– Krenkende å se at kirkegården også er blitt reinbeite

– Skremmende fra NRL-lederen, skriver Håkon Solli.

SVARER JÅMA: Håkon Solli tar for seg reindriftas rettigheter.  Foto: Magne Kveseth

Meninger

Brev til Ellinor Marita Jåma, leder i NRL. Angående beitearealer og hvit kolonisme.

Angående ditt svar til Stig Harby i Altaposten 16.1. 2019. Omskriving av forhistorien er et velkjent maktmiddel for å oppnå makt.

Tidligere tiders urett kan ikke rettes opp ved å hevne seg på de nålevende og framtidige generasjoner. Samelandsdrømmerne skyver alltid reindriftsnæringen foran seg når det er snakk om samiske rettigheter. Hvor er det blitt av de gamle rettighetene til resten av Finnmarks befolkning?

Hva med utmarksnæringene og beiteområdene som alltid har blitt brukt av lokalbefolkningen tidligere? Din uttalelse om at landbrukseiendommer som er ute av drift bør vederlagsfritt tilfalle reindriftsnæringen er skremmende. Myndighetenes knefall for de samiske kravene muliggjør dette. Vi opplever i dag at reinflokkene beiter uhindret overalt. Det er krenkende å se at kirkegården også er blitt reinbeite.

Håkon Solli, Melsvik