– Svært uheldig og korttenkt å frata oss muligheten til å produsere maten  selv

– En rasjonell og velbegrunnet beslutning til Altas beste, skriver Alta Sp.

Alta Sp står inne for at de fjernet traseen for avlastningsveien over Aronnes.  Foto: Astrid Krogh

Meninger

I etterkant av at vi i Senterpartiet, sammen med det politiske flertallet i planutvalget, fjernet den omstridte traseen for avlastningsveien over Aronnes har skjellsordene vært mange. Vedtaket har blitt kalt «en katastrofe», «en adhoc-løsning», «næringsfiendtlig» og framstilles gjerne som både kunnskapsløst betinget og lite fremtidsrettet. Vi vil her gjøre kort rede for vårt syn på saken.

Senterpartiet har jobbet for å fjerne denne delen av traseen helt siden den ble planlagt. Det er vårt syn at ethvert inngrep som gir store negative konsekvenser for landbruk, miljø og landskap bør være av særdeles nødvendig art for å kunne aksepteres.

I Alta kommune er omkring 5% av arealet dyrkbart areal. På samme tid har kommunen vår vært en av landets største verstinger på omdisponering av dyrkbar areal til andre formål der vi i 2018 var plassert på 413 plass av 422 kommuner i landet. Vi mener det er fremtidsrettet å satse på landbruket og anser det som svært uheldig og korttenkt å frata oss muligheten til selv å produsere maten vi skal spise. 

I konsekvensutredningen til Statens Vegvesen fra 2013 beskrives det at den valgte traseen har størst overføringseffekt for trafikken mellom Bossekop og Sentrum, mens det er ingen av konseptene som vil «gi noen stor overføringseffekt for trafikken på E6 gjennom Elvebakken». Vi anser det derfor som rimelig å gå inn for traseen fra Bossekop til Sentrum og deretter utbedre dagens trase gjennom Aronnes. Det er urimelig å hevde at et slikt synspunkt er basert på «en adhoc løsning» er «næringsfiendtlig», kunnskapsløst eller lite fremtidsrettet.

I den samme konsekvensutredningen påpeker også Statens Vegvesen at den største usikkerheten er prognosene for trafikkutviklingen. Sammenligner man befolkningsframskrivingene i utredningen og den faktiske utviklingen som har inntruffet siden, kan man konkludere med at Alta følger «Lav nasjonal vekst»- alternativet. Nylig erkjente også SSB-forsker Astri Syse til forskning.no at de «har bommet på framskrivingene av kvinners fruktbarhet» og at nedgangen i nyfødte barn i Norge er langt større og dramatisk enn hva man trodde.

Dette ser vi særlig inntreffe i Finnmark; også i Alta. Paradoksalt nok kjemper vi i Senterpartiet for nærskolene i Alta i en tid da mange påpeker at elevtallene faller; på samme tid som vi kjemper mot en avlastningsvei de samme mener er helt nødvendig som følge av den kommende befolkningsveksten.

At ikke alle er enige med oss i hvordan fremtidens Alta-samfunn skal være er helt greit. Vi anser det likevel som fremtidsrettet, rasjonelt og kunnskapsbasert å si nei til en trasé med store negative konsekvenser for landbruket og små, usikre gevinster for Alta-samfunnet.

Alta Senterparti