– Det naturlige er å bygge en stor skole i Gakori. Dette er merkelig nok ikke utredet eller nevnt i debatten

– Vi oppfordrer våre folkevalgte å stoppe prosessen før dere når “point of no return”, skriver Komsa FAU.

SKOLEØRKEN: Komsa FAU mener det naturlige vil være å bygge opp en stor skole i Gakori.   Foto: Illustrasjon - Komsa FAU

Meninger

Debatten om ny storskole har dreid seg om Komsa, Bossekop og Prestegårdsjordet. Vi mener det naturlige alternativet, dersom man skal bygge en storskole, er i Gakori. Dette er merkelig nok ikke utredet eller nevnt i debatten.

Avstander

En skole i gangavstand fra hjemmet, med en trygg skolevei, er viktig for barn og foreldre. Alle ønsker en nærskole. Det er også viktig at skolen kan fungere som et sosialt samlingspunkt for nærmiljøet.

På bildet er det tegnet inn en blå sirkel med radius på 1,5 km rundt Gakori, Komsa, Elvebakken og Saga skoler. Den røde sirkelen som er tegnet rundt Bossekop skole viser tydelig hvor feilplassert en ny skole i Bossekop blir. Ved dette alternativet får veldig mange barn opp til 4 km til skolen langs en forurenset og støvet E6.

Rundt Gakori skole er det i dag store ubenyttede areal. Nærmere bestemt 75 mål. (Hele Bossekoptomten er på ca. 33 mål) I tillegg er det i Gakori umiddelbar nærhet til friområdet i Gakori, BUL-løypa og Gakorivannet, et område som på lik linje med Komsa tilbyr elevene tilgang på flotte friområder. Altas befolkning er generelt glad i natur og friluftsliv. Vi finner det da underlig at man ønsker at barna skal tilbringe 7 år på en skole med begrenset plass og begrenset tilgang til naturlig friareal.

Problemet med E6 ved Bossekop skole er ikke løst. Nasjonal transportplan vil ikke bidra med en krone. Akkurat nå jobber kommunen med et luftslott der E6 skal legges under bakken. En eventuell nødløsning med bygging av en større brostruktur, vil neppe brukes av barn som tar raskeste vei. Får man ikke lagt lokk over E6, vil man også miste ytterligere areal som Aps storskole sårt trenger.

Kommunestyrets eget vedtak påpeker at gode trafikale løsninger er en av forutsetningene for valget av Bossekop som lokasjon for storskolen. Per nå er de trafikale løsninger IKKE avklart, og det er derfor uforståelig for oss at Alta Kommune har satt i gang en stor prosess som involverer elever, kostbare konsulenter, samt tar tid og ressurser fra lærere og ledelse - FØR dette er avklart.

Ser man mot Gakori er Trygg skolevei allerede etablert rundt skolen. De fleste boliger ligger øst for E6 og det er etablert en trygg gangsti under E45 (Kautokeinovegen).

BUL kan også få sin nye hall midt i sitt kjerneområde i vest.

Leser kommunen sine egne bolignotat?

I følge Alta Kommunes bolignotat for 2018 er det planlagt/under bygging ca 1.350 nye boliger i Gakori og Bossekop skolekretser (ref.1):


Også nye Skoddevarre boligfelt med flere hundre nye boliger vil ligge innenfor sirkelen på 1,5 km. Hvor skal disse barna gå på skole?

Leser man videre i kommunens bolignotater, ser vi at bare for Lille-Komsa (langs E6) estimerer kommunen selv en tilvekst på 14 nye barn per klassetrinn (ref.2). Skal disse, fra 1.klasse, gå langs E6 til Bossekop? Skal vi busse elever ut av sentrum? Eller skal de gå trygt til sin nærskole - Komsa?

Lille-Komsa står ikke for halvparten av estimert vekst i Komsa skolekrets engang (ref.1). Hvis kommunen jevner Komsa skole med jorden, vil det gi rom for enda flere boliger og dermed flere barn. I realiteten vil sentrumsbarna ikke ha nærskole, den trygge skoleveien forsvinner og man fratar en bydel sitt naturlige hjerte og møteplass.

Det er en uttalt politikk i Alta å øke andelen av barnefamilier som etablerer seg i leiligheter slik at man oppnår en fortetning, særlig i sentrum. Dersom man river Komsa skole, som ligger midt i området for leilighetsutbygging, vil man motarbeide egen politikk. Flere barnefamilier vil da søke seg ut av sentrum. Man etablerer da en skoleørken på nesten 6 km, fra Elvebakken i øst til Bossekop i vest, og Alta står uten en reel sentrumsskole.

Det skrives hyppig om manglende kapasitet på Saga skole. Det bør være tydelig for alle at der er et prekært behov for utvidelse av skolen der. Vi kan ikke skjønne at foreldrene på østsiden sitter stille og ser på den sløsingen det legges opp til på vestsiden, når det i realiteten er i Saga det brenner mest. Når man nå godtar å kalle Bossekop skole for den nye Sentrumsskolen, står det tydelig for oss hvem som vant drakampen mellom de en gang likeverdige bydelene Elvebakken og Bossekop. Man setter likehetstegn mellom Alta Sentrum og Alta Vest - der byen skal utvikles.

Vi ber Altasamfunnet våkne, og stoppe nåværende plan.

  • Vedtatt boligbygging (bl.a. Lille-Komsa) samt vedtatt ønske om sentrumsutvikling og fortetning, gjør at Alta trenger en sentrumsskole i Komsa.
  • Vedtatt og påbegynt utbygging i vest, gjør at Gakori blir for liten. Der ligger det skole-ideelle, ubrukte areal tett på natur - med etablert infrastruktur som gir en trygg skolevei, også fra Bossekop/Thomasbakken. Dette vil også bane vei for den hallen BUL ønsker så sterkt, så de kan fortsette å tilby et godt tilbud også fremover.
  • Man unngår en kjempeinvestering i en storskole få i sentrum/vest vil ha (bortsett fra noen Ap-politikere som har lagt stor prestisje og politisk tyngde i saken) og sparer midler i en slunken kommunekasse som gjør at man kan løse de reelle, akutte problemer - nemlig at barna i Saga snart ikke har plass på sin nærskole.

Vi oppfordrer derfor våre folkevalgte å stoppe prosessen før dere når “point of no return”.

Hilsen FAU Komsa Skole