– Bør lytte spesielt nøye til den samiske befolkningen

– Har blitt totalt neglisjert og har med få unntak lengst vei til sykehus i Norge, skriver Frank Olaussen.

Frank Olaussen.   Foto: Lill Vivian Hansen

Meninger

UNN Alta- «Alta Sàmi Sykehus»

Befolkning i de samiske kjerneområdene blir totalt neglisjert og har med få unntak lengst vei til sykehus av alle i hele Norge. Pasienter fra den lille samebygda Masi blir først fraktet til legevakt i Kautokeino før en eventuell videre transport via Alta til Hammerfest. Man må her huske på at Kautokeino kan vinterstid ha en av landets mest kjølige perioder med temperaturer helt fra -30 til under -50 grader. Pasientene kunne vært bragt direkte til et sykehus i Alta i stedet for den 120 km lange omveien rundt Kautokeino. De må i dag fraktes over 330 km før de når frem til sykehus. Pasientene fra de samiske kjerneområdene og Kvænangen har ikke tilgang til flyplass i sine kommuner. Det er kanskje ikke så rart at gravide kvinner fra disse områdene vurderer å bruke av egne midler for å kunne føde i Finland. Kapasiteten på fødestuen i Alta er så lav at det er få av de samiske kvinnene som kan føde her. De fleste av dem, sammen med rundt 75 % av de fødende kvinnene fra Alta sendes i sykebil 2-6 timer over Sennalandet eller Hatter.

Hammerfest sykehus ligger på en øy bak to fjelloverganger forbundet til fastlandet med en hengebro. Broen har ingen varslingsanlegg som fører til at i hvert fall bussjåfører men kanskje også ambulanse personell og pasienter kan oppleve det som skremmende, spesielt når uværet herjer. Langs RV 94 kan ambulansene møte nye hindringer på vei inn mot Hammerfest. Her er veien utrolig nok noen ganger stengt eller kolonnekjørt utenom de tider Sennalandet har restriksjoner eller er stengt. Det er lite betryggende å kjenne til de gangene pasientene kommer frem til Hammerfest og det viser seg at de må sendes videre til UNN i Tromsø. Noen ganger må det vurderes å gjøre vendereis med pasientene tilbake til Alta Lufthavn, dersom nødbrøyting er mulig. Pasientene må i noen tilfeller bli liggende å vente på videre transport opp til en uke.

Hammerfest regionen vs. Alta regionen tall hentet fra SSB Kommunefakta per 2 kvartal 2019

(antall fødsler i parentes og er 2018 tall)

Hammerfest regionen: Totalt 20486 (202) Hammerfest 10 481(133) Kvalsund 974(10)Nordkapp 3178(25) Måsøy 1236(5) Porsanger 3980(24) Hasvik 1000(5)

Alta regionen Totalt 36 262 (353) Alta 20759(221), Kautokeino 2929(31), Karasjok 2654(21) Loppa 927(7) Kvænangen- 1192(7) Nordreisa 4878(39) Skjervøy 2924(27)

Her vil jeg presisere at det til stadighet kommer forskjellige definisjoner om hva som kan regnes som Alta regionen. Uten noe ønske om å fornærme noen vil jeg påstå at befolkningen i Karasjok har et nærmere forhold til Alta enn til Hammerfest. Dette vil jeg begrunne med at mange har slektninger og venner i Alta og at de på andre måter er knytt nærmere mellommenneskelig som helhet. Alta er også Handels hovedstaden i nord med bl.a. Alta Amfi og andre lokaliteter som f.eks. bilbyen Alta. Den er også et skolesenter som tiltrekker seg ungdom og voksne fra hele Finnmark, faktisk fra hele landet. Avstanden i dag er noenlunde den samme til Alta og Hammerfest men i fremtiden vil Alta og Karasjok knyttes tettere sammen tidsmessig. Prosjekt Kløfta på E45 nærmer seg oppstart og er nevnt i dagens NTP. En ny NTP vil offentligjøres i løpet av 2021 og de politikere som jobber mot Stortinget er optimistiske med tanke på å få fremskyndet planene. Samisk språklig helse personell er allerede bosatt i Alta og rekrutering av slike vil øke med en etablering av et akuttsykehus med fødeavdeling. Rekrutering til Hammerfest Sykehus har vist seg som en nærmest umulig oppgave. For å understreke fordelen med en lokalisering i Alta vil befolkningen i Nord-Troms være nærmere knyttet til Alta etter 01.01.20. og senere når utbedringen av E6 er sluttført

Hvorfor bør planene om Nye Hammerfest Sykehus plassert på Rossmolla settes på vent inntil videre?

Valg av tomt er uheldig uttalte fagfolk i september 2017. Her skal et nytt sykehusbygg med avansert medisinsk utstyr erodere av høy saltholdig luftfuktighet. Dette blir et sykehus som vil kreve mye større vedlikeholdskostnader enn normalt både på bygning og utstyr og det vil dermed gå på bekostning av pasientbehandlingen i Finnmark totalt sett. Nyhetene om at det er store problemer i Kirkenes og at de ber om at planene for Nye Hammerfest Sykehus legges på is inntil videre. Det bør være opplagt for de fleste at Kirkenes Sykehus må prioriteres slik at de har muligheten til en rasjonell og forsvarlig drift. Når slike ting som kommer frem i nyhetsbildet i den senere tid begynner situasjonen å tegne et helt nytt bilde. Lars Vorland vil legge frem sitt saksframlegg til styret som skal ha eller har hatt møte 27. november «Finnmarkssykehuset HFs økonomiske resultat hittil i år er ikke tilfredsstillende, og tilsier at helseforetaket må bruke mer tid på å iverksette omstillingsarbeid tilsvarende ca. 100 mill. kroner pr. år. Adm. direktør mener at styret i Finnmarkssykehuset HF må legge frem en gjennomarbeidet plan for dette arbeidet før endelig vedtak om byggestart kan fattes.

«Styret ber adm. direktør om å legge frem en styresak som omhandler Finnmarkssykehuset HFs forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene, før styret i Helse Nord RHF godkjenner byggestart og kontraktsinngåelser i styremøte i desember 2019» Styremøte i Helse Nord RHF er 18. desember 2019. Det som har kommet frem i media de siste dagene tyder på at anbefalingen fra HN RHF mest av alt minner om et spill for galleriet også når man leser innstillingen som blir/ble lagt frem 27.11

Statsråder og stortingsrepresentanter har på rekke og rad løpt fra sine valgløfter til befolkningen i Alta regionen. Har Stortinget også løpt like fort fra sine forpliktelser for den samiske befolkningen? Et lite sitat ««Finnmarkssykehuset ønsker å styrke helsetilbudet til den samiske befolkningen. I følge ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, har urfolk rett til å være med å planlegge å administrere sine egne helsetjenester.»»  Har HN RHF sendt sine utredninger på høring til Sametinget eller har de glemt eller oversett sin plikt som regionalt helseforetak? 

Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka (NSR) har kommet med sine ønsker og krav i en artikkel i Altaposten ««NSR i Nordre valgkrets går til valg med at vi ønsker at samisk språk og samisk innhold i helsetilbudet prioriteres og styrkes. Vi vil fortsatt jobbe for å sikre akuttsykehusfunksjoner til Alta. Det er når det haster som mest at minutter og sekunder teller»»

Sametingsråd med ansvar for helse Mikkel Eskil Mikkelsen har kommet med følgende uttalelse: ««tiltredelseserklæringen vår, Muohtačalmmit-erklæringen – som er en samarbeidserklæring mellom partene fra NSR, SP, ÅSG og FSL – står det følgende: «Videre støtter partnerne en ny utredning av sykehusstrukturen i Finnmark, og en gjennomgang av helsestrukturen for hele den samiske befolkningen».  Videre uttalte han: «som sametingsråd med ansvar for helse er jeg klar for å fortsette å løfte samiske helsespørsmål, og også behovet for fødetilbud og akuttfunksjoner til Alta.»

Et samlet politisk miljø i Alta har satt foten ned og har kommet med sine enstemmige vedtak i kommunestyret og i uttalelser til Helse Nord RHF og Stortinget.

Det finnes ingen andre alternativ enn å ha 3 likeverdige sykehus med fødeavdelinger på nivå 1 i Finnmark, Kirkenes, Hammerfest og Alta. Helse Nord RHF har siden 2008 hatt følgende definisjon på nivåer innen akuttsykehus: nivå 3 Regionsykehus – nivå 2 Stort akuttsykehus og nivå 1 akuttsykehus tilsvarende Nye Kirkenes Sykehus. Dersom det absolutt må være et sykehus på nivå 2 Stort akuttsykehus må dette lokaliseres i den mest sentrale og mest folkerike regionen Alta. Dette argumentet forsterkes av regulariteten på Alta Lufthavnen spesielt med tanke på tilgjengelighet. Et annet viktig argument er været og når uværet herjer gjelder dette både til lands, til vanns og i luften.

Helseministeren, et samlet Storting og regjeringen bør derfor lytte spesielt nøye til den samiske befolkningen og deres politikere. Også de øvrige argumentene som er påpekt over er viktig å ta med seg. Derfor krever vi at Helseminister Bent Høie og regjeringen sette foten ned inntil situasjonen i Finnmark og Kirkenes er under kontroll. Alt videre arbeid med utvikling av helsetilbudene i Finnmark må legges på is inntil Nye Kirkenes Sykehus er oppgradert og friskmeldt. Videre må planene i Hammerfest endres slik at 3 likeverdige sykehus med fødeavdelinger i Finnmark utredes skikkelig.

Frank Olaussen