– Sliter klinikksjefen og anestesioverlegen med fakta?

– Har Helse Nord basert sin rapport på feil fakta, spør Irene Ojala i Pasientfokus.

Illustrasjonsfoto. 

Meninger

Klinikksjef Jørgen Nilsen, og anestesioverlege/medisinsk rådgiver, Hanne R. Iversen, ved klinikk for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset HF hevder at de er opptatt av fakta. Under tittelen ”Møtekjøring og pasientforflytning” i Altaposten 8. april kritiserer de Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt for spørsmål Strifeldt stilte til Helseminister Bent Høie. Saken gjelder uverdigheten rundt møtekjøring med omlasting av syke mennesker på Skaidi – og et pilotprosjekt med mer omlasting som Finnmarkssykehuset vil iverksette fem år etter at praksisen ble innført i 2014.

Dette er ikke en forsvarstale av stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Det klarer han utmerket selv. Jeg skriver fordi vi i Pasientfokus har jobbet mye med å skaffe oss kunnskap om omlastingens konsekvens –  derfor tillater jeg meg å si noe ord om saken.


Møtekjøring og pasientforflytning

– Møtekjøring ivaretar både beredskapen for befolkningen, den enkelte pasient og ambulansepersonellet, skriver Jørgen Nilsen og Hanne R. Iversen i Finnmarkssykehuset HF.

 

Klinikksjef Jørgen Nilsen, og anestesioverlege/medisinsk rådgiver, Hanne R. Iversen, sier i sitt innlegg at de må basere seg  på fakta når de kommenterer  saken om omlasting.  Så la oss gjøre det – holde oss til fakta.  Det er alltid enklest slik.

Nilsen og Iversen, to av toppledelsen ved Hammerfest sykehus har det siste året ofte argumentert for omlasting av pasienter med at omlasting ”skjer over hele landet”. Underforstått: når omlastingen skjer ”over hele landet” må også pasientene i Alta-regionen (og Finnmark for øvrig) akseptere omlasting fra en ambulansebil til en annen. Men stemmer Iversen og Nilsen sin påstand med realitetene?

Helse Nord sin rapport ”Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse” ble ferdig i  april 2019.  Det er denne rapporten jeg henter fakta fra. Rapporten tar for seg møtekjøring og omlasting og hvilket omfang møtekjøring har innenfor etablerte prosedyrer i hele  Nord-Norge – altså innenfor Helse Nord RHF sitt ansvarsområde. 


  • Finnmarkssykehuset:

Det gjennomføres en systematisk møtekjøring med omlasting mellom Alta og Hammerfest.

Berlevåg, Båtsfjord har systematisk omlasting i  Tana.

Sporadisk omlasting skjer fra Måsøy, Porsanger, Karasjok og Kautokeino.

Kautokeino må noen ganger bytte ambulanse både i Alta og på Skaidi. 


  • Universitetssykehuset i Tromsø, UNN:

Systematisk: møtekjøring med omlasting av pasienter til ny ambulanse  foregår i Nordkjosbotn (innendørs i ambulansestasjon).

UNN planlegger etablering av en stor garasje på Setermoen  for innendørs bilbytte for pasienter fra Nord-/Midt-Troms til sykehus i Narvik eller Harstad.


  • Nordlandssykehuset:

Systematisk: Det er INGEN systematisk omlasting ved Nordlandssykehuset. Helse Nord sier i sin rapport at det kun er omlasting unntaksvis fra Hamarøy og Steigen – der omlasting skjer med bil fra Fauske.


  • Helgelandssykehuset:

Systematisk: Det gjennomføres KUN systematisk møtekjøring mellom ambulansebil og ambulansebåt.

Sporadisk: Det kan forekomme sporadisk møtekjøring mellom biler.


Er det slik at  Iversen og Nilsen har problem med fakta?


I 2018 registrerte UNN  at møtekjøring omfatter ca. 3,6 % av alle oppdrag.

Tallene for Finnmark viser at hovedtyngden av møtekjøringene er mellom Alta og Hammerfest – ca. 50 % av 1.200 oppdrag. I Øst-Finnmark er det områder hvor det er opp mot 100 % møtekjøringer innenfor etablert prosedyre. Omlasting av syke mennesker fra en bilambulanse til en annen er altså KUN etablert som REGEL OG RUTINE i Finnmark.  I Troms  kun i Nordkjosbotn. Ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset er det omlasting kun unntaksvis og mellom ambulansebil og båt. Alt ifølge Helse Nord. 

Når Jørgen Nilsen og Hanne R. Iversen påstår at møtekjøring med påfølgende omlasting av syke pasienter foregår i ”hele landet.” er det altså i strid med  rapporten Helse Nord førte i pennen i april 2019.


Det er lov å undre – er det slik at Helse Nord har basert sin rapport på feil fakta – eller er det Finnmarkssykehuset ved Jørgen Nilsen og Hanne R. Iversen som ønsker å pynte brura?

Vi i Pasientfokus sier NEI til omlasting av syke mennesker uansett hvor det foregår i Finnmark.  Det er en uverdig praksis som heller ikke må forplante seg til øvrige Helseforetak i Norge. Det har vi, i likhet med Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt formidlet til helseminister Bent Høie. 


Til slutt en digresjon: I en tid hvor ungdom skulker skolen for å demonstrere mot voksne menneskers  klimafiendtlig aktivitet  kjørte ambulansebilene som Jørgen Nilsen og Hanne R. Iversen har ansvaret for totalt 1.607.000 kilometer i 2018. En distanse 2,1 ganger fra moder Jord til månen med retur. I tillegg til disse tallene kommer hundretusenvis av kilometer som syke tilbakelegger for enkle kontroller og undersøkelser ved lokalsykehuset. Så må vi ikke glemme pasientenes familier som svir av kilometer etter kilometer for å besøke sine kjære på sykehus.  Alt for opprettholdelsen av en umoderne sykehusstruktur – der pasientene blir tvunget ut på veien – enten det gjelder fødsler eller kreft. Kan vi be ungdommen stille spørsmål om foretakets samfunnskontrakt for klima blir ivaretatt? Jeg tror det vil være på sin plass. For det finnes fremtidsrettede løsninger – desentraliserte sykehustjenester til beste for pasientene – ikke for foretak som bruker pasienter som varer for økonomisk gevinst.

Av Irene Ojala

Pasientfokus