– Strategien gir galopperende priser

– Gjør et utilslørt forsøk på å stemple Tommy Berg som bolig- og hyttespekulant

Tommy Berg og Otto Aas.  Foto: Arkiv

Meninger

I  et leserinnlegg forsøker Fefo gjennom sin informasjonssjef å forklare, i dette tilfelle bortforklare, at Fefo er blitt en markedsaktør som velger å sikre sine egne inntekter til «evig tid» i stedet for å være en samfunnsaktør sammen med Alta kommune for å bringe tomte- og huspriser ned. Dessverre er effekten av Fefos eierstrategi at tomte- og huspriser de senere år har økt i et galopperende tempo. Som dominerende grunneier, også i Alta kommune, er selskapets tomtepolitikk avgjørende for markedsprisen på tomter.

Å snakke om markedet som en faktor som Fefo må forholde seg til og i liten eller ingen betydning selv bidrar til, er tilslørende og høyst kritikkverdig. På samme måte må en nærmest trekke på smilebåndet når man leser at grunnen til at prisene må holdes høye, er at ESA kan gripe inn dersom «monopolisten» begrenser den dramatiske prisspiralen.

De mest ekstreme utslagene av tomteprisene er i det opprinnelige Fefo-feltet Aspemyrabrinken. Fefo hadde i sin tidligere eierstrategi, blant annet etter innspill fra Alta kommune, at de skal regulere og motvirke et prispress på boligtomter i kommunene. Dette er beklageligvis fjernet! Det samme er åpningen for at Fefo kan selge til gunstig pris til kommunene, men at feste ikke bare skal være hovedregel, men eneste regel. Fefo er den dominerende grunneier der det er naturlig, blant annet for Alta kommune å legge ut boligfelt. Dermed bremses og stoppes blant annet Alta kommunes mulighet til å øke tilgangen på kommunale felt med selvkosttomter. Alta kommune har aldri krevd å få Fefo-areal gratis, men til en pris som vil være et alternativ til tomteprisene i det private marked hvor det omsettes til en pris på over to millioner kroner for en eneboligtomt på 600 til 700 m2.

Et eksempel på hvem som har råd og får tilgang til tomter etter Fefo-systemet er Aspemyrabrinken. Altaposten har belyst dette i en rekke artikler. Vi har ikke regiserert at Fefo har hatt innsigelser til det som er kommet fram i artiklene, verken priser eller nivå på festeavgifter. Heller ikke hvordan Fefo har lagt opp til at areal de eide, har gitt milliongevinster for de som fikk tilgang tomtene. Dessverre, Greiner og Fefo, vi har ikke misforstått. Vi, og alle i Alta, ser resultatet av Fefos eierskapsstrategi i praksis. Vi er fullstendig klar over at Fefo inngikk avtale med SB2 om å utvikle feltet, og at det nødvendigvis ikke er SB2 som har høstet mesteparten av gevinsten for tomtesalget. Faktum er at dyreste tomt ble omsatt fra SB2 til en ny eier, og deretter solgt videre for en 2,6 millioner kroner. Ved siste eiendomsoverdragelse var tomten fortsatt ubebygd. De øvrige eneboligtomter i feltet er festetomter med rundt 20.000 kroner i årlig festeavgift. Kontraktene (for å få tilgang til tomtene) ble i flere tilfeller solgt for over to millioner kroner, det vil si at før festetomta kan innløses etter 30 år, vil innbetalt kontrakt pluss festeavgift og lovbestemt innløsingssum ha passert fire millioner kroner.

Er dette ille? Jo, fordi dette systemet gjør at bolig blir et gode for de med best økonomi. Vi er spesielt bekymret over førstegangsetablerernes mulighet til å komme inn i boligmarkedet. Derfor vil vi ha Fefo til å gå aktivt inn sammen med Alta kommune for å skape god tilgang på kommunale tomter til selvkostpris. Alta kommune praktiserer ikke feste på nye kommunale tomter; det er et system Alta kommune for mange år siden har gått vekk fra. Bangjordet/Skogheim viser at prisnivået er langt under det halve av eksempelvis Fefo-feltet i Aspemyrabrinken, et steinkast unna. Et annet forhold er at når kommunale tomter lyses ut, har førstegangs-etablererne høyste prioritet. Det betyr at de som allerede har bolig og de som  vil ha tomt som investeringsobjekt, har laveste prioritet. Det står i klar motsetning til Fefos tomtestrategi.

Fefos argument om at selvkosttomtene vil kunne gi noen etablerere stor gevinst ved salg, og at dette vil være å dele ut samfunnets verdier. Vi ser det det ikke slik; så lenge det er førstegangs-etablerere som har prioritet, vil det ikke være spekulasjon. De vil kunne ta med seg en gevinst ved flytting, men har fått en pen egenandel ved neste etablering i det private marked. Disse familiene må ha et sted å bo, og det vil være en fin hjelp til å kunne klare boligkostnadene et nytt sted i Alta hvor de av ulike grunner heller vil bo.

Når det gjelder hytte og festeavgifter på opp mot 20.000 kroner årlig til evig tid, er det bare en ting å si; slike hyttetomter er ikke for folk flest. Fefo gjør hyttedrømmen eksklusiv og for de med tykkes lommebok for at de selv skal kunne ha en driftsøkonomi som blant annet rommer mulighet for bl.a. flere informasjonsmedarbeidere på heltid. For hytter har Fefo feste til evig tid som regel; disse kan ikke innløses.

Så sier Fefo i innlegget om boligtomter: «Festerne kan også kjøpe tomta før, men da til markedspris.»

Er dette korrekt? Eiendomssjef i Fefo, Sverre Pavel, har overfor Altaposten bekreftet at tomtefesteloven følges fullt ut av Fefo, og at Fefo ikke åpner for innløsning av boligtomter før etter 30 år.

Så til slutt; Fefo og Robert Greiner gjør et utilslørt forsøk på å stemple Tommy Berg som bolig- og hyttespekulant. Det er unfair og direkte feil. Det er korrekt at Berg og hans familie har solgt bolig og høstet fortjeneste ved salgene. Fortjenesten har blitt lagt inn som egenandel i ny bolig etter hvert som familien har økt i antall og ny bolig har blitt nødvendig. Det kan ikke utelukkes et nytt boligskifte dersom det dukker opp tomt i den delen av Alta familien drømmer å bo i. Når det gjelder hyttekjøp i Bollo, var det en hyttedrøm som gikk i oppfyllelse for familien, men endrede rammebetingelser gjorde det nødvendig med omprioriteringer.

Så til slutt om invitasjonen om kaffe og prat? Den sier vi gjerne ja til –  og forutsetter at Fefo kan servere nyheten om at de vil nedprioritere egen butikk til å bli den samfunnsaktør Fefo ble lovet å være da de tok over etter Statskog.

Otto Aas og Tommy Berg, Alta SV