Altapostens journalistikk i helsesaker

Jarle Mjøen svarer på Kirsti Bergstøs påstand om uredelige journalistikk og Altapostens kampanjejournalistikk.

Jarle Mjøen, Altapostens politisk redaktør  

Meninger

Til Kirsti Bergstøs påstand om min uredelige journalistikk og Altapostens kampanjejournalistikk

Viser til leserinnlegg fra Kirsti Bergstø om Altaposten og undertegnedes journalstikk. Dette var sterke beskyldninger, Kirsti Bergstø, kan du dokumentere dem?

Mine reaksjoner er samlet punktvis under, og ber om at du svarer meg, Altapostens lesere og dine egne partikamerater og velgere på de spørsmål som reises:

• Hva er spekulativt med å etterlyse hva antatt toppkandidat hos SV (Bergstø) står for i forhold til to konkrete forslag fra Sp/Frp om etablering av føde- og akuttavdeling i Alta?

• Når endelig nestlederen i SV, og fortsatt favoritt til topplassen i Finnmark for SV, uttaler seg (skriftlig slik vi har bedt om) refereres hun ordrett med sitt skriftlige svar.

• Det er riktig at Altaposten gjøres oppmerksom på vi ikke hadde dekning for å bruke sitatstrek, det vil si ordrett gjengitt, i den nevnte overskriften. Vi fjernet sitatstreken straks vi gjøres oppmerksom på dette. Overskriften blir stående uten sitatstrek utledet av det Kirsti siteres på (det hun sier i selve saken).


Nestleder i SV, Kjersti Bergstø:

Mener fødeavdeling og akuttilbud i Alta gir dårligere helsetjenester for folk i Finnmark

Fødende i Alta og Kautokeino får ingen hjelp hos SV for å slippe sykehusvei på opp til 27 mil.

 

• Kirsti, du må dokumentere at jeg helt siden stortingsvalget i 2009 gjennom overskrifter har stemplet deg som en politiker som vil legge ned fødetilbudet i Alta (fødestua). Det har jeg aldri trodd du har ønsket, har aldri vært min mening å framstille det slik, og det kan jeg heller ikke forstå at det kan ha framkommet verken av overskrifter eller innhold i artikler.

• Det Altaposten har forsøkt å få et svar på er hvorfor Finnmark SV, og ikke minst toppkandidat Kirsti Bergstø, har sagt nei til fødeavdeling og akuttilbud. Og at du ikke vil kjempe for de kvinnene som mener at fødetilbud som rt 14 til 28 mil unna, svært ofte med en vinterstengt vei, er et trygt og godt tilbud.

• Vi har ønsket et klart svar på hvorfor SV ikke er opptatt av kravet om fødeavdeling for Alta-regioen (1/3 av Finnmarks befolkning), og med betydelig flere fødende enn i hele Øst-Finnmark til sammen.   Har vi forstått det rett er ikke det manglende fødetilbudet, det vil si at tre av fire fødende i Alta-regionen har opptil fire timer til et fødetilbud, en sak som ikke opptar SV.  At sykehusveien, nærmest er mer stengt enn åpen fra oktober til langt ut i mai, gir ikke sympati og empati, i alle fall ikke så mye at SV vil gjøre noe med dette.  Tilgjengeligheten til sykehuset ble sentral i stortingsdebatten 12. mai da det ble vist til tilfellet med en førstegangsfødende Alta-jente hvor fødsel var i gang, ble  sendt med privatbil til Hammerfest, mens uværet raste og veien var kolonnekjørt.

• I samme stortingsdebatt stemte SV for å opprettholde et permanent fødetilbud ved Kristiansund sykehus for Nordmøre. Dette er en region som har en kortere reisevei for pasientene i  befolningstyngdepunktet til det nye fellessykehuset på Hjelset, men en god del av de samme utfordringene som Alta-regionen for noen av de minste kommunene. Hvorfor SV vil behandle fødende i veldig lik situasjon totalt annerledes, burde vi ha stilt deg Kirsti spørsmål om, selv om du ikke er stortingsrepresentant. At vi ikke har gjort det, må vi ta selvkritikk på.

• De mest sentrale SV-erne i Alta drev ikke valgkamp for partiet i 2013 på grunn av manglende støtte fra toppkandidat Kirsti Bergstø og Finnmark SV. Begrunnelsen fra Alta var Finnmark SV sa nei til en helhetlig utredning av sykehusstrukturen hvor både pasientgrunnlag, rekruttering av fagkompetanse, økonomi, vær og geografi skulle dokumenteres/konkluderes. Kravet var ikke sykehus, men en debatt basert på fakta. Utredning var et hovedspørsmål i valgkampen i 2017 da 7000 altaværinger gikk ut og krevde støtte fra politikerne. Formodentlig også mange potensielle SV-velgere (grasrota i SV) var blant de 7000. Mener Kirsti Bergstø at valgboikotten i 2013, demonstrasjonen i 2017 og velgernes melding til politikerne ved valget (valgresultatet) også var drevet fram av Jarle Mjøen og Altaposten?

• I 2019 er situasjonen at Alta Venstre vurderer å legge ned lokalpartiet fordi de føler seg sviktet av partiet sentralt. De lokale Venstre-toppene føler et ansvar for løftene  Venstre har gitt innbyggerne om fødeavdeling og akuttilbud, og som ikke ivaretas. Er det ekstraordinære årsmøtet et resultat av Altapostens kampanjejournalistikk?

• Altaposten hadde en fyldig dekning av årsmøtet til Alta Ap hvor nær samtlige som hadde ordet tegnet et bilde av et kommende katastrofevalg for Ap dersom Ap-ledelsen (Youngstorget) nok en gang overså at deres potensielle velgere syntes at nok var nok.  Mange kunne ikke forstå at venstresiden ikke vil kjempe for at kvinner og akutt syke mennesker i Alta ikke skal få et likeverdig helsetilbud. Var stormen på årsmøte reell eller medieskapt (Altaposten)? Er de mange profilerte partiveteranene som har krevd virkningsfull tilbakemelding til partiet sentralt, og som også har tatt til ordet for å ikke drive valgkamp for Ap, egentlig politikere som er villedet av Altaposten? Både tilhengere og motstandere av boikott har fått bred spalteplass i Altaposten, og fra begge sidene har vi faktisk fått en rekke positive tilbakemeldinger på at i en viktig debatt er nyansene og motstemmene kommet godt fram. En telefon til leder i Alta Ap, Kåre Simensen,  som advarer mot boikott, tror jeg helt sikker kan bekrefte at debatten er forsøkt speilet i hele sin bredde.

• Jeg reagerer også svært sterkt på at en stortingsrepresentant nedvurderer den folkelige kampen til å være tuftet på et medieskapt grunnlag som ikke finnes. Altaposten har hatt en rolle med å fortelle historiene til de som er blitt offer for sykehusstrukturen, og det er en rolle vi faktisk er stolt over. Uten å ta æren for noe som helst, så tror jeg at det tilbudet som er kommet ved Klinikk Alta ville vært noe helt annet dersom ikke Altaposten hadde avdekket gjentatte forsøk på skalere ned tilbud fysisk ved utbyggingen, men ikke minst driftsmessig. Selv slagalarmen, CT og MR var lenge noe Helse Nord skulle vurdere, men som slett ikke var sikkert skulle komme. En rekke lovnader er ikke fulgt opp, og som vi har satt søkelyset på. Sist, at det et halvt år etter at klinikken er åpnet står syv av 20 lovede sengeplasser tomme.

Samtidig har vi parallelt vært opptatt av å belyse hva Klinikk Alta skal romme, den siste tiden med reportasjer om både bildediagnostikk,  stomi- og sårtilbud, avhengighetsavdeling og den viktige slagalarmen som ble operativ forrige uke.

• Samtidig er det viktig at vi følger de politiske prosessene, for eksempel det som skjer på Stortinget. Jeg mener vår dekning av dette har skjedd på saklig, opplyst og redelig måte, og må be om at du dokumenterer de tilfellene du påstår at  så ikke har skjedd. Jeg registrer også at Kirsti Bergstø på vegne av SV framstiller seg som en pådriver og tar ære for at helsetilbudene for Altas befolkning er bedret.

Helt til slutt, Kirsti, jeg tåler kritikk, og ser det faktisk som svært viktig for lokaldemokratiet at også media undergis samme kritiske søkelys som vi retter mot politikere. Jeg mener selv å ha et svært godt og profesjonelt forhold til dine kamerater i Alta SV, og håper at de vil avklare om de stiller seg bak din kritikk av mitt journalistiske virke, og deler dine synspunkter om at jeg er en fare for demokratiet. Helt til slutt vil jeg be  Kirsti Bergstø dokumentere de overtrampene som det vises til i hennes innlegget. De går faktisk på min faglige stolthet.

Altaposten har ikke fått noen melding om at vi er meldt til PFU. Her er Bergstø åpenbart bedre informert enn oss,  men vi har ingen problemer med at utvalget vurderer Altapostens journalistikk i en så viktig og omfattende sak.

Jarle Mjøen

Altaposten