– Siv Jensens bestilling kan få enorme utslag på strømregninga til folk i nord

– Momsfritaket på strøm for husholdninger i nord som vi har hatt siden 1969 står i fare, skriver Anita Håkegård Pedersen (SV).

Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix. 

Meninger

Ekspertutvalget ble oppnevnt 18. januar 2019. I mandatet er utvalget bedt om å utrede en enklere merverdiavgift med færre satser. Utvalget skulle legge frem anbefalinger om et enklere merverdiavgiftssystem med færre satser, herunder minst ett forslag med en provenynøytral omlegging og minst ett forslag som gir økte inntekter fra merverdiavgiften som for eksempel kan brukes til å redusere andre skatter og avgifter.


Vil legge moms på strøm til alle som bor i Nord-Norge, det kan koste deg 10.000 kr årlig

Forslag fra regjeringsoppnevnt utvalg: Husstander i Finnmark kan få fra 3000 til 10.000 kroner i økte energikostnader.


Gruppen ble bedt om å komme med minst en anbefaling som ikke påvirker statens inntekter fra avgiften og minst ett forslag som gir økte inntekter fra avgiften.

Finansdepartementet har anslått at merverdiavgiftsfritsak for elektrisk kraft i Nord-Norge utgjør tapte avgiftsinntekter på ca 1 milliard kroner.

Her er forslaget fra momslovutvalget om fjerning av Merverdiavgiftsfritaket for elektrisk kraft og alternative energikilder til husholdninger i Nord-Norge

NOU 11 2019:

«1.2.3.2 Elektrisk kraft mv.

Merverdiavgiftsfritaket for elektrisk kraft og alternative energikilder til husholdninger i Nord-Norge synes å være begrunnet i de klimatiske forholdene og et ønske om å begrense strømutgiftene for husholdningene i landsdelen. Det er imidlertid andre støtteordninger som bidrar til å begrense strømutgiftene for husholdninger, som fritak for elavgift i Nord-Troms og Finnmark. I tillegg har andre deler av landet (Oppland og Hedmark) like høyt energiforbruk uten fritak for merverdiavgift. Fritaket er ikke målrettet mot de husholdninger som har utfordringer med å betale strømregningen, og det vil være de husholdninger som har høyest forbruk som får størst fordel av fritaket.

Støtte gjennom merverdiavgiften fører til større forbruk av kraft enn ellers, noe som er vridende og gir mindre effektiv ressursbruk. Fritaket i merverdiavgiftssystemet bidrar også til å komplisere regelverket og gir utfordringer knyttet til avgrensning og etterlevelse.

Utvalget mener at støtte til husholdninger i Nord-Norge kan gis mer målrettet til de husholdninger som har behov for det fremfor at det gis fritak for merverdiavgift for alle husholdninger i landsdelen. Dersom formålet er å gi en generell økonomisk støtte til husholdninger i Nord-Norge vil det dermed være mer målrettet å gi et fast beløp per husholdning eller utvide andre eksisterende støtteordninger, for eksempel økt skattefradrag. Utvalget mener derfor fritaket bør avvikles.

Oppsummert mener utvalget at hensynet til et enhetlig og enkelt avgiftssystem tilsier at satsen på elektrisk kraft i Nord-Norge økes til alminnelig sats. Det bør imidlertid gis noe tid til omstilling til alminnelig merverdiavgiftssats. I første omgang bør satsen økes til 12 pst.»


– Skal kjempe med nebb og klør for fortsatt momsfritak

Frp-representant lover klar tale til partiet sentralt.


Dersom departementet foreslår disse endringene vil det bety at momsfritaket på strøm for husholdninger i nord som vi har hatt siden 1969 står i fare.

Høringsfristen er 29. august.

Anita Håkegård Pedersen

1. kandidat Alta SV