– Hva slags kirke vil vi ha?

– Vi trenger nå en kirkeledelse på alle nivåer som kan være framsynt og visjonær, og ikke være opphengt i enkeltsaker. Vi trenger en kirke for framtida, skriver biskop Olav Øygard.

Biskop Olav Øygard.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Meninger

Samtidig med høstens valg til kommunestyre og fylkesting, er det også kirkevalg. Kirkevalget avholdes på samme sted som det andre valget, og det skal velges både menighetsråd og bispedømmeråd. De nyvalgte menighetsrådene skal (i kommuner med flere sokn) velge kirkelig fellesråd, og bispedømmerådene samlet for hele Norge utgjør kirkemøtet. Dette betyr at vi i høstens kirkevalg velger ledelse av Den norske kirke på alle plan: lokalt, regionalt og nasjonalt.

Alle sokn (lokalmenigheter) har egne valglister. Til bispedømmerådsvalget er det 3 lister i Nord-Hålogaland bispedømme. Man kan både gi tilleggstemmer, og sette inn andre navn på stemmeseddelen. Dette gjelder både ved menighetsrådsvalget og ved bispedømmerådsvalget.

I kommende valgperiode er det all grunn til å tro at store deler av kirkens ledelses-struktur vil bli fastsatt. Vi har ikke lenger en statskirke. I vår la regjeringen fram forslag til ny tros- og livssynslov. Våren 2020 regner vi med at Stortinget kommer til å vedta den nye loven. Forslaget legger opp til at Den norske kirke fortsatt skal finansieres delvis over kommunale budsjetter, og delvis over statsbudsjettet. Men det blir opp til Kirken selv å bestemme hvordan kirka skal være organisert.

I dag er det fellesrådene/menighetsrådene som leder mye av virksomheten lokalt, også når det gjelder arbeidsgiveransvaret, mens bispedømmerådene samme med biskopen er arbeidsgiver for prestene og leder virksomheten på regionalt nivå.  Kirkemøtet har allerede vedtatt en målsetting om at det skal være en arbeidsgiverlinje i kirken, og ikke to, som nå. Det kirkemøtet som nå velges skal bestemme hvordan dette skal gjøres i praksis. Det vil ha svært stor påvirkning på menighetslivet, og ikke minst på arbeidsforholdene for de kirkelige ansatte.

Det er også mange andre spørsmål som engasjerer. De kristne kirkene i Europa har generelt en tilbakegang i oppslutning. Dette gjelder også i Norge, og til en viss grad også i vår nordligste landsdel. Likevel er over 75% av innbyggerne i Nord-Hålogaland bispedømme (Troms og Finnmark fylker) medlemmer i Den norske kirke. Hvordan kan vi fortsatt være en kirke for det store flertall av innbyggerne i landsdelen? Hvordan kan vi styrke kirkens arbeid blant barn og unge, og være en kirke der folk føler seg hjemme også i framtida?

Dette er generelle spørsmål, som det er vanskelig å være helt konkret på. Men kirkens organisering er det mulig å si noe om, og mene noe om. Ved kirkevalget i 2015 var spørsmålet om kirkelig vigsel for likekjønnede par en hovedsak. Kirkemøtet har vedtatt innføring av slik vigsel, og ordning for dette er tatt i bruk i kirken.

Denne gangen er det andre saker som skal på dagsorden, og jeg tror at den største og viktigste saken er organiseringen av den kirkelige virksomhet. Undertegnede er opptatt av at kirken må fortsatt ha sin lokale ledelse på soknenivå. Samtidig mener jeg at en del avgjørelser må tas på et høyere nivå. Dette handler om at det er på lokalnivået at kirkelivet leves, samtidig som vi trenger  en koordinering og samling av ledelse, både for at det skal kunne fungere godt, og for å bevare kirkens enhet.

Det er 3 lister ved årets bispedømmerådsvalg i Nord-Hålogaland. Åpen folkekirke og Bønnelista stiller liste. Dessuten er det også liste fra bispedømmerådets nominasjonskomité. De to første listene har egne program, nominasjonskomiteens liste har personer med ulike oppfatninger i mange spørsmål.

Hvordan skal man stemme i denne situasjonen? Jeg skal være forsiktig med å gi konkrete råd om hvem man bør stemme på. Men jeg vil sterkt anbefale å se på programmene til de to listene som har program, og på uttalelser fra den enkelte på nominasjonskomiteens liste. Alt dette finnes på: www.kirken.no.

Vi trenger nå en kirkeledelse på alle nivåer som kan være framsynt og visjonær, og ikke være opphengt i enkeltsaker. Vi trenger en kirke for framtida som både samer, kvener/finner, innflyttere og nordmenn finner seg hjemme i, og som forvalter evangeliet om Jesus Kristus slik at mennesker kommer til tro, og lever i troen.

Og det aller viktigste: alle som er medlemmer i Den norske kirke oppfordres til å benytte seg av stemmeretten i kirkevalget!

Olav Øygard

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme