– Skandaløst av formannskapet

– Viser hvor svakt verneinteressene står, skriver Jenny Rolness.

Illustrasjonsfoto  Foto: Arne Hauge

Meninger

Tre gårdbrukere i Kautokeino har fått tillatelse til å skyte inntil 20 grågås og kanadagås hver fra 16. mai til 10. juni.   Formannskapet overkjørte administrasjonens innstilling og tillot skadefelling, til tross for at det ikke foreligger dokumentasjon på skade eller opplysninger om preventive tiltak, og den ene søkeren hadde sendt bilde av sædgås og ikke grågås. 

Jenny Rolness  Foto: Privat

Sædgåsa er totalfredet og antas å ha gått kraftig tilbake de siste tiårene.  Den har en estimert verdensbestand på bare ca. 15.000 hekkepar.  Sædgåsa hekker nesten utelukkende i Finnmark og har en usikker bevaringsstatus som hekkefugl i Norge.  Arten er oppført på Bonnkonvensjonens liste, en global avtale om beskyttelse av trekkende arter som Norge er tilsluttet.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Troms og Finnmark hadde på bakgrunn av bildene av sædgås gitt beskjed om at fellingstillatelse kun skulle behandles og eventuelt innvilges ved skade av grågås og kanadagås.  Det er skandaløst at formannskapet overkjørte disse instansene og administrasjonens innstilling og benyttet en hasteparagraf for å tillate skadefelling, uten påvist skade og på bakgrunn av feil opplysninger. 

Sædgåsa er til forveksling lik grågåsa, og det er ingen kontroll med hvilke individer som skytes.  Det bør umiddelbart kreves dokumentasjon i form av fotografi av felte fugler, for å unngå felling av sædgås eller dverggås.  Men fellingen i seg selv er ikke i tråd med vilkårene i skadefellingsforskriften.  Dyrenes Rett klager på vedtaket og mener det er nødvendig å vurdere saken på nytt. 

Denne saken viser hvor svakt verneinteressene står opp mot kravene om å få skyte mer, selv om det ikke engang er dokumentert skade.  Det er ingen rett som er nedfelt i lovverket at enhver som ønsker å ta livet av dyr skal få mulighet til det.  Ynglefredningen er sterkt veklagt i lovverket, og skadefelling skal bare unntaksvis benyttes og på strenge vilkår.  Felling av inntil 60 gjess fordelt på tre brukere har preg av bestandsdesimerende tiltak, noe forskriften ikke åpner for.  

Denne saken kommer kort tid etter at FN har publisert sin siste miljørapport, som gir dystre utsikter for dyrelivet på jorda.  Det er tragisk at formannskapet i Kautokeino kommune ikke har tatt dette innover seg.

Jenny Rolness

Dyrenes rett