– Hammerfest må få ny lufthavn, Nord-Norge-banen må inn i NTP

– Krever at prosjektene som er inne i NTP blir fullført uten mer utsettelse, skriver årsmøtet i Troms og Finnmark SV.

Slik så arkitektene tidligere for seg en mulig flyplass på Grøtnes.   Foto: Asplan Viak

Meninger

Troms og Finnmark SV ser at regionen blir nedprioritert i satsning på samferdsel sammenlignet med andre regioner. Et samlet fylkesårsmøte stiller seg bak et krav om at det blir gitt tilstrekkelig finansiering som skal tildeles det nye storfylket.

Samtidig krever Troms og Finnmark SV at de prosjekter som nå ligger inne i NTP blir fullført uten mer utsettelse. Samt at nødvendige nye prosjekter som skal sørge for økt trafikksikkerhet, miljøvennlig person- og varetransport og tilrettelegging for transport knyttet til næringsaktivitet blir tatt inn.

RV862 – Tverrforbindelsen, E45, RV94, Rv92 Kaamanen, E6 Kirkenes og E8 Tromsø er viktig transportkorridorer og en sentral akse for næringstransport fra stor fylket til kontinentet. Strekningene behøver oppgradering og må prioriteres. Strekningen er ulykkesbelastet og kritisk i forhold til ras med mer.

Trafikken langs veiene har eksplodert de siste tiårene og dimensjoneringen av veien fra finskegrensa og inn i fylket står ikke i forhold til det opprinnelige grunnlaget.

Tiltaket er viktig i forhold til:

  • økt trafikksikkerhet
  • redusere ulykkesomfanget
  • sikring mot ras
  • økt regularitet og fremkommelighet
  • mer pålitelig varetransport til og fra storfylket

Flyplasser er viktig for transporten inn og ut av stor fylket. Rullebanen i Kirkenes må inn i NTP og må forlenges slik at man kan ta ned interkontinentale fly. Det gir en rullebane landinger både fra øst og vest. Dette gjør at operatørene kan øke nyttelasten på flyene. Dermed får vi økt kapasitet på flyplassen og større forutsigbarhet på landinger. Det forventes en økning i antall reisende til og fra lufthavnen i kirkenes og den må dimensjoneres for denne økte kapasiteten.

Det er svært viktig at lufthavnen i Tromsø Langnes må utvides som skissert og at Alta lufthavns sikkerhetssone utvides for å kunne ta ned fremtidens fly. Hammerfest må få en ny lufthavn på Grøtnes.

Nord-Norge-banen er ikke bare en mulighet, det er en nødvendighet. Trailertrafikken gjør nordnorske veier utrygge, og trafikken slipper ut store klimagassutslipp. En jernbane vil også binde by og land tettere. En rask jernbane vil gjøre det mulig for flere å bo i distriktene, og flere arbeidsplasser blir innenfor behagelig pendleravstand. Vi må bygge oss ut av klimakrisen og få til et næringsliv på naturens premisser. Vi trener mer klimavennlig transport, og da trenger vi nord-norgebanen inn i NTP 2022-2033.

Årsmøtet i Troms og Finnmark SV