– Usant om Babcocks ansatte

– Et absurd vrengebilde, skriver Yngve Carlsen, forbundsleder Norsk Flygerforbund

Illustrasjonsbilde.  Foto: BSAA

Meninger

1. juli 2019 overtok Babcock Scandinavian AirAmbulance luftambulanseoppdraget for ambulansefly i Norge. Med dette fikk også i underkant av 100 av LO og Norsk Flygerforbunds medlemmer ny arbeidsgiver. At overtakelsen fra den tidligere operatøren, Lufttransport, har vist seg å by på utfordringer, er ingen overraskelse for Norsk Flygerforbund. Dette var også årsaken til at vi allerede i 2016 advarte helseminister Bent Høie om hva som måtte sikres for at et operatørskifte på samtlige luftambulansebaser på en gitt dato og klokkeslett skulle være gjennomførbart. Dessverre ble det ikke lyttet til vårt viktigste råd, å sikre operativ erfaring og kompetanse, som var bygd opp i tjenesten gjennom tiår.

Yngve Carlsen  Foto: Presse

Med nasjonale krisetiltak i mer enn 6 måneder etter operatørskiftet, og fortsatt krisestab i Helse Nord for å ivareta liv og helse i våre nordligste fylker, må vi dessverre konstatere at vår frykt for konsekvensene av et operatørskifte ikke var overdrevet. Utpeking av syndebukker og fordeling av skyld for situasjonen vi nå står i kan selvsagt være interessant, men det bidrar ikke til å løse dagens utfordringer i tjenesten. Det er derfor oppsiktsvekkende at det faktisk finnes krefter som nå forsøker å legge ansvaret på pilotene som etter operatørskiftet er satt i en svært krevende situasjon ift. å kunne utføre dette livsviktige samfunnsoppdraget.


En krise skapt av hva eller hvem?

Det er helt legitimt å være uenig med vilkårene i en anbudsprosess – og marker sitt standpunkt rundt dette. Når markeringene går ut over de pasienter som har behov for flyambulanse i Norge har aksjonene gått altfor langt, skriver Kjetil Vik.


I et debattinnlegg i Altaposten 31.12 fremsetter pensjonert major Kjetil Vik svært grove, usanne og til dels injurierende påstander om aksjoner fra flygerne i tjenesten og våre lokale tillitsvalgte. Om Vik hadde brukt sin tidligere erfaring til å reflektere over årsakene til dagens krise, og mulige veier ut av denne, kunne dette muligens ha vært et bidrag til en opplyst debatt. Når Vik derimot bruker svunnen autoritet til å fremstille et nærmest absurd vrengebilde, der flygerne skal ha satt folks liv og helse i fare gjennom påståtte aksjoner og «falske» sykemeldinger, er det behov for å si tydelig fra om dette er usanne påstander.


Ambulanseflysaken: sykdom og påstand om ulovlige aksjoner

– Babcock tåler kritikk, men tenk dere nøye om før dere angriper spesifikke yrkesgrupper hos oss. Det oppleves som dypt urettferdig, skriver Babcocks HR-direktør Juha Seppola.


Det er derfor gledelig at Babcocks HR-direktør, Juha Seppola, i et innlegg i Altaposten og Nordlys 3.1 også imøtegår Viks påstander på det sterkeste. Seppola slår fast at påstander om at sykdom hos selskapets piloter er regisserte aksjoner fra fagforeningen, faller på egen urimelighet. Han fremhever også at mange av selskapets piloter forlot julefeiring med sine familier for å fylle vaktene til sine syke kollegaer, og at det også var en helt riktig beslutning av syke ansatte å ikke stille på jobb da de jo kunne smitte andre.

Når Vik til overmål også mener å ha funnet hovedårsaken til dagens krise, vil jeg hevde at også her er han på villspor. Å påstå at våre lokaltillitsvalgte fra første dag skal ha motarbeidet sin nye arbeidsgiver, gjennom å konstruere flest mulig problemer, slik at kontrakten skulle misligholdes og at oppdragsgiver dermed skulle kunne annullere denne, har absolutt ingen rot i virkeligheten. Faktum er at vårt fremste mål siden det ble klart at det skulle bli et operatørskifte har vært å sikre tjenesten gjennom å få på plass en avtale som videreførte erfaring og kompetanse. Dette burde vært sikret av staten, og ikke blitt overlatt til partene å løse. Ambulanseflygerne har sterk lojalitet til, og ønsker å være i, luftambulansetjenesten. De forholder seg profesjonelt til at Babcock vil være deres arbeidsgiver i årene som kommer.

Derfor bidro også flygerne til at tariffavtalen høsten 2019 ble åpnet for revisjon mer enn 6 mnd. før utløp, nettopp for å bidra til nødvendige justeringer som vil få betydning for blant annet robustheten i luftambulanseberedskapen. For å skape nødvendig ro og forutsigbarhet ble det også oppnådd enighet om å gi den førtidig reviderte tariffavtale en avtalelengde på 4 år. Når også nevnte justeringer gis en overveldende oppslutning på langt over 90 % i en uravstemming blant medlemmene er det heller ikke overraskende at Babcocks HR-direktør uttaler at han har en annen oppfatning av pilotene og deres fagforening enn artikkelforfatteren. Seppola slår utvetydig fast at fagforeningen oppleves som en viktig støttespiller for at Babcock skal lykkes som selskap.

Det er oftest slik at virkeligheten gjerne beskrives best av de med skoene på. At både arbeidsgiver og arbeidstakere er enige i faktabeskrivelsen sier det meste. Kjetil Viks innlegg har ikke bidratt til annet enn å skape ytterligere uro rundt luftambulansetjenesten. Neste gang bør Vik sette seg grundigere inn i realitetene før han uttaler seg.

Yngve Carlsen

Forbundsleder

Norsk Flygerforbund