– Hvordan skal vi involvere de eldre?

– Politikerne må ta kontakt med oss, oppfordrer Else Wilhelmsen.

VIL HA KONTAKT MED POLITIKERNE: Else Wilhelmsen   Foto: Reiulf Grønnevik

Meninger

I januar 2019 ble eldrereformen «Leve hele livet» rullet ut i landets kommuner.

«Leve hele livet» handler om det som er viktigst i livet: Fellesskap, aktivitet, deltagelse, forebygging, god mat og riktig helsehjelp. Det meste av ansvaret for å gjennomføre reformen er lagt på kommunene, men pårørende, frivillige og de eldre selv må også ta et tak. Å planlegge for egen alderdom gjennom tilrettelegging av egen bolig, investering i venner og sosiale nettverk, samt å opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv, er en viktig del av reformen.

Reformen er et spennende og godt prosjekt, men det forutsetter at kommunene både økonomisk og organisatorisk blir satt i stand til å. Klare den relativt store jobben som ligger i å innføre reformens gode intensjoner. Det innebærer også at eldre skal være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger, når vi trenger det. Reformen  slik den foreligger skal gjennomføres uten økte tilskudd til kommunene. Kan vi da forvente å leve hele livet trygt og godt i vår kommune, nå og i fremtiden?

Pensjonistforbundet v/Alta pensjonistforening er klare på at skal vi lykkes i dette arbeidet må vi allerede ved reformens start involvere de eldre selv, frivillige og pårørende. Vi må sørge for at alle eldre får brukt ressursene sine og dekket behovene sine, uansett hvor de bor.

Pensjonistforbundet er den største pensjonistorganisasjonen i landet og en naturlig samarbeidspartner for kommunene og eldrerådene i dette arbeidet. Vi oppfordrer derfor lokalpolitikere og kommuneansatte til å ta kontakt med oss, slik at vi kan være en god samarbeidspartner når kommunen skal kartlegge behov og utfordringer og foreslå løsninger.

Else Wilhelmsen

Leder Alta pensjonistforening