– Politiske kjøttbein viktigere enn kunnskap og næring

– Den viktigste divisjonen ble splittet i to, skriver John Karlsen.

John Karlsen i Frp.  Foto: Frank Roksøy, HT

Meninger

Da var Troms og Finnmark fylkeskommune konstituert i Harstad, og vi kan se konturene av en politisk og administrativ organisering. Flertallet har bestemt at styringsformen skal være parlamentarisme, og sannsynligvis blir det fem fylkesråder med et ukjent antall rådgivere.

Men hvordan de vil utvikle det nye storfylket vet vi ikke, før flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti legger fram sin politiske plattform. Vi vet imidlertid mye om den fremtidige organiseringen, og jeg vil i det følgende komme med noen betraktninger omkring dette.

Det ble nedsatt ei fellesnemnd for nesten ett år siden som har jobbet med organiseringen av den nye fylkeskommunen. De har også ansatt en del nøkkelpersonell. Fellesnemnda bestemte at den nye fylkeskommunen skulle bestå av fire divisjoner: samferdsel, plan og økonomi, kultur og levekår, samt næring og kompetanse. Dette ble nøye diskutert, og det var enighet om at dette var en god organisering.

Blant annet var det viktig å se næring og kompetanse under ett, og i samme divisjon. Noe av det viktigste er jo at vi utdanner ungdom i forhold til hva næringslivet etterspør, og at vi tenker helhetlig omkring dette. I sommer ble administrasjonssjefen og de fire divisjonsdirektørene ansatt i henhold til organiseringen som fellesnemnda hadde bestemt.

  Så langt var alt vel og bra. Så kom fylkestingsvalget, og de tre nevnte partiene fikk flertall. De satte seg sammen for å diskutere fremtida for det nye storfylket vårt, og noe av dette presenterte de under konstitueringen i Harstad. Alle fylkestingsrepresentanter skal plasseres i komiteer, og det naturlige og fornuftige ville jo være at dette gjenspeilet den organiseringen fellesnemnda var blitt enige om - nemlig de fire divisjonene. Så enkelt var det imidlertid ikke.

 Posisjonen bestemte seg for fem komiteer. De splittet kunnskap og næring i to komiteer –  noe som for undertegnede, og flere med meg, fremstår helt uforståelig. Det er grunn for å tro at det ble for få kjøttbein til deling med fire komiteer, og derfor ble altså den kanskje viktigste divisjonen splittet i to komiteer for å tilfredsstille kravstore posisjonspolitikere som ønsket flere komitéledere. Siste ord er nok ikke sagt i denne saken, og et politisk vedtak er det heldigvis mulig å omgjøre.

John Karlsen

Gruppeleder Troms

og Finnmark FrP