– Pasientene skal føle seg trygge

– Mange blir provosert av UNN-ledelsen, skriver Bjørn Odden.

Bjørn Odden.  Foto: Magne Kveseth

Meninger

Finnmarkssykehuset har ansvaret for samhandlingen av helsetjenester og helsetilbud i Finnmark. De skal koordinere alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialhelsetjeneste. Pasientene skal føle seg trygge på at de får et godt behandlingstilbud og hensiktsmessige transport tilpasset deres helsetilstand og bosted.

Dagens pasienter føler ikke alltid trygghet for de vurderinger som blir gjort i akutte situasjoner. Dette skaper angst og usikkerhet og redusert livskvalitet. Omveier til værutsatte utposter er en uakseptabel fysisk og psykisk belastning både for pasienter og deres pårørende. Akutte situasjoner uten avklarte diagnoser, som er, eller kan bli livstruende, bør avklares på UNN for å sikre hurtige og riktige diagnoser og mulighet for å takle komplikasjoner. Det handler om liv eller død og UNN skal være et naturlig førstevalg i vår region! 

Det er mange som blir provosert når ledelsen ved UNN mener at Finnmark ikke skal ha likeverdig tilgang til spesialtjenestene ved UNN.

UNN er tilført ressurser, ekspertise og utstyr for å være et spesialist- og forskningssykehus for hele regionen. Dersom UNN mangler kapasitet må regionens behov for spesialtjenester prioriteres mens regionssykehusene utfører ordinære helsetjenester.

Utvikling, lokalisering og koordinering avframtidens helsetilbud er en utfordrende samfunnsoppgave som bør administreres i samarbeid med forsknings og fagmiljø på UNN som er spydspissen i Helse Nord. Helhetsvurderinger uten påvirkning av særinteresser vil føre til rettferdige løsninger og synliggjøre behovene for samhandling. Planleggere må lytte til pasientenes ønsker og behov og ikke til lokalpolitikere på jakt etter trygge offentlige arbeidsplasser. Planer må legges på grunnlag av utredninger, statistikker og praktiske og velkjente realiteter.

Vårt bomønster, lange avstander og krevende vær forhold skaper utfordringer som utløser behov for kreativitet og nytenking.  Vi kan ikke kreve at befolkningen skal velge bosted ut fra de helse tilbudene som våre samfunns utviklere og politikere legger opp til. Tilbudene må utvikles på grunnlag av nåværende bosetning og prognosene for den framtidige bosetning.  Reisetidsfaktoren og reise kostnader påvirkes av vær, årstid og kommunikasjonstilbud. Værforholdene er knyttet til geografiske områder og kan dokumenteres gjennom statistikker og erfaringer. Vurderingen av tilgjengelighet og trafikkmessig regularitet må utredes grundig for å sikre tilgjengelighet og reduserte reisekostnader.

UNN, med sin fagkunnskap, forskere og forskningsmidler må ta et overordnet ansvar for den framtidige utviklingen av struktur og samhandling. Dagens helsebyråkrater dyrker særinteressene som er inneffektive og fører til kostnadsøkning og forskjellsbehandling.  Pasientenes interesser må settes i fokus og det er tid for å «lytte til grasrota». Det er behov for  samhandling og  framtidsrettede løsninger som ikke er på kollisjonskurs med sundt folkevett!

Bjørn S. Odden