– Slå ring om fastlegeordningen!

– Ha fokus på rekruttering, er rådet fra Marit Karlsen til kommunene.

FASTLEGEDAGEN: Marit Karlsen fra Kautokeino mener det er viktig at kommunene jobber kontinuerlig med rekruttering av leger.  Foto: Privat

Meninger

Budskapet «Alle trenger fastlegen» er forankret i fastlegeordningen som er en suksesshistorie i vår offentlige helsetjeneste. En grunnleggende, lett tilgjengelig tjeneste som sikrer et stabilt, likeverdig helsetilbud uavhengig av bosted og sosioøkonomisk status. En svekket fastlegeordning vil tilsvarende svekke befolkningens helsetilbud og bidra til økende helseforskjeller. Legeforeningen ønsker å bevare et godt og solid offentlig helsevesen.

Fastlegekrisen i et Finnmarksperspektiv

Nasjonalt fortelles nå historien om fastlegekrisen. Komponenter er stort arbeidspress med gjennomsnittlig arbeidsuke på nesten 60 timer i kjølvannet av oppgaveoverføring bla ved samhandlingsreformen, samt nye oppgaver tilknyttet nye behandlingsmuligheter og medisinsk utvikling. Dette uten tilsvarende oppjustering av rammebetingelser.

Dette arbeidspresset fører til at erfarne fastleger slutter og at nyutdannede leger er avventende i forhold til å gå inn i ordningen - altså rekrutteringssvikt.

Gapet mellom ønsket om en ideell og godt forsvarlig utøvelse av fastlegerollen og realitetene har for mange fastleger blitt umulig å stå i.

Utfordringer omkring rekruttering og stabilisering av leger er en historie som man mange steder i Finnmark kjenner godt - og pasientene er de som sterkest har kjent på dette.

I vårt fylke finnes også fortellingene om kommuner som kontinuerlig har jobbet med det viktige kvalitetsarbeidet som ligger i det å bemanne opp for å sikre stabilitet og kontinuitet - og for kvaliteten som følger for pasientene - og for kommunens totale helsetjenestetilbud.

Samtlige kommuner i Finnmark har ulike rekrutterings- og stabiliseringstiltak tilpasset at fastlegetjenester i fylket ikke kan, eller skal, markedsutsettes.

Fastlegekrisen som nå er en realitet – ikke bare i distrikt, men i mange av landets større kommuner og byer. Hvordan vil det ytterligere kunne påvirke situasjonen i vårt fylke? Svaret på dette kan være flerdelt. Kommuner som ikke godt nok møter utfordringene omkring stabilisering av fastlegene kan oppleve at leger søker seg bort ettersom stadig flere sentrale kommuner innfører rekrutteringstiltak.

Motsatt kan nettopp tilpasningen, som tilnærmet alle Finnmarkskommuner allerede i større eller mindre grad gjør, være et godt alternativ for fastleger som ønsker et alternativ til ren næringsdrift. Distriktsutfordringene kjenner alle kommunene i Finnmark til, de omfatter demografi, geografi med lange avstander, utfordrende vær og ressursknapphet.

Mitt råd til kommunene; ha fokus på rekruttering og stabilisering. En legetjeneste med kontinuitet gir den beste kvalitet for den enkelte pasient. Det er viktig at kommunene viser interesse for fastlegeordningen og prioriterer å styrke den. Det må skje i samarbeid med legene lokalt.Å jobbe som lege i distrikt, i Finnmark, tenker jeg er den mest spennende og givende jobb man kan ha!

Alle trenger fastlegen –  spesielt i distrikt! Slå ring om fastlegeordningen!

Marit Karlsen
Hovedtillitsvalgt for allmennleger i Finnmark
Fastlege i Kautokeino