– Endrede forutsetning for den tiltenkte storskolen

Tollevika Grendelag mener kommunestyrevedtaket fra september 2018 ikke er fulgt opp.

SANERES: Skolebyggene i Bossekop skal saneres for å gi plass til en ny moderne skole med plass til 600 elever. I tillegg kommer det en ny flerbrukshall her. Hva som skjer med BUL-huset er ikke avgjort, og rådmannen sier at det kan bli stående.  Foto: Kai Erik Bull, NRK

Meninger

Kommunestyret i Alta vedtok 17.09.18, med 18 mot 17 stemmer, å bygge en ny storskole i Bossekop. Dette ble gjort med en tydelig forutsetning - nemlig at trafikale utfordringer med E6 kunne løses. Vedtaket hadde følgende ordlyd:

"Det er en forutsetning for realisering av skole i Bossekop, at de trafikale løsningene rundt E6 i området blir løst på en tilfredsstillende måte. Primært bør E6 legges under bakken forbi skolen slik at arealene som støter inntil skolen langs nordsiden blir trafikkfri. Dette vil ha en dobbel effekt ved at det frigjøres arealer, samt at dette på permanent basis kan gi trafikkløsning for Bossekopkrysset. Alta kommune bes starte drøftinger med Statens veivesen om permanente løsninger for trafikksituasjonen i Bossekop i lys av kommunestyrets vedtak om ny skole.»

Leser man vedtaket, er det tydelig at dette ikke er fulgt opp. Per i dag har ikke Alta kommune hatt et eneste møte med Statens vegvesen. Dette er et direkte brudd på kommunestyrets instruks. Statens vegvesen ved regionveisjef Torbjørn Naimak hevdet, da Altaposten tok kontakt september 2018, at det ikke er satt av midler til utbedring av E6 gjennom Alta. De var ikke informert eller rådspurt, og uttalte at de så på vedtaket som nærmest utrolig. Dette har ikke endret seg. Manglende finansiering kom også frem på informasjonsmøtet kommunen v/WSP holdt i mars 2019 - E6 blir ikke lagt under bakken. Dermed krymper det allerede begrensede skolearealet betydelig. Nordsiden blir ikke trafikkfri som ønsket. Store elevmasser må krysse E6.

Slik vi ser det, er alternativet som marginalt ble stemt frem, ikke lengre realiserbart. Ap klarte å overtale SV, MDG OG KrF, som alle hadde lokallag som primært ønsket Komsa, til å støtte sitt forslag. Sammen med en uavhengig avhopper ble flertallet sikret med én stemme.

Strategien til administrasjonen har så vært å arbeide i rekordtempo for å komme så langt i prosessen at man ikke kan snu. Vi spør - er dette en fornuftig strategi? Er det godt lokaldemokrati? Er det økonomisk forsvarlig når kommunens budsjett stadig svartmales, eiendomsskatt innføres og det skal kuttes i eldre og helse?

Vi mener det ville vært langt mer fornuftig om Ap la bort politisk prestisje og satte på bremsene i stedet. Kommunestyrevedtaket er ikke fulgt opp. Statens vegvesen er ikke konsultert. E6 legges ikke under bakken. Det tiltenkte skolearealet krymper. Premissene vedtaket ble gjort på har endret seg drastisk, og realitetene ser nå mye dårligere ut enn det som ble presentert for kommunestyret i fjor, og som kun maktet å samle én stemmes overvekt.

Det er ikke dette alternativet Altasamfunnet ønsket.– Dette blir kjempedyrt for Alta kommune

Regionveisjef Naimak forundret over kommunestyrevedtak.

 

Tollevika Grendelag