– Fysiske tiltak må til langs Aronnesveien

– 40-sone burde ligget inne fra første stund, med en vurdering rundt hvilke fysiske tiltak som burde komme ved siden av, skriver Tom Skoglund.

HVILEPUTE: Aronnes-forelder Tom Skoglund frykter at Statens vegvesen bruker omgjøringen til forkjørsvei som en hvilepute. Han mener forkjørsvei er midt i blinken, men at det må følges opp med nedsatt hastighet og fysiske tiltak.  Foto: Privat

Meninger

I sitt svarinnlegg til mitt innlegg om Aronnesveien går avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen langt i å bekrefte det undertegnede, Aronnes grendelag, foreldre og andre bosatte på Aronnes er bekymret for. I stedet for å medgi at det finnes gode grunner til å innføre tiltak parallelt med innføring av forkjørsvei, letes det først og fremst etter begrunnelser på hvorfor det er «godt nok» å gjøre veien om til forkjørsvei.

Jeg er som nevnt i mitt forrige innlegg hjertens enig i at det er riktig å innføre forkjørsvei. Det er på høy tid. Men samtidig må andre tiltak på plass.


Derfor er det betryggende å se at Statens vegvesen etter å ha blitt utfordret på det endelig vil vurdere 40-sone på deler av strekningen. Det burde følge fysiske tiltak i form av opphøyde gangfelt. Viser her til Håndbok V127: «Det er anbefalt å bruke opphøyd gangfelt som sikringstiltak ved fartsgrense 40 km/t. Ved stor andel tungtrafikk, høy ÅDT eller andre spesielle forhold, etableres gangfelt helst i kombinasjon med fartsdempende tiltak». Det dårligere og dyrere alternativet med automatisk trafikkontroll kan og vurderes.


– Det er viktigere at vi barna er trygge enn at de voksne kommer fort til jobb

Foreldrene på Aronnes ber om sikringstiltak før det blir forkjørsvei.


Betydelig økning i årsdøgnstrafikk (ÅDT), endring i demografi og bosettelsesmønster med nye boligfelt sør for veien hvor det i hovedsak bor nyetablerte barnefamilier, en økt andel tungtrafikk som velger Aronnesveien grunnet trange rundkjøringer langs E6, regelrett råkjøring, en stor andel barn og unge som krysser vei, et økt fokus på viktigheten av å gå eller sykle til skole – argumentene er mange for å lytte til innspillene fra folk over hele Aronnes.

For du skal ikke lengre enn til andre siden av byen før vi kan vise til to dødsulykker i nyere tid. I ei 40-sone – med forkjørsvei. Ulykkene på E6 i Bossekop, den siste nå i høst, er en skremmende påminner om at man selv i 40-sonen kan få fatale ulykker. Alle undersøkelser – også Statens vegvesens egne – viser at dødeligheten ved en påkjørsel synker dramatisk om du senker hastigheta helt ned til 30, men selv en justering fra 50 til 40 bidrar i riktig retning.


Blir forkjørsvei i januar

Statens vegvesen sier forkjørsvei er et sikkerhetstiltak i seg selv.


Likevel gjorde altså Statens vegvesen seg klare til å sluse en enda større andel trafikk inn på Aronnesveien, som klart er dårligere rustet enn E6 til å håndtere trafikkmengden – med dårligere kryssløsninger, uten rundkjøringer, ingen midtrabatter og ikke minst med en rekke barn og unge som ferdes over veien samt langs et fortau kliss inntil veien med bare et kantstein-skille til hinder. Og det uten å justere fartsgrensa ned. Hvor er logikken i at E6 kan utstyres med 40-sone, mens man nesten må tvinges til å gjøre det samme langs Aronnesveien? Dette burde ligget inne fra første stund, med en vurdering rundt hvilke fysiske tiltak som burde komme ved siden av.


– Småbarnsforeldre blir ikke hørt

– Vi kommer aldri til å gi oss, skriver Frp-politikere.


Problemstillingen med økt trafikk og der tilhørende økt fare for trafikkulykker er interessant nok ikke berørt av Joki i hennes innlegg. Om vi kan enes om at E6 over Elvebakken er en bedre og mer trafikksikker vei av grunner nevnt over, så er Statens vegvesen faktisk i ferd med å ta et svært trafikkfarlig grep ved å legge en økende trafikkmengde inn på Aronnesveien. Kjøretøy i 50 langs en vei med fortau og en drøss med unger kontra kjøretøy i 40 langs vei med gang- og sykkelbane adskilt med grøft og/eller autovern, jeg vet hvilket alternativ jeg ville foretrukket om trafikksikkerhet var det jeg brydde meg mest om.


Får ikke svar rundt trafikkfarlig skolevei

Oda (8) ble påkjørt på vei til skolen. Flere Aronnes-foreldre ber om tiltak, men blir ikke hørt.


Jeg stusser videre over at avdelingsdirektør Joki innleder sitt innlegg med å redusere problemstillingen til å kun være noe de som fysisk bor langs Aronnesveien er opptatt av. Jeg håper dette var utilsiktet, og at Joki i sin iver etter å «slå tilbake» mot undertegnede var litt kjapp med tastene. Til informasjon er det langt flere enn vi som bor ved veien som er oppriktig bekymret for det som er i ferd med å skje.

Jeg registrerer videre at utsagnet om «slett arbeid» ble tolket til å være rettet mot Jokis folk, og at dette gjøres til et stort poeng i avdelingsdirektørens forsvar. Til informasjon var dette myntet på hovedutvalgets halvtimes «jobb» knyttet til deres henvendelse til vegvesenet. Selvfølgelig er det gjort et arbeid fra Statens vegvesen sin side, det skulle blott bare mangle.


Det varmer å se at Bjørg-Anita Joki fremholder at Statens vegvesen sier de setter trafikksikkerheten til byens barn høyere enn noe annet. Utfordringen fra min side er at Joki og kollegene viser dette med handling. Innfør 40-sone og kom med fysiske tiltak som sikrer at fartsgrensa overholdes!

For det blir rett og slett for enkelt å lene seg på at omgjøring til forkjørsvei alene skal være en slags vidundermedisin mot alvorlige ulykker. Og det blir for sent å komme med tiltak etter at de alvorlige ulykkene har skjedd.


Tom Skoglund

Nyhetsredaktør og Aronnes-beboer