– Velkommen til FeFo, Tommy og Otto

–Vi ser fram til å møte dere, skriver Robert Greiner.

SVARER: Robert Greiner  Foto: Privat

Meninger

I Altaposten 27. februar stiller Tommy Berg og Otto Aas fra Alta SV seg positive til å komme til FeFo for kaffe og en boligprat. Det er bra.

Berg og Aas kommer likevel med noen påstander som krever tilsvar.

1. FeFo er blitt en markedsaktør som velger å sikre egne inntekter i ”evig tid”

Det er riktig at FeFo må sikre sine inntekter, men det er fordi stortinget (med blant annet SV) har pålagt oss å være selvfinansiert. FeFo får ingen tilskudd til å gjøre våre lovpålagte oppgaver med å forvalte jakt, fiske, eiendom og delta i rettskartleggingen til Finnmarkskommisjonen. Derimot skal ikke FeFo gå med store overskudd. Skjer det, skal det deles med fellesskapet (§ 15 Finnmarksloven).  Finnmarksloven krever at FeFo skal til enhver tid ha tilstrekkelige reserver til å sikre drift. Dette er vurdert til å være reserver til ett års drift.

2. FeFo er avgjørende for markedsprisene for tomter i Alta

Alta har hatt et attraktivt boligmarked både før og etter at FeFo ble opprettet. Lignende har vi sett i andre norske byer. Søker du i Google, er det ingen grunneiere som får skylda for det. Realiteten for FeFo er at vi har mindre handlingsrom enn andre grunneiere. Derfor er det vanskelig å forholde seg til at i Alta er alt annerledes.

3. Å selge FeFo-eiendom til kommunene under markedspris er ikke i strid med EØS

I vinter ble eierstrategien for FeFo behandlet i fylkestinget. Da skrev fylkesrådsmann Øystein Ruud at ”Salg av eiendom under markedspris vil imidlertid anses som offentlig støtte som i utgangspunktet er i strid med EØS-avtalen”. Han har nok sine grunner.

4. FeFo har ikke hatt innsigelser mot det som er kommet frem i artikler om Aspmyrabrinken

Enig. Her kunne vi ha vært mer aktive. Vi skal bli bedre på det. Uansett vil det være slik at hvis FeFo har solgt et areal, så blir det opp til den nye eieren - om det er kommunen, firma eller en privatperson – å overta gevinsten ved videresalg av eiendommen. Dette kan ikke en grunneier styre. Eksempler som bl.a. Aspmyrabrinken viser nettopp at markedet styrer prisene ved videresalg.

5. FeFo gjør hyttedrømmen eksklusiv

All utmark er i utgangspunktet beitemark eller kan ha andre rettigheter som Finnmarkskommisjonen utreder. FeFo er sikkerheten for at disse rettighetene blir ivaretatt. Å selge unna Finnmarkseiendommen bit for bit til hytter, er ikke forenlig med det folkerettslige grunnlaget for FeFo. Ellers er festeprisene til FeFo regulert etter tomtefesteloven, det vil si fem prosent av råtomteverdi. Presist som Alta kommune under SV krever i festeavgift på kommunal eiendom.

6. FeFo ansetter flere informasjonsrådgivere

Feil. Men dere tenker kanskje på stillingen som samiskspråklig kommunikasjonskonsulent/styresekretær som vi nylig utlyste? Det er ingen ny stilling, men en stilling vi lyste ut etter at en av våre kolleger sluttet - og som vi har tillagt nye oppgaver. Det er typisk for FeFo; ”alle må gjøre alt”. FeFo skal drives effektivt og har hatt 36-37 ansatte siden 2010.

7. Er det riktig at festerne kan kjøpe ut tomta?

Feste er hovedregel, men ja - under visse vilkår kan FeFo selge for boligformål. Det har vi snakket om før i Altaposten. Det står også på vår hjemmeside.

8. FeFo må nedprioritere butikk og bli samfunnsaktøren som ble lovet

FeFo skal bidra til positiv samfunnsutvikling og prøver i stort og smått å bruke vårt handlingsrom der vi kan. Eksempel: Da vi bygget det nye FeFo-bygget i Lakselv, ble 95 kroner av hver hundrelapp brukt i Finnmark – mesteparten i Alta. Bygget ble for øvrig reist under budsjett. Et tips til elbil-brukere som farer forbi: Utenfor tilbyr vi gratis elbil-lading inntil det blir flere ladestasjoner i Finnmark.

Handlet FeFo bare om butikk, hadde ikke Finnmark gratis innlandsfiske og Norges billigste storvilt- og småviltjakt. Dette gjenspeiles i vårt budsjett som for 2019 er satt opp med et driftsresultat på 1,2 millioner kroner for all FeFos virksomhet i samtlige 19 kommuner.

Hadde FeFo utelukkende hatt som mål å skape størst mulig overskudd, ville vi utnyttet jakt, fiske og arealene på rene kommersielle vilkår og solgt til høystbydende. Det gjør vi ikke.

Oppsummering:

Å være en samfunnsaktør handler om så mangt. Denne uka møtte vi Nesseby bygdelag for å planlegge videre samarbeid. I Sør-Varanger sikret vi at hytter og koier er tilgjengelig og har ved før tursesongen starter for alvor. Vi deltok på bestandsdelsmøte i Jergul, delte ut en halv million kroner til friluftstiltak i Finnmark og hjalp unge entreprenører med sin elevbedrift, bare for å nevne noe. Vi handler lokalt, samarbeider lokalt og bidrar lokalt – året rundt og på ulike arenaer i Finnmark.

Finnmarkeiendommen eier alle finnmarkinger i felleskap. Overskuddet fra naturen deler vi. Men det er politikerne som sette rammene. Klart vi har nytte av å lytte. Derfor ser vi fram til besøk.

Kaffen skal stå klar.

Robert Greiner

Leder for kommunikasjon

og samfunnskontakt