– Har Alta kommune behov for storskole?

– Hvem skal fylle opp 600 elevplasser fram til Skoddevarre realiseres?

TOMME LØFTER? Viktor Johnsen registrerer at ordførerpartiene vil frede Aronnes skole i kommende periode, men påpeker at storskolen neppe er ferdig før slutten av kommende periode. – Hvem skal da fylle opp skolen, spør han.  Foto: Arkiv

Meninger

8. april i år stilte undertegnede følgende spørsmål i Altaposten: «Har Alta kommune behov for en storskole med plass for 600 elever»? 

I Altaposten av 03.04.2019 påpeker rådmann Bjørn Atle Hansen følgende: «Skolen er planlagt for 600 elever.  Per i dag viser elevtallsutviklingen at en slik kapasitet er betydelig høyere enn elevtallet vi ser for oss i området de kommende år». 


– Har Alta kommune behov for en storskole med plass for 600 elever?

– Mitt råd til politikerne i Alta er fjellvett-regel nr 8: Det er ingen skam å snu, skriver Viktor Johnsen.

 

På hovedutvalgsmøtet for barn og unge 19. mars 2019 redegjorde administrasjonen for elevtallsutviklingen i Alta fram til 2040.  Elevtallet i Alta-skolen synker fra 2674 elever i dag  til 2500 elever i 2030 – en tilbakegang på 6,5%  I  dag  går 150 (5,5 %) av disse  elevene  på private skoler, AKG og Haldde Montesorri skole. Elevtallet for den nye, planlagte storskolen er 600 elever.  I 2022 skal den nye storskolen for  Aronnes (5. – 7. klasse), Bossekop og Komsa skole stå ferdig etter vedlagte planer.

Elevtallet for den nye storskolen ved 
oppstart i 2022 blir følgende:

Skole 1.-4. kl. 5.-7. kl. Sum
Aronnes 6363
Bossekop13182213
Komsa11075185
Sum:             461

*) Elevtallet for 1.-4. klasse ved Aronnes skole er 92 elever  i 2022 i følge tabellen. Totalt elevtall for disse 3 skolene er 553 elever.

Kilde: «Alta kommune: Barn 0-16 år (født2004-2018) etter grunnkretser jan. 2019»


I mitt leserinnlegg i april stilte jeg følgende spørsmål:

– Har vi behov for en storskole med 600 elevplasser?

– Hva skal overkapasiteten ved storskolen benyttes til?

Ingen politikere har svart på spørsmålene før følgende leserinnlegg: «Aronnes skole skal bestå» ved ordfører Monica Nielsen, Alta APs varaordfører Anita Håkegård Pedersen, Alta SV og Knut Klevstad, KRF, kom på trykk i Altaposten forrige uke. De skriver innledningsvis at dette er spekulasjoner i sosiale medier om å legge ned Aronnes skole. 

Er tallene i ovenfornevnte tabell spekulasjoner eller fakta?

– De har ikke planer å legge ned Aronnes skole i neste periode. Det er muligens riktig, for den nye skolen står sannsynligvis ikke ferdig før 2023. Men hva skjer når storskolen er ferdigstilt? Hvem skal fylle den opp da?

En ting skal jeg være enige med dere om, levetida for en eventuell ny skole er minimum 40 år. Derfor er det viktig at vi gjør de riktige grepene nå og ikke låser hele skolestrukturen for 40-50 år framover med de kommunestyrevedtakene om storskole lokalisering og framtidig idrettshall i Østre Alta som ble gjort i 2018. Dere antyder/spekulerer at framtidig boligbygging i Skoddevarre vil fylle opp en eventuell storskole. Er det etter at en framtidig avlastningsvei er på plass? Når tid? Hvem skal fylle opp 600 elevplasser fram til det skjer?

De viser til at på østsiden i Saga- området er det stor byggevirksomhet. Men til orientering så er det også påbegynt et nytt boligfelt, Holstbakken øst, med 130-140 boenheter. Boligfeltet ligger 200-300 meter fra Aronnes skole. Jørgensen-jordet er et framtidig boligfelt like ved Aronnes skole.  Den nye arealplanen åpner sannsynligvis for boligbygging i Lille-Komsa – minimum 200 boenheter. Gode sjanser for at elevtallet for Aronnes skole vil forbli på nåværende nivå og skolen vil være med å skape fortsatt bolyst for barn og foreldre på Aronnes.

Rødt Alta går til valg med at vi bevarer nåværende skolestruktur for kommende fire år, men Alta kommune må bruke disse fire årene til å utarbeide og vedta en skolestruktur for hele kommunen innenfor vedtatte økonomiske rammer, for en dag må saken lande på en verdig måte for våre innbyggere – små og store. Rødt Alta har i sitt program stadfestet følgende: «Skoler skal maks ha 450 elever» og «At det etableres en samisk grunnskole i Alta».

Godt valg!

Viktor Johnsen

Listekandidat, Rødt Alta