– Senterpartiets politikk er å styrke hele lokal­demokratiet

Vi har registrert at enkelte miljøer forsøker å spre feilinformasjon om hva konsultasjoner er, skriver Senterpartiets sametingsgruppe.

Cecilie Hansen og Hans Ole Eira i Senterpartiets sametingsgruppe. 

Meninger

I vårt leserinnlegg 19.02.20 forklarer vi hvordan konsultasjoner bidrar til å styrke lokaldemokratiet. Vi har registrert at enkelte miljøer forsøker å spre feilinformasjon om hva konsultasjoner er. Vi vil derfor utdype vårt innlegg ytterligere.


Å snakke sammen styrker lokaldemokratiet

Samiske stemmer skal bli vurdert og være en viktig del av beslutningsgrunnlaget, skriver Senterpartiets sametingsgruppe.– Er dette Sp sin politikk?

Vil Sp gi reindriftsamer forrangsrett ved konflikt med bønder, spør Jarl Hellesvik.


Konsultasjoner skal sikre at saker som berører samiske interesser blir best mulig opplyst og at myndighetene vurderer de samiske interessene før myndighetene fatter endelige beslutninger. Bedre og mer effektive beslutningsprosesser vil styrke det lokale og regionale demokratiet.

Målet med konsultasjoner er å oppnå enighet, men la oss slå det klart fast: konsultasjonsretten gir verken noen forhandlingsrett eller en veto-rett.

Hadde konsultasjonsretten vært en forhandlings- eller vetorett så hadde vindkraftutbyggingen på Fosen vært stoppet og det hadde ikke blitt gitt konsesjon til gruvedrift og gruvedumping i Repparfjorden.

Ifølge forslaget om å lovfeste konsultasjonsplikten skal kommunene og fylkeskommunene selv finne en hensiktsmessig gjennomføring av konsultasjoner. Det er ingenting i veien for å ha åpne konsultasjonsprosesser der også andre enn samer blir involvert, så lenge de berørte samene blir konsultert.

Som i andre saker som myndighetene behandler, finnes det unntak fra innsyn i dokumenter som utveksles i saksforberedelsen av en sak. Vi er fornøyde med at lovforslaget er klar på at åpenhet er hovedregelen, og hvis noen dokumenter skal unntas fra hovedregelen, så er det kommunene og fylkeskommunene selv som avgjør om det vil unnta et dokument fra offentlighet. Og uansett, skal protokoll om utfallet av konsultasjonene være offentlig.

Det er lokale samiske organisasjoner og miljøer som er primær konsultasjonspart på det lokale nivået, ikke Sametinget. Det er de lokale samiske interessene som sakene gjelder, og derfor er det lokale samer som skal være med på å styrke det lokale demokratiet. Det kan være samiske bønder, bygdelag, utmarksutøvere, reindriftsnæringen eller andre som representerer de berørte samiske interessene.

Enkelte ser også ut til å anta at konsultasjoner vil gjelde enhver sak eller vil få et enormt omfang. Det er feil. Konsultasjonsplikten inntrer kun i saker som kan berøre samiske interesser. Og ingen, heller ikke samene, vil bruke tid og ressurser på saker som ikke betyr noe for dem.

Hans Ole Eira

Sametingsråd (SP)

Cecilie Hansen

Parlamentarisk leder

Senterpartiets sametingsgruppe