Et ønske om en god debatt

– Jeg etterlyser en forankring i påstandene, skriver Robert Greiner.

Skillemo industriområde.  Foto: Rolf Edmund Lund

Robert Greiner  Foto: Privat

Meninger

FeFo synes det er bra med debatt om vårt samfunnsoppdrag, men debatten må ta utgangspunkt i hva FeFo er og gjør.

27. januar har Altaposten intervjuet lokalpolitikere i Alta. Der står det svart på hvitt at eiendomsskatt skal brukes til å presse FeFo til salg av tomter til Alta kommune. Jeg skal ikke bruke tid på det, men heller etterlyse forankring for påstandene som oftest går igjen i slike saker. Det handler særlig om at FeFo må selge mer eiendommer til Alta kommune, helst billigst mulig. Eller at FeFo er skyld i høye tomtepriser.

For å ha en opplyst debatt må den ta utgangspunkt i hva som er realitetene: FeFo er grunneier for cirka 95 prosent av arealet i Finnmark og er lovpålagt å forvalte jakt, fiske, eiendom og delta i rettskartleggingen i regi Finnmarkskommisjonen. For å utføre oppdraget heter det i stortingsproposisjonen 53 (2002-2003) at FeFo ”… skal være selvfinansierende i den forstand at virksomheten ikke vil finansieres gjennom offentlige midler”.

Dersom FeFo skal selge mer og billigere eiendom, var det bra om det kom forslag på hvordan FeFo skal løse oppdraget stortinget har gitt oss. Skal vi øke prisene for jakt og fiske? Finnmarksloven går som en rød tråd i vårt oppdrag. Er utstrakt eiendomssalg forenelig med loven, særlig om det fører til mer privatisering av Finnmarkseiendommen? Dessuten kan salg av eiendom under markedspris være i strid med EØS-avtalen. Hva tenker lokalpolitikerne om det? Å selge billig kan drive ned markedsverdien for resten av boligeierne i Alta, noe som også kan få betydning for sikkerheten bankene har i eiendommene deres. Hvordan unngå det? Og hvordan skal vi forklare resten av Finnmark at kommunen med det mest attraktive markedet har størst behov for at FeFo er gavmild?

En annen påstand er at FeFo driver opp tomteprisene. I Alta blir utsagnet særlig urimelig fordi private og kommunen eier mye av arealene selv. FeFo eier knapt eiendommer i Sentral-Alta. Derimot skal FeFo bidra til positiv samfunnsutvikling ved å stille arealer til disposisjon i tråd med kommunenes arealplaner. Arealplaner er bindende for oss som for andre grunneiere. Men hva som skal bygges hvor, det bestemmer kommunepolitikerne selv. Det er dette sammen med etterspørselen som i hovedsak avgjør prisene på tomter og boliger, og da særlig omsetning av private eiendommer.

Å påstå at FeFo har utviklet seg til å bli en ren markedsaktør mangler rot i virkeligheten, særlig fordi FeFo ikke har noe mål om at vi skal ha et høyest mulig overskudd.  Dette underbygges også av at et overskudd i FeFo skal deles med Finnmark fylkeskommune/Sametinget, eventuelt gå til samfunnsnyttige formål. I fjor gikk FeFo inn bl.a. som stolt bidragsyter til Jakten på bolyst og NM på ski i Alta, mens vi sist uke bidro til Sami Music Week i byen. Senere denne måneden arrangeres FeFo-turneringen i Lakselv og Fylkesmessa for Ungt Entreprenørskap i Alta. Begge har et samarbeid med FeFo. Årlig deler vi ut en million kroner til friluftsformål i Finnmark.

FeFo hilser alle debatter velkomne, men håper de tar utgangspunkt i hva FeFo er og gjør. Vi har et bredt oppdrag som stortinget har bedt oss finansiere sjøl. Alt dette er det selvsagt lov å være uenig i, og kritiske spørsmål må vi tåle. Skulle bare mangle. Men la debatten være opplyst. Det tjener alle.

Robert Greiner

Leder for kommunikasjon

og samfunn i Fefo