– Retter baker for smed

– Boligmarkedet i Alta styres av tilbud og etterspørsel, skriver Robert Greiner.

KLARGJØR: Robert Greiner i FeFo.  Foto: Astrid Krogh

Meninger

I Altaposten 15. februar har Tommy Berg og Otto Aas fra Alta SV en rekke påstander om FeFo. Her vil vi forsøke å besvare dem - påstand for påstand.

1. FeFo misliker rimelige selvkosttomter for førstegangsetablerere

Dette har FeFo aldri sagt. FeFo har ingenting imot at det tilbys rimelige selvkosttomter og ordninger for sosial boligbygging. Men vi klarer ikke å så se at vår festepolicy, som er lik grunneiere flest, er relevant for saken. Den eneste forskjellen mellom festetomt og selveiertomt er at for selveiertomt må den som kjøper tomta betale også verdien av råtomt, i tillegg til opparbeidingskostnader og margin til utbygger. Kjøp av selveiertomt betyr høyere kontantutlegg ved kjøp av tomta.

2. FeFo driver opp tomteprisene

Jeg håper vi kan være enige om at boligmarkedet i Alta styres av tilbud og etterspørsel lik andre markeder. Men også at byggekostnader, størrelse og standard har økt. Sluttsummen er det som betyr noe. Her er det vanskelig å se at FeFo kan presse noe som helst. Det er politikere som Berg og Aas som i kommuneplanen bestemmer hva som skal bygges hvor. Den følger FeFo lojalt opp. Da bidrar vår festepraksis til det motsatte av prispress. Ved feste må ikke nyetablerere betale markedspris for tomta. Dermed får de en lavere inngangspris i boligmarkedet. De slipper å betale tomtepris i tillegg til refusjonskostnader til kommunen for opparbeiding av tomtearealer, noe som fort kan koste en halv million kroner eller mer. Ved feste framfor kjøp får nyetablererne mer tilgjengelige penger de kan bruke på boligen sin.

3. FeFo kamuflerer at de er blitt ren butikk

FeFo er lovpålagt å forvalte jakt, fiske, eiendom og delta i rettskartleggingen i regi Finnmarkskommisjonen. For å løse oppdraget har stortinget bestemt at vi skal være selvfinansierende. FeFo skal ikke gå med mest mulig overskudd, men ha bærekraftig økonomi. Eventuelle overskudd skal deles med fellesskapet (fylket/sametinget/samfunnsnyttige formål). Alta har nytt godt av sistnevnte. FeFo har det siste året bidratt til Ski-NM, Jakten på Bolyst, Team Finnmark og Sami Music Week – alle fra Alta. Det er sant at FeFo kunne ha vært en god butikk. Men det hadde gått på bekostning av gratis fiske, landets billigste storvilt- og småviltjakt, ulike tilskudd, priser på våre tjenester og dagens forvaltning av lakseelvene, for å nevne noe. Men dette ønsker ikke FeFo.

4. FeFo tvilholder på sin festestrategi

Berg og Aas har rett i at FeFo lik grunneiere flest har en festestrategi for alt fra boliger til fritidseiendommer. For FeFo handler det overordnet om tre ting: Forutsigbarhet for finansieringen av oppdraget stortinget har gitt oss, det folkerettslige grunnlaget med at all utmark i utgangspunktet er reinbeite/kan ha beiterett for bønder eller eventuelt andre rettigheter, samt at vi skal forvalte i et evighetsperspektiv. Festeavgiften til FeFo er fem prosent av råtomteverdien -  forøvrig det samme som Alta kommune under SV tar for sine eiendommer. FeFo sin festepraksis er forankret i tomtefesteloven og gir forutsigbarhet for boligeierne. Etter 30 års feste, kan boligeier innløse/kjøpe tomta på nærmere vilkår i henhold til tomtefesteloven. Festerne kan også kjøpe tomta før, men da til markedspris.


5. FeFo må selge flere tomter billig

Å selge tomter billig har flere sider. Det svekker FeFos inntektsgrunnlag for å gjøre våre lovpålagte oppgaver og undergraver dermed Finnmarksloven. Svekkes inntektene ett sted, må de tas inn et annet sted.  Det blir en pedagogisk øvelse å forklare finnmarkingene at de for eksempel må betale mer for jakt og fiske for å finansiere Alta SV sin boligpolitikk. Salg av eiendom under markedspris utfordrer dessuten EØS-avtalen. I tillegg kan prisdumping drive ned prisene for andre boligeiere. Berg og Aas må gjerne utdype hvordan de skal gå klar av alle disse problemstillingene.

6. Tilfellet Aspemyrabrinken

Her er Berg og Aas feilinformert. Slik er saken: FeFo og SB2 Eiendom AS inngikk opsjonsavtale for Aspmyrabrinken i 2013 som ga SB2 rett til å utvikle og detaljregulere området, samt rett til å kjøpe areal regulert til offentlig formål ved godkjent plan, samt fellesområde. For boligtomtene skulle det inngås festekontrakt direkte mellom FeFo og boligkjøper så snart bolig var solgt. Årlig opsjonsavgift var 15.000 kroner. Etter godkjent detaljregulering solgte FeFo veiareal som skulle overskjøtes kommunen, fellesområde/lekeplass og to boligtomter hvor reguleringsplanen gjorde at tomta både lå på kommunal grunn og FeFo-grunn. FeFo mente det var enklest å ha én eier av tomta og gjorde alt i henholdt til takst – 410 kroner mer m2 for boligtomtene. For festetomtene var det aldri intensjonen at utbygger skulle tjene penger på FeFos råtomt. Derimot var tanken at utbygger skulle regulere, bygge ut med bolig og tildele dette til kjøper som skulle inngå standard festekontrakt med FeFo. For dette skulle utbygger kunne ta betalt for grunnlagsinvesteringer/utbyggingskostnader, samt sikres gevinst ved salg av boligen. Fremgangsmåten ble gjort for å forenkle og å sikre lokal verdiskaping ved å tildele utbyggingsretten til lokal aktør. Men viktigst; å bidra til at folk får bolig.

Oppsummering

Det er bra at Alta SV engasjerer seg i boligpolitikk, men de retter baker for smed. FeFo sitt handlingsrom er mye mindre enn det andre grunneiere har. Det er fordi vi har et større og bredere oppdrag som innebærer lovpålagte oppgaver og ivaretakelse av Norges folkerettslige forpliktelser. Boligmarkedet i Alta har vært attraktivt lenge. I Altaposten søndag illustrerte Berg det selv med å vise hvordan han kjøpte og solgte hytte og hus med millionfortjeneste allerede før FeFo sin tid. Dessuten: Å bidra med billigtomter fra FeFo, innebærer i praksis at fellesskapet gir utbygger en gave som han kan cashe inn. Det er langt fra Finnmarkslovens formål. Langt fra SVs motto om å dele godene er det nok også.

Å fokusere på FeFo sin festeavgift før markedspriser og byggekostnader, er etter vår mening å begynne i feil ende om man ønsker tiltak for nyetablerere. Skal Berg og Aas være realpolitikere for Alta, finnes det trolig enklere og raskere tiltak enn å endre stortingsvedtaket for opprettelsen av FeFo. For øvrig en opprettelse SV var med på selv.

FeFo skal bidra til positiv samfunnsutvikling der vi kan, men ser at lokalpolitikere gjerne vil tappe FeFo når de har utfordringer. Dessverre er vi ikke Sareptas krukke. I høst sa rådmannen i Alta at kommunen måtte spare 80 millioner kroner innen helse og sosial. Det er et halvannet FeFo-budsjett – bare for å sette det hele i et perspektiv.

Berg og Aas er hjertelig velkommen til FeFo på kaffe for å snakke om boligbygging og hva som kan være best for nyetablere, boligeiere og samfunn. Vi ønsker jo alle det samme; en balanse der Alta utvikler seg og hvor det er godt å bo og godt å leve – enten du er i boligmarkedet eller vil inn i det. Håper vi sees!

Robert Greiner, FeFo

leder for kommunikasjon

og samfunnskontakt