– Fastlegene har fått flere oppgaver og mindre tid til pasientene. Det gjør vi noe med

– Vår løsning er en betydelig bedre ordning enn Aps usosiale modell, skriver Bent Høie (H).

  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Meninger

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol etterlyser handlekraft fra meg i Altaposten 21. mars. Jeg er helt enig at vi må sikre en god fastlegeordningen for fremtiden. Derfor gjør jeg mye – både på kort og lang sikt.

Vi har startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og midler til leger i spesialisering. Vi støtter for eksempel Alis-Vest og Alis-Nord-prosjektene, som har sørget for at flere unge leger tar allmennmedisinsk spesialisering i kommunene. For å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege og forbli i yrket, ga vi i fjorårets oppgjør 100 millioner kroner til fastlegene for oppgaver som ikke tidligere var kompensert. I statsbudsjettet for 2019 har vi satt av totalt 218,5 millioner kroner til å videreutvikle allmennlegetjenesten i kommunene.

Regjeringen og Legeforeningen er enige om at oppgavemengden for fastlegene har blitt for stor og at lengden på pasientlistene må ned. Skal vi få til det, trengs det flere fastleger. Vi ser nå på hvordan nedgangen i listelengde skal kunne skje. Dette er viktig for å beholde dagens fastleger og for å legge til rette for økt rekruttering.

Skal vi lykkes med å forbedre og modernisere fastlegeordningen, må vi gjøre det i samarbeid med dem som vet hvor skoen trykker. Jeg har derfor reetablert trepartssamarbeidet om fastlegeordningen med Legeforeningen og KS, som den forrige Ap-ledede regjeringen la ned. Det innebærer at vi nå sitter vi sammen og diskuterer både utfordringer og løsninger.

Regjeringen har også satt i gang en evaluering av fastlegeordningen som kommer over sommeren. Når den er klar vil vi se på fastlegenes rammebetingelser og hvilke oppgaver som kan løses på bedre måter. Evalueringen vil bli fulgt opp av en egen handlingsplan som vi legger frem våren 2020. Skal vi gjøre store endringer i en ordning som er så viktig for så mange, må vi ta oss tid til å identifisere hva som er de største utfordringene og drøfte hva som er de beste løsningene.

Kjerkol mener at kommersielle selskaper og private aktører truer for fastlegeordningen. Jeg vil minne Kjerkol på at de fleste fastleger er selvstendig næringsdrivende. Private aktører – både ideelle og kommersielle - er viktige bidragsytere i mange velferdstjenester. Både staten og et stort flertall av kommunene er i dag helt avhengige av private aktører for å levere gode helse- og omsorgstjenester.

Jeg har for øvrig aldri opplevd at Ap tar til orde for å forby hverken private helsetilbydere eller privat helseforsikring. Aps modell innebærer derfor at de er til stede, men kun for dem som kan betale for det. Vår løsning er at de er der for folk flest, ved at private aktører kan utføre oppgaver på vegne av det offentlige. Det er en betydelig bedre ordning enn Aps usosiale modell.

Bent Høie (H)

Helseminister