– NSR har bedrevet et dobbeltspill

Jarl Hellesvik mener NSR har hatt flere muligheter til å spare reinflokken til Jovsset Ante Sara.

KUNNE VÆRT SPART: Jarl Hellesvik skriver om det han mener er et svik fra både NSR og Saras egen siida.  Foto: Privat

Jarl Hellesvik  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Journalist Hanne Larsen hadde den 28.12.18 et debattinnlegg om Jovsset Ante Sara-saken. Innlegget fortjener en utdypende kommentar.

Det hele begynte med at det ble dokumentet og konstatert at det var alt for mange reinsdyr i betydelige deler av det samiske reinbeiteområdet. Dette sett i forhold til beitegrunnlaget.

I den forbindelse ble det nedsatt et reindriftslovutvalg med det formål, blant annet å komme med et lovforslag som skulle gi hjemmel for en lovpålagt nedskjæring av reintallet i disse samiske reinbeiteområdene.

I dette utvalget var reindrifta godt representert. Reindriftslovutvalget fremmet sitt forslag i begynnelsen av 2000-tallet. De foreslo blant annet at ved en nedskjæring av reintallet skulle de som hadde mindre enn 200 dyr skjermes mot nedskjæring.

Tidligere leder av Norske Reindriftssamers Landsforening (NRL) John Henrik Eira, som også satt i dette utvalget, har fortalt til media at under et lukket konsultasjonsmøte som han deltok på, mellom Sametinget, under ledelse av Aili Keskitalo (NSR) og Landbruksdepartementet, opponerte mot dette forslaget. Landbruksdepartementet tok dette til følge og fjernet forslaget om skjerming av de minste reineierne i sitt lovforslag til Stortinget. Stortinget vedtok dette enstemmig.

Alle reindriftsutøverne som er blitt pålagt reduksjon, unntatt Jovsset Ante Sara, har bøyd seg for loven og redusert sine flokker.

I den siidaen som Jovsset tilhører, ble de ikke enige om hvordan den lovpålagte reduksjonen av reinantallet skulle fordeles innad i siidaen. Det heter i loven at dersom en ikke blir enige seg imellom innen en siida, så skal alle som har reinsdyr innen siidaen, redusere antallet dyr prosentvis like mye. De andre i Jovvset sin siida ville altså ikke opptre solidariske ovenfor Jovsset. Dette er en viktig grunn til at Jovsset Ante Sara-saken oppsto.

Jovsset gikk så til søksmål mot staten med den begrunnelse at nevnte bestemmelse i reindriftsloven strider imot menneskerettighetskonvensjoner som Norge har ratifisert. Jovsset tapte saken i Høyesterett, som ikke kunne finne at nevnte lovparagraf strider mot menneskerettighetskonvensjoner. Formelt var dette et søksmål mot staten, men i praksis var det et søksmål mot de andre reindriftssamene i siidaen som ikke ville og fortsatt ikke vil, opptre solidariske med Jovvset.

I april i 2018 fremmet stortingsrepresentant Knag Fylkesnes (SV) et forslag som gikk ut på å lovfeste en beskyttelse mot nedskjæring for de som har mindre enn 200 reinsdyr. Fylkesnes fortalte nylig til avisa «Sagat» at i en høring på Stortinget om dette, gikk Sametinget under ledelse av NSR imot dette lovforslaget og lovforslaget ble ikke vedtatt.

På siste plenumssamling til Sametinget i desember i fjor, fremmet partiet Nordkalottfolket et forslag om at Sametinget skulle gå inn for at det blir lovfestet at de som har under 250 reinsdyr skal bli skjermet for nedskjæringer. Dette forslaget stemte blant annet NSR imot og forslaget falt. Nordkalottfolket uttalte etterpå til «Sagat» at dette viser at NSR egentlig ikke bryr seg om Jovsset Ante Sara sin skjebne.

NSR har bedrevet et dobbeltspill, ved at de på den ene siden har motarbeidet interessene til de minste samiske reindriftsutøverne, samtidig som de har deltatt aktivt i den politiske kampanjen som har gått ut på å framstille Jovsset sin skjebne som et «bevis» på hvor ille den norske staten behandler samene.

Jarl Hellesvik