– AMK er ikke alltid på pasientenes side

– Innleggende lege som har pasienten foran seg har ikke myndighet til å sende pasienten direkte til UNN – selv om det viser seg at UNN var riktig behandlingssted, skriver Irene Ojala i Pasientfokus.

Illustrasjonsfoto. 

Meninger

Leder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Helen Brandstorp sier at Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er i ferd med å bli en kommandosentral og at innleggende leger ofte føler seg overkjørt av AMK.

Vi i Pasientfokus har fått svært mange tilbakemeldinger fra pasienter - og fra leger og annet helsepersonell som langt på vei bekrefter det leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin sier. AMK oppfattes som en komandosentral med manglende oversikt - alt i følge helsepersonell. Vi i Pasientfokus ser en tendens til at AMK ofte overkjører innleggende lege og avgjør at pasientene skal sendes omveien til lokalsykehusene - og ikke til riktig behandlingssted som er UNN. Det gjør at pasienter får store prognosetap.

Pasientfokus har derfor bedt politikere og Helse Nord om at det igangsettes nye rutiner for avviksrapportering. Det kan ikke være slik at avviksmeldingene undersøkes av de som har mest å vinne på å lukke avvikene på lavest mulig nivå! Det vil si at avviksmeldinger som skrives av ansatte ved Finnmarkssykehuset - må undersøkes av en ekstern kompetanseenhet. Finnmarkssykehuset skal ikke lukke egne avvik. Ambulansearbeidere sine avviksmeldinger skal undersøkes av eksterne fagfolk. AMK skal heller ikke behandle egne avvik. Vi må vite hva som skjer når når AMK overkjører innleggende leger i Alta, Kautokeino, Loppa og Finnmark forøvrig.

Pasientfokus leverte innspill (3. 10. 2018) til prosessen som Helse Nord har fått i oppdrag fra regjeringen å gjennomføre i Vest- Finnmark. En prosess som kommunene Alta, Kautokeino og Loppa skal gjennomføre ( jeg lurer på hvordan det går med den prosessen - hvorfor er det så sørgelig stille fra kommunene? )

Pasientfokus skrev i vårt innspill følgende under punkt for Avviksrapportering:

Vi i Pasientfokus har "erfart, både i samtaler med helsepersonell og tilbakemeldinger fra pasienter at det er store mangler på rutiner rundt avviksrapportering. Når pasientene har fått tilbakemeldinger fra Finnmarkssykehuset for behandling som ikke har vært adekvat, er det vanskelig å spore hendelsesforløpet. Dette ser vi i Pasientfokus som et problem.

For å få et størst mulig grunnlagsmateriale for å forbedre helsetjenestene i Alta-regionen – og i Finnmark for øvrig - ber vi om at Helse Nord setter søkelyset på avviks-rapportering.......Med det menes avviksrapportering " fra pasientens første møte med helse og akutt-tjenesten. Det være seg om avvik inntreffer i Alta, Loppa eller Kautokeino, på vei til/fra legesentrene, problemer med omlasting og ankomst til lokalsykehuset eller UNN i Tromsø."

Pasientfokus skriver videre:

" I tillegg bør det gjennomføres avviksrapportering der legene føler seg overkjørt av AMK/ sykehusene om hvor pasienten skal sendes. Sist men ikke minst, må det gjennomføres en spesifikk rapportering vedrørende ambulansetransport og behandling/ feilbehandling på vei til eller fra lokalsykehuset." Sitat slutt.

Er AMK en kommandosentral? Det er i alle fall slik at innleggende lege som har pasienten foran seg ikke har myndighet til å sende pasienten direkte til UNN - selv om det viser seg at UNN var riktig behandlingssted. I jakten på økonomisk overskudd tvinges pasienter fra Alta-regionen til Hammerfest sykehus - noe som ofte har gitt pasientene prognosetap. AMK er ikke alltid på pasientenes side. Denne uverdigheten må det bli en slutt på.

Av Irene Ojala

Pasientfokus