– Saken er behandlet på sviktende fakta

– Loppa SV har levert lovlighetsklage, skriver Stina Pedersen.

Frakkfjorden.  Foto: Jon Arne Wilhelmsen

Meninger

Det finnes mange gode grunner til å ikke sette i gang med oppdrett i Frakkfjord. Men alikevel er det det Grieg Seafood og flertallet i kommunestyret i Loppa har ønsket.

Loppa SV har levert lovlighetsklage på kommunestyrets vedtak om å detaljregulere for oppdrett. Dette med bakgrunn i at man ikke har gjennomført konsekvensutredning og vi mener saken er behandlet på sviktende faktagrunnlag. Denne klagebehandlingen skal komme opp i ekstraordinært kommunestyre møte i begynnelsen av Oktober. Vi håper vi kan få flertallet i kommunestyret med oss på å snu. Det ligger også en innsigelse fra Sametinget inne som er uavklart.

Da saken ble behandlet første gang i kommunestyret ble det påstått fra Grieg Seafood at det allerede er på plass en konsesjon i dette området, noe som betyr at det er mye vanskeligere å stanse oppdrett her. I ettertid har det vist seg at dette ikke er riktig, den konsesjonen de henviser til ble slettet i 2007. 21 høringssvar og rådmannens innstilling lød på anbefaling om å vente med detaljregulering og heller vurdere saken samtlet i ny arealplan.

Gjeldende arealplan i Loppa åpner for akvakultur i et område i Frakkfjord, men denne delen av arealplanen er fra 2001. Vi mener den kunnskapen som er lagt til grunn her er utdatert. I dag er vårt miljø truet av flere store katastrofer. FNs rapport om klimamangfold slår fast at 1 million arter er truet av utryddelse. Vi vet at den største årsakern til at arter utryddes er endret arealbruk. Havene er spesielt sårbare. 66% av verdenshavene er påvirket av menneskelig aktivitet gjennom shippingruter, gruvedrift og fiskeoppdrett for å nevne noe.

Vi vet også mer om hvordan naturen blir skadelidende av oppdrett i dag. Det er bare noen uker siden vi kunne lese i iFinnmark at Grieg Seafood har problemer med en annen lokalitet i Loppa, nemig Danielsnes i Øksfjord. Her har det vært forsøkt å drive i flere omganger men gang på gang har produksjonen blitt lagt brakk på grunn av uakseptable forhold på bunnen. Alt liv under merdene blir kvalt av slammet. I artikkelen innrømmer Grieg at de vurderer å legge ned hele lokaliteten da de er usikker på om de kan drive forsvarlig her.

Vi applauderer selvfølgelig at de ser, og tar på alvor disse miljøkonsekvensene, men det gjør oss også mer bekymret. Det virker håpløst at bekymringene for om dette ikke er bra for naturen kommer etter årevis med forurensing. Akkurat hvor de planlegger å legge anlegget i Frakkfjord er det gyteområder for kysttorsk. Det er bare få kilometer fra verneområdet Loppa øy. Dersom de ikke lykkes på Danielsnes, hvordan vil det da gå i Frakkfjord? Har vi virkelig råd til å finne det ut?

Prosessen med å rullere Loppa Kommunes arealplan er i gang. Vi, med flere, mener at det må grundigere vurderinger til. Vi tror at disse vurderingene vi vise at de miljømessige konsekvensene av oppdrett i Frakkfjord er for store for hva vi kan godta.

I tillegg til de miljømessige konsekvensene handler også dette om sjøsamiske områder. Sametinget har som nevnt levert en innsigelse. De viser til at det ikke er tatt hensyn til den sjøsamiske kulturen og leveviset, herunder kulturminner og tradisjonsfiske i området. De nære og gode fiskeplassene har vært utslagsgivende for den sjøsamiske befolkningens kultur, overlevelse og levemåte.

Grieg Seafood produserer, etter eget utsagn, for over 1,5 milliarder i Loppa og leverer et utbytte fra lokalitetene her på 320 millioner. De trenger på ingen måte Frakkfjorden. Vi mener det er mer enn nok oppdrett i Loppa, vi ønsker ikke utvidelse med mindre man tar i bruk mer miljøvennlige metoder. Et firma i Brønnøysund har de siste årene hatt stor suksess med lukkede anlegg hvor de har hatt null lus, null rømminger og ingen laksefôr som forsvinner ut av merden. Det er altså mulig å drive bærekraftig lakseoppdrett.

Naturen er på vei mot et bristepunkt. Vi kan ikke fortsette med uhemmet vekst i havbruksnæringen på bekostning av miljø og artsmangfold. Det er ingen skam å snu.

Stina Pedersen

Loppa SV