– At vi blir skyteskive, tar vi med hevet hode

– Vi står på de eldres og pårørendes side, skriver Trine Noodt.

– UVERDIG: Trine Noodt (V) mener eldre som må bruke dobbeltrom behandles uverdig.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Det er overraskende at Arbeiderpartiet i Alta fokuserer på Venstre og økonomi, når det faktisk er de som velger å ta fra eldre retten til et privatliv og en verdig eldreomsorg. Dette er innbyggere som i dag har et godt tilbud på enkeltrom rundt om på våre sykehjem, men som nå blir tatt i fra dem. At Venstre blir skyteskive fordi vi ikke er med på en slik uverdig praksis tar vi med hevet hode. Vi velger å stå på de eldre og deres pårørende sin side, og vi lover at vi vil ta enhver kamp for at vi fortsatt skal ha en verdig eldreomsorg i Alta kommune.

Det som er like overraskende er at Arbeiderpartiet vedtar at ytterligere 30 sykehjemsplasser skal bort før omsorgssenteret står ferdig. Når en ser hvor mye bråk det har blitt når 8 plasser er blitt fjernet ved Elvebakken sykehjem, så kan en virkelig lure på hvordan det skal gå å legge ned enda 30 plasser i løpet av det nærmeste året. Ikke minst vil de 11 eldre som står på venteliste ha små utsikter til å få oppfylt sin lovmessige rett til en sykehjemsplass (på enkeltrom) det nærmeste året.

Alta kommune er inne i en stor omstillingsprosess, noe alle vet koster ekstra penger i en overgangsfase. I en periode må en kjøre med doble tilbud, samtidig som en bygger opp noe nytt. Det er slike situasjoner kommunen har opparbeidet økonomiske reserver til å kunne møte.

Vi har innbyggere som har sykehjemsplass i dag. Sykehjemsplasser som Arbeiderpartiet nå sier ja til å fjerne. Dette gjør de ved å overføre eldre sykehjemspasienter på dobbeltrom. Det er altså ikke snakk om at Venstre vil påføre kommunen ekstra kostnader. Men faktisk bare gi borgere den retten de har til privatliv, til et enkeltrom og en verdig eldreomsorg. Dersom dette betyr forsinket oppstart av demenssenteret på Elvebakken, ja så får det gjøre det. Dersom dette betyr at de eldre slipper å være kommunens sparebøsse, og vi må hente inndekning fra disposisjonsfond eventuelt redusert overskudd, ja så gjør vi det. Det koster å omstille. Kostnadene ved omstillingen kan vi ikke skyve over på enkeltpersoner ved å gi de et uverdig tilbud.

Venstre er for styrking av hjemmetjenesten, bygging av nye omsorgsboliger og en satsing på omsorgssenteret. Det var Venstre som sammen med Høyre, FrP og Kystpartiet satte i gang dette arbeidet i forrige periode. Men vi kan ikke godta at sykehjemspasienter blir tvunget på dobbeltrom, for å oppnå økonomisk innsparing og færre sykehjemsplasser. Vi må gi et verdig tilbud også i perioden frem til omsorgssenteret, med sykehjemsplasser og omsorgsboliger, står ferdig. Bruk av dobbeltrom på sykehjemmene har ingenting med omstillingen av Alta kommune å gjøre. Dette gjennomføres kun for å spare penger på kort sikt.

Vi får et flott omsorgssenter som står ferdig i 2021. Inntil da må en iverksette tiltak som gjør at vi fortsatt sikrer de eldre en verdig alderdom. En starter ikke med å kutte sykehjemsplasser ved å flytte eldre inn på dobbeltrom. En starter med å styrke hjemmetjenesten med de 30 årsverkene slik at flere kan få lov å bli boende i sin egen bolig lengre.

Trine Noodt

Ordførerkandidat

Alta Venstre