– Fortetting i sentrum er en god ide

–Dessverre virker det ikke som regelverket er tilrettelagt for fortetting, skriver Andreas H. Schei i dette innlegget.

I sentrum er det ønske om mer fortetting. Da må regelverket tilpasses dette, mener Andreas Schei.   Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Alta er i vekst og det er behov for flere boliger. I Alta kommunes visjon for byutvikling ønskes det fortetting i sentrumsområdet. Det er mange argumenter for at det er en god ide:

Redusert trafikktrykk: Flere boliger i sentrumsområdet sammenlignet med flere nye boligfelt i utkanten av Alta reduserer trafikktrykket på de allerede belastete veiene.

Andreas Schei mener det er en god ide med fortetting, men da må regelverket være tilpasset dette ønsket.  Foto: Privat

 

Tilrettelegging for sykkelkultur og kollektivtrafikk: Bor du innenfor 30 minutter gangavstand til jobb, som for mange av Alta befolkning ligger i sentrum, er det lettere å velge og gå eller sykle. Fortetting tilrettelegger for kollektivtrafikken, som kan gjøre kollektivtilbudet enda mer tilgjengelig og lettere å bruke. Dette er gunstig for helse og miljø.

Redusere bruk av urørt natur: Tiltak for fortetting bør også fokusere på den eksiterende boligmassen. Eksempelvis kan gamle eneboligtomter utnyttes bedre, blant annet kan gamle eneboliger skiftes ut med nye to- og tremannsboliger. Slik utnyttelse vil gi flere boliger og redusere behovet for etablering av nye boligfelter i urørt natur. Ivaretakelse av urørt natur vil gi et godt nærområde for turbruk og biodiversitet som våre fremtidige generasjoner vil nyte godt av.

Økonomiske insentiv: Å oppgradere eneboliger fra 60-70 tallet til dages standard koster omtrent det samme som å bygge nytt. Ved et eventuelt salg vil du ikke få tilbake kostnadene brukt på den gamle eneboligen og renoveringskostnadene. Da er det mer lønnsomt å kjøpe seg tomt å bygge nytt. For å gjøre oppgradering av gamle eneboliger mer lønnsomt er et alternativ  å bygge to- og tremannsboliger. Da betaler de ekstra boenhetene for oppgraderingen. Det er et godt insentiv!

Forbedre energibruk: Dersom gamle eneboliger oppgraderes eller byttes ut vil dette dramatisk reduserer energi brukt til oppvarming. Dette er godt for miljøet og lønnsomt for de som bor der. En oppgradert boligmasse vil også gjøre Alta by mer attraktiv.

Dessverre virker det ikke som om regelverket er tilrettelagt for fortetting. Beskrivelsene i kommuneplanens arealdel om fortetting og de faktiske kravene til boligbebyggelse er i konflikt med hverandre. Kravet til tomtestørrelse er 400 m2 pr. boenhet for rekkehus og 600 m2 for 2 eneboliger. De fleste eneboligtomtene i sentrumsområdet er mellom 600-700 m2. Kravene til tomtestørrelse hindrer dermed endringen av gamle eneboliger til nye vertikaldelte boliger slik det er beskrevet i plandokumentet . Konsekvensene er at ubebygde naturområder blir brukt, og Alta 3 by spres videre ut.

Ønsker man fortetting må man nødvendigvis redusere kravet til tomtestørrelse. Dersom kravene mykes opp i sentrumsområdene vil dette tilrettelegge for at også privatpersoner og mindre entreprenører kan bidra til fortettingen. Fortetting er en god ide, la oss tilrettelegge for at flere kan bidra til denne visjonen.

Siteringer hentet fra kommuneplanens arealdel 2011-2030 (18. mai 2020)

Andreas H. Schei