– Fefo har et samfunnsoppdrag

– All utmark er i utgangspunktet beitemark for reinen, skriver Robert Greiner i et tilsvar.

Robert Greiner.  Foto: Privat

Meninger

I Altaposten 14. februar skriver advokat Ole-Martin Jensen at FeFo bør åpne for salg av hyttetomter. Han etterlyser forankring for hvorfor FeFo fester dem bort i stedet for å selge dem. Det forteller vi gjerne om.


– Er festepolitikken i samsvar med Finnmarksloven? Ønsker finnmarkingene å ha det slik?

Advokat Ole-Martin Jensen stiller sentrale spørsmål knyttet til Fefos eierstrategi.


La meg gjenta litt historie først: FeFo ble opprettet i 2005 av stortinget for å forvalte jakt, fiske, eiendom og delta i rettskartleggingen i regi Finnmarkskommisjonen. For å utføre oppdraget heter det i stortingsproposisjonen 53 (2002-2003) at FeFo ”… skal være selvfinansierende i den forstand at virksomheten ikke vil finansieres gjennom offentlige midler”.

Å åpne for utstrakt eiendomssalg svekker finansieringsgrunnlaget FeFo må ha for å kunne gjøre våre lovpålagte oppgaver. Men ikke bare det. Da svekkes også det folkerettslige grunnlaget for FeFo. All utmark er i utgangspunktet beitemark for reinen. I tillegg har bøndene beiterett i utmarka og innbyggerne har jakt- og fiskerettigheter på Finnmarkseiendommen. Ikke glem at FeFo ble opprettet som en del av oppgjøret tilknyttet retten til land og vann i Finnmark. Bakgrunnen for Finnmarksloven var å avklare og sikre samenes rettsstilling. Da kan vi ikke selge unna Finnmarkseiendommen bit for bit. Dessuten er festepraksis vanlig blant norske grunneiere. Forskjellen er at FeFo har flere og større grunner til å gjøre det.

Jensen mener FeFo i praksis er en næringsdrivende stiftelse som ikke trenger å dele ut overskuddet til noen bestemte formål. Det kjenner vi oss ikke igjen i. For det første har ikke FeFo nedfelt at vi skal ha høyest mulig overskudd. Det illustreres gjennom FeFo sin festeavgift på fem prosent av råtomteverdi, presist lik Alta kommune og Statskog. For det andre har FeFo gratis innlandsfiske og Norges billigste storvilt- og småviltjakt. En kontrast til andre grunneiere som kan ta inntil flere hundretusen kroner, slik Nettavisen nylig fortalte.


Fefo – ikke for folk flest!

SV-topper sier eksempler viser millionforskjell på Fefo-tomter og kommunale selvkosttomter.


Dernest står det i Finnmarksloven § 15 at ”Dersom Finnmarkseiendommen i bankinnskudd, kontanter og lignende har aktiva som fratrukket eventuell gjeld overstiger det som trengs av reserver for å sikre driften, kan styret beslutte at overskuddet helt eller delvis skal utbetales til Finnmark fylkeskommune, Sametinget eller allmennyttige formål som kommer fylkets innbyggere til gode”. Forrige uke bidro FeFo til Sami Music Week i Alta. I helga arrangeres FeFo-turneringen i Lakselv, mens i slutten av måneden er Fylkesmessa for Ungt Entreprenørskap i Alta. Årlig deler vi ut en million kroner til økt friluftsliv, trivsel, bolyst og folkehelse gjennom våre grønne midler.

Å bruke begrepet leilendinger om finnmarkingene er misvisende. Leilendingene kunne bli kastet ut og fikk stadig endringer i sine rammebetingelser. Det skjer ikke hos oss.  FeFo er lojal mot tomtefesteloven og er en forutsigbar grunneier. Tomtefesterne betaler en årlig fast avgift som reguleres i tråd med konsumprisindeksen, og festerne disponerer i praksis tomta som en grunneier. FeFo kan hverken si opp kontraktene, kaste festerne ut fra tomta eller sette opp festeavgiften vilkårlig.

Jensen mener at FeFo kan gjøre som vi vil, men vi må styre etter et tosifret antall lover med Finnmarksloven som en rød tråd og politikerne som eiere på vegne av finnmarkingene. Er man uenig i det, må politikerne adresseres. Jensen stiller seg også spørrende til forankringen for vår evighetsstrategi.

Til det er det enklest å si: jakt, fiske og grunn krever forvaltning både for de som bor i Finnmark i dag og i morgen.

Av

Robert Greiner

Leder for kommunikasjon og samfunn i FeFo