– Gratulerer med samefolkets dag!

– Mitt mål som reindriftsminister er å ha en god dialog med reindriftsnæringen og fortsette å føre en politikk som styrker og utvikler næringen på en bærekraftig måte, skriver Olaug Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har bedt Mattilsynet om å holde henne løpende orientert om hundesykdommen som nå sprer seg i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix  Foto: Terje Pedersen

Meninger

Samefolkets dag er en dag for feiring av det samiske, og som statsråd for reindriftsnæringen vil jeg benytte anledningen til å løfte frem denne flotte næringen.

Den samiske reindriften er en næring som har stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur i mange lokalsamfunn. Reindriften er også en næring vi som nasjon skal være stolte av. Etterspørselen etter reinsdyrkjøtt er god. Reinen beiter i utmarka, følger årstidsvariasjonene og preges av omgivelsene. Reinkjøtt er smaken av naturen. Det er også smaken av kultur, forankret i lange tradisjoner og en livsform som er tilpasset dyrenes behov.

Videreutvikling

I høst hadde jeg gleden av å besøke Byrkije reinbeitedistrikt i Børgefjell hvor jeg fikk være med på kalvemerking og uttak av slaktedyr. I Byrkije har de et klart engasjement og ståsted i den tradisjonelle reindriften. Samtidig ser de framover og er opptatt av videreutvikling. I løpet av våren legger jeg opp til å besøke utøvere i Finnmark. Dette ser jeg virkelig fram til.

Landbruks- og matministeren har årlige møter med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) sitt ungdomsutvalg. På disse møtene blir utfordringer og muligheter for unge reindriftsutøvere drøftet. Det er disse utøverne som skal ta vare på og videreutvikle næringen. Reindriften er et hovedfundament for videreføring av samisk kultur og levemåte.

Anerkjennelse

Hvert år kåres årets unge reindriftsutøver. Det er en glede å dele ut denne prisen, sammen med NRL og Markedsutvalget for reinkjøtt, og å gi annerkjennelse til unge som har bidratt til å styrke og løfte reindriften. Prisen for 2019 gikk til Jovsset Thomas Sara. Gjennom sin reindriftsutøvelse, kunnskap og erfaring, er han etter min vurdering et godt forbilde og et godt eksempel på fremtidens reindriftsutøver. Reindriften, med sin unike karakter, har store muligheter for å lykkes med tilleggsnæringer. Videreforedling av reinkjøtt, reiselivsaktiviteter og salg av lærings- og omsorgsbaserte tjenester, er tilleggsnæringer med stort potensiale.

Jeg har stor tro på ordningen med lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften. Utover at ordningen kan bidra til å øke inntektene, er det flott at mennesker som opplever utfordringer knyttet til læring, sosiale ferdigheter og helse, får et slikt tilbud. Tenk dere den eldre reindriftsutøveren som begynner å bli dement, og som kan gis mulighet til å komme tilbake og ut i reindriften. Få tradisjonsmat, kjenne igjen lydene og luktene. Dette er et tilbud som ikke er der i dag, men som kan gjøres mulig gjennom reindriftsavtalen.

Omdømmebygging

Markedsutvalget for reinkjøtt har opprettet prisen Årets reinkjøttformidler. Formålet med prisen er å løfte frem og gi anerkjennelse til enkeltpersoner, institusjoner eller bedrifter som gjennom aktiv formidling styrker reinkjøttets positive omdømme. Prisen for 2018 gikk til Finnmark Rein. Få bedrifter har bidratt til en så aktiv diskusjon omkring bruken av norsk reinsdyrkjøtt. Når vi står der med stykkningsdeler av rein og lurer på hvordan de skal tilberedes, har Finnmark rein gjennom TV-programmet «Truls à la Hellstrøm» avfeid enhver tvil – Det koker vi!

Mulighetene og utfordringene varierer mellom reinbeiteområdene, men også innad i det enkelte område kan det være store forskjeller. Selv om verdikjeden fra vidde til bord har vært i en positiv utvikling, har jeg i min ministertid blitt klar over at det er flere forhold som spiller inn på en positiv utvikling.

Arealavhengig

En av reindriftens utfordringer er tilgang på nødvendige arealer for økt produksjon og lønnsomhet. Klimaendringer reduserer fleksibiliteten i bruken og flere reinbeitedistrikt har utfordringer med grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige. Jeg vil fortsette arbeidet med å legge til rette for at slike utfordringer kan møtes på best mulig måte.

Rovvilttap

De store tapene i reindriften til rovvilt er ikke en akseptabel situasjon. Selv om økonomiske tap erstattes, vil det gi negative konsekvenser for den enkelte reindriftsfamilie. Først og fremst i tapte inntekter, men familiene opplever i tillegg en betydelig psykisk belastning.

Den todelte målsettingen om bevaring av rovviltartene og en levedyktig næring basert på beitebruk er godt politisk forankret, men krevende å praktisere. De store tapene av rein og sau viser at vi ikke har klart å nå målene vi har satt oss.

Det er viktig for regjeringen å redusere konflikten, men for å klare det er det nødvendig at vi har tillit til hverandre. Særlig viktig er det at erfaringskunnskapen som reindriftsutøvere og husdyrbrukere har, blir verdsatt og brukt. Mitt mål som reindriftsminister er å ha en god dialog med reindriftsnæringen og fortsette å føre en politikk som styrker og utvikler næringen på en bærekraftig måte.

Lahkoe biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Olaug Vervik Bollestad

Landbruks- og matminister