Fortsatt gode vilkår for samepolitikken

– God samepolitikk handler ikke bare om kroner og øre, skriver Anne Karin Olli.

Anne Karin Olli.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Norske Samers Riksforbund er misfornøyd med forslaget til statsbudsjett og bruker sterke ord om bevilgningen som er foreslått til Sametinget. I disse budsjettider er det ikke uvanlig at det snakkes i store bokstaver, men av og til kan det lønne seg å uttale seg nøkternt. Regjeringen foreslår å sette av 513 millioner kroner til Sametinget i 2020. Dette er en økning på 3,2 prosent fra saldert budsjett for 2019. Siden 2013 har regjeringen styrket Sametinget med over 20 prosent, altså over 100 millioner kroner.

I tillegg til dette foreslår regjeringen en økning på 80 millioner kroner til andre samiske formål, som museumsbygg for Saemien Sijte, utvikling av samiske læremidler, ny reindriftsavtale og et Alternativ til Vold-kontor med samisk kompetanse. Totalt foreslår regjeringen en bevilgning til samiske formål på over 1,1 milliarder kroner – noe som vil gi gode betingelser for samepolitiske tiltak fremover.

2020 er et trangt budsjettår, og regjeringen mener at samfunnet er tjent med en mer effektiv bruk av pengene i offentlig sektor. I likhet med de fleste statlige virksomheter er derfor Sametinget omfattet av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Det betyr at virksomheten får en redusert prisjustering og må finne måter å effektivisere administrasjon og drift på. Hvordan dette skal gjøres, er opp til Sametinget selv. Sametinget har etter eget ønske fått full frihet til å prioritere hvordan de bruker midlene sine. Vi føler oss trygge på Sametinget vil kunne gjennomføre mange gode samepolitiske tiltak innenfor rammen på over en halv milliard kroner.

Det er viktig å minne om at god samepolitikk ikke bare handler om kroner og øre. Regjeringen arbeider med flere store saker som er sentrale for samepolitikken og samiske rettigheter. Det gjelder blant annet arbeidet med å lovfeste hvordan konsultasjoner med Sametinget skal skje – og arbeidet med å følge opp ekspertutvalget om samelovens språkregler, Hjertespråket. Dette er viktige politiske saker som regjeringen og Sametinget er enige om å prioritere framover. Bildet er med andre ord langt mer positivt enn NSR gir uttrykk for.

Anne Karin Olli (H)

Statssekretær