Møtekjøring og pasientforflytning

– Møtekjøring ivaretar både beredskapen for befolkningen, den enkelte pasient og ambulansepersonellet, skriver Jørgen Nilsen og Hanne R. Iversen i Finnmarkssykehuset HF.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Meninger

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt har ved flere anledninger hatt utspill knyttet til ambulansetjenesten. Det gir oss en god anledning til å komme med oppklaringer.

Finnmarkssykehusets ansvar er ivaretakelse av hver enkelt pasient, ambulanseberedskap i kommunene og ambulansepersonellet. For oss er ambulansepersonellet vår viktigste ressurs. De utgjør ryggmargen i den prehospitale tjenesten. Møtekjøring ivaretar både beredskapen for befolkningen, den enkelte pasient og ambulansepersonellet.


– Helse Nord-rapporten er et makkverk

Helse-Nord-styret rådes av egen administrasjon til å videreføre omlasting av Alta-pasienter på Skaidi.


Strifeldt er ved sin fulle rett til å komme med kritikk og ha synspunkter om ambulansetjenesten. Vi må basere oss på fakta når vi kommenterer:

Lik tjeneste til alle

«Møtekjøring oppleves i stor grad som et uverdig overgrep mot pasienter i Altaregionen» (Utdrag fra skriftlig spørsmål til helseministeren, spm 582)

Møtekjøring foregår i hele landet. Det er områder i Finnmark hvor 100 prosent av ambulansetransportene til sykehus foregår som møtekjøring. Selv om disse områdene ikke omtales av deg, er det vårt ansvar å sørge for lik behandling av alle pasienter, uavhengig av bosted.

Begrepet overgrep gir inntrykk av at personellet, som har ansvaret for pasienten der og da, ikke utfører sitt yrke forskriftsmessig. Det skapes et inntrykk av at vi nærmest begår ulovligheter mot pasientene, og med dette et dårlig omdømme av tjenesten. Ikke bare på Skaidi, men over hele landet.

Legen avgjør

«Møtekjøring er ren overkjøring av pasienter som kan være i en livskritisk situasjon som jeg reagerer kraftig på. Jeg mener det er helt feil å «spare» penger på bekostning av pasientvelferd» (Utdrag fra skriftlig spørsmål til helseministeren, spm 582)

«Dette er lite verdig og en betydelig ekstra belastning for pasienter som er alvorlig syke og skal på sykehus» (Utdrag fra skriftlig spørsmål til helseministeren, spm 1907)

Det er kommunelege (innleggende lege) som gjør den første medisinske vurderingen om hvorvidt pasienttransporten kan gjennomføres som møtekjøring. Vurderingen gjøres i samarbeid med AMK og ambulansepersonell. Dersom pasientens tilstand forverres under transport, skal ambulansepersonellet avbryte møtekjøring. Prosedyren sørger for at pasienter med alvorlige tidskritiske tilstander transporteres direkte til sykehus.

Reduserer risikoen for kritiske hendelser

«Man måler ikke antall dødsfall i ambulanse, fordi dette gjøres når pasienten er ankommet sykehus. Man kan heller ikke måle tap av livskvalitet som følge av denne uverdige behandlingen.» (Utdrag fra skriftlig spørsmål til helseministeren, spm 582)

I Dagsnytt 18 (NRK 22.02.19) sier du selv at det ikke er registrert dødsfall som følge av møtekjøringen. Det er korrekt. I likhet med alle andre helseforetak, registrerer Finnmarkssykehuset dødsfall som skjer under transport. Vi har heller ingen medisinskfaglige holdepunkter for at livskvaliteten forringes av møtekjøring og pasientforflytning på Skaidi, slik du hevder. Det vi imidlertid vet, er at pasienter med tidskritiske tilstander som ikke får behandling, får forringet livskvalitet og/eller død. Møtekjøring reduserer denne risikoen.

Videre mer enn antyder du i Dagsnytt 18 at Finnmarkssykehuset har vikarierende motiver ved å bedrive møtekjøring, og at du ikke har tillit til at vi søker å finne den beste løsningen. Vi opplever påstanden som om du forsøker å så tvil om våre motiver og kompetanse. Vi er der for pasienten, vi er transparente og vi har ingen skjult agenda.

Skånsomt og raskt

«Utfordringen i dag er at det skjer under åpen himmel, med turistbusser og svære øyne som tilskuere. Jeg skjønner ikke at helseforetaket ikke klarer å finne en løsning som ivaretar pasienten til det fulle.» (iFinnmark 1. mars 2019)

Publikum tar bilder av pasienter, pårørende og ansatte i sårbare situasjoner overalt hvor de befinner seg. Dette klarer ikke vi å styre, det er en del av nødetatenes hverdag. Ambulansepersonellet forsøker å skjerme pasientene etter beste evne. Vi mener det er bekymringsfullt at media velger å benytte disse bildene, da det neppe er innhentet tillatelse fra verken pasient, pårørende eller ansatt i hvert enkelt tilfelle.

Så er spørsmålet: Hvorfor ikke bare bytte bil, som du mener kan være et alternativ? Utredingen fra Helse Nord viser at dagens teknologiske løsninger vanskeliggjør en slik gjennomføring. Kvalitetssikringen av dette er i dag for dårlig, og vi kan ikke stå inne for en slik løsning.

Vi forstår at pasientforflytning kan oppleves som ubehagelig, og forsøker å gjennomføre det så skånsomt, raskt og verdig som mulig. Det er imidlertid viktig for oss å påpeke at møtekjøring, pasientforflytning og en framskutt ambulanseenhet på Skaidi ikke er farlig for pasientene. Derimot er det viktige bidrag for å styrke beredskapen for alle innbyggerne i fylket. Det farlige er når framtredende personer snakker ned ambulansetjenesten og helsetilbudet som gis. Ikke minst fordi det skaper tvil og utrygghet blant pasienter og pårørende.

Jørgen Nilsen, klinikksjef og Hanne R. Iversen, anestesioverlege/medisinsk rådgiver ved klinikk prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset HF