– Vi må ikke glemme riks- og fylkesveinettet

– Trykket må holdes oppe og heller øke, mener Svein Iversen (Krf)

Illustrasjonsfoto  Foto: Jan-Erik Steine

Svein Iversen.  Foto: Knut Klevstad

Meninger

Troms og Finnmark KrF vil peke på at i iveren etter å realisere en jernbanevisjon i Nord-Norge, må vi ikke glemme satsning på både riks- og fylkesveinettet, som uansett må opprustes dersom det en gang kommer et jernbanespor for frakt av gods ut i Europa. Dagens regjering har tredoblet veiinvesteringene pr. år i Nord-Norge sammenlignet med den rød-grønne regjeringen. Dette trykket må holdes oppe og heller øke. Her vil det være avgjørende at riksveier og fylkesveier ses i sammenheng!

KrF vedtok på sitt landsmøte en lokalpolitisk plattform, som understreker at lokalt næringsliv og særlig kyst- og havbaserte næringer, er avhengig av gode transportårer til markedet. Det store etterslepet på vedlikehold av fylkeskommunale veier og behovet for rassikring og overholdelse av tunellsikkerheten krever langt større overføringer til fylkeskommunene.

KrF vil derfor i kommende NTP (nasjonal transportplan) etter forslag fra fylkespartiene i nord foreslå at det lages en «Fra kyst til marked» strategi for Nord-Norge. KrF går også inn for at det etableres et spleiselag mellom fylkene og staten for å redusere etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene.  Gode og trafikksikre veier er også god miljøpolitikk.

Det pågår nå et stort arbeid i fagetatene for å forberede rulleringen av NTP for perioden 2024 -2036. Nordland kom spesielt godt ut i siste rullering, nå er det Troms og Finnmark sin tur å få prioritet tidlig i perioden. KrF i Troms og Finnmark vil særlig peke på følgende prosjekter på riksveinettet:

Transportkorridoren E 45/E6/RV 94 (Hammerfest – Alta - Kautokeino) er den viktigste ferdselsåren for gods til/fra Finnmark og har mange kritiske strekninger som krever opprusting. R 94 bør igangsettes umiddelbart ut fra gitte lovnader og Kløfta på E 45 som er ferdig planlagt, må kreves inn tidlig i ny perioden.

E 8 – Transportkorridoren E 8/ E6/ (Skibotndalen – Tromsø) er den viktigste ferdselsåren for gods i Troms og har flere kritiske strekninger som krever opprusting, både i Skibotndalen og ny innfartsåre til Tromsø.  Målet er å klargjøre hele strekningen for modulvogntog.

På fylkesveinettet vil vi særlig peke på følgende prosjekter:

Rv 91 i Troms, Ullsfjordforbindelsen, er en viktig regional forbindelse der en feriefri Ullsfjord vil korte ned avstanden mellom Tromsø og Alta med 100 km. Det er et viktig og prioritert prosjekt.

Fv 98 i Finnmark, Ifjord – Tana bruk, er en viktig forbindelse som vil sikre transporter av gods ut fra Øst-Finnmark. KrF vil kreve at opprusting av veien fra Ifjordfjellet til Tana bruk fullføres.    

Mens vi venter på at en jernbanevisjon kan realiseres, må vi opprettholde trykket på utbedring av både riks- og fylkesveinettet i Troms og Finnmark! Det er vi helt avhengig av og gevinsten er at vil vi se resultater umiddelbart!

Svein Iversen

3. kandidat for Troms og Finnmark KrF, fylkestingsvalget