hatt saklig grunnlag for å gjøre i langt flere saker enn denne, som Altaposten har presentert gjennom de siste årene.

Både det eksemplet Kirsti Bergstø viser til i sin artikkel, og innlegget om behandling av slagpasient, er etter mitt syn eksempler på kritikkverdig journalistikk fra Altapostens side, fordi oppslagene ikke bidrar til balansert folkeopplysning, men til å skape opprør og misnøye til helsetilbudet for Altas befolkning ved Finnmarkssykehuset på sviktende faglig grunnlag.


Altapostens journalistikk i helsesaker

Jarle Mjøen svarer på Kirsti Bergstøs påstand om uredelige journalistikk og Altapostens kampanjejournalistikk.

 

Jarle Mjøens svar til Kirsti Bergstø i avisens nettutgave 26/5-20 underbygger Bergstøs kritikk. Mjøen viser at han ikke er noen nøytral journalist som etterspør saklig, og samlet sett balansert, informasjon fra sine intervjuobjekter, men at han selv er en helsepolitisk aktør med sin egen, underliggende helsepolitiske agenda.

Jeg har ingen tro på at Mjøen vil legge om sin kampanjepregede journalistikk. Jeg har derimot tro på at det fortsatt finnes nok integritet blant oppegående journalister i Altaposten til at også de tar til motmæle mot Altapostens kampanjepregede journalistikk i spørsmål om sykehustjenester til Alta.

Jeg har fått svar fra Pressens faglige utvalg, der de tilrår kontakt med avisens redaktør som et første skritt. Jeg vil kontakte Lund og framføre mitt syn i tråd med tilrådningen fra Pressens faglige utvalg. I tillegg vil jeg sende konkrete eksempler til PFU på det jeg mener er klare brudd på Pressens Vær Varsom Plakat i artikler Altaposten har hatt gjennom de siste seks månedene, hvorav to er nevnt her.

Øksfjord 26/5-20

Olav Gunnar Ballo