– Bit-for-bit-utbyggingen må stoppes

– Natur og ressursområder er under sterkt press, skriver Ronny Wilhelmsen.

Sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen.  Foto: Presse

Meninger

Nå når nasjonal ramme for vindkraft er lagt vekk, må Sametinget komme på banen ved å ta styring og eierskap for å ivareta rettighetene til det samiske folk. Naturen og ressursområdene våre er under sterkt press, og vi må verne om vårt kulturgrunnlag og våre arealer inn i framtiden. Vi må videreføre ressursområdene og naturen til de som kommer etter, slik våre forfedre gjorde ovenfor oss.

Etter mitt syn må Sametingsrådet utgått fra NSR (Norske Samers Siksforbund), Senterpartiet, Flyttsamelista og Áarjel-Saemiej Gielh allerede i desember fremme en sak som ser på det grønne skiftet som helhet, med energibehov, kraftproduksjon og samfunnsmessige utfordringer.  Vi må i fellesskap ta grep om utviklingen ved å kreve utarbeidelse av en helhetlig nasjonal plan på energibruk, nåværende og fremtidig energibehov, og hvordan vi løser overgangen fra fossilt  brensel til elektrifisering. Dette må skje raskt, slik at den nåværende «bit for bit»-utbyggingen blir stoppet. Vi må innføre forutsigbarhet, prosess og helhetlig tenkning for framtiden, en politikk for folket.

Rásttigáisá og andre påbegynte prosjekter var ikke en del av NVEs forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft. Det var slike prosjekter med store naturinngrep i samiske områder vi i Bargiidbellodat (Arbeiderpartiets sametingsgruppe) ønsket å stanse under plenum i juni. Beklageligvis stemte flertallet bestående av NSR, Senterpartiet, Flyttsamelista og Áarjel-Saemiej Gielh mot forslaget vårt.

Det var ut fra tre hovedgrunner vi fremmet vårt eget forslag under behandling av NVEs forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft under plenum i Juni.

1. Det er behov for at Sametinget vedtar noe overordnet om kraftproduksjon i Sápmi og utbygginger i forbindelse med dette.

2. Behandlingen av saken hadde ikke et helhetlig perspektiv, og vi ønsket ikke å behandle denne saken ettersom man da ville vise aksept for å utpeke enkelte samiske områder for vindkraftutbygging.

3. Det var, og er fortsatt nødvendig, at Sametinget setter dagsorden og viser vei når det gjelder det grønne skiftet, herunder både forbruk og produksjon av energi.

Men dette kan vi i fellesskap rette opp hvis sametingsrådet snarest, og helst allerede i desember, fremmer en sak for Sametingets plenum. Sametingsrådet må se på de momentene Bargiidbellodat fremmet i vårt forslag i juni. I vårt forslag avvises alle inngrep i samiske områder som følge av vindkraftutbygging hvor samiske næringsinteresser eller rettighetshavere blir berørt. Vi sier også at man må hensynta både reindrifts- og fiskerinæringen slik at man ikke etablerer nye arealkonflikter ved industriutbygginger.

Videre peker vi på muligheten som ligger i å oppgradere eksisterende vannkraftverk, samt en satsing på havvind under forutsetning om at utbygging av havvindparker ikke går utover eksisterende eller fremtidig næringsvirksomhet, fiskeri, bosetting- eller vil gjøre skade på økosystemet. Hvis det er tilfellet ønsker Sametinget et vern av de berørte havområdene.

Ronny Wilhelmsen

Parlamentarisk leder

Bargiidbellodat

Ap's sametingsgruppe