– Hva har skjedd og hva kommer av boligbygging i Alta?

– Vårt mål er tilgjengelige boligtomter til enhver tid, skriver Monica Nielsen og Ole Steinar Østlyngen.

TOMTESITUASJONEN: Monica Nielsen og Ole Steinar Østlyngen presenterer tomtesituasjonen i Alta per i dag.  Foto: Magne Kveseth

Meninger

Enebolig

Enebolig m/utleie

Eneboliger tot.

Leiligheter

Boenheter totalt

2012

37

6

43

117

160

2013

49

16

65

106

171

2014

52

15

67

90

157

2015

40

10

50

101

151

2016

50

25

75

160

235

2017

59

35

94

123

217

2018

27

24

51

104

155

(2018 er pr. oktober)

Alta er en by i stor vekst. Vi planlegger for befolkningsvekst på 1 % årlig, som gir behov for omkring 80-100 nye boenheter per år. Statistikken på antall nye boliger som gis brukstillatelse (midlertidig eller ferdigattest) viser at det er stor aktivitet i boligbyggingen i Alta, både når det gjelder eneboliger og leiligheter.

Å sikre en god variasjon av boligtyper på markedet i Alta er viktig for en helhetlig og god boligpolitikk. Ikke alle kan eller ønsker å ha sin egen enebolig, og Alta kommune har et ansvar for å tilrettelegge for at det finnes gode boliger av alle kategorier. Både små og mellomstore leiligheter, større familieleiligheter, rekkehus og eneboliger. En økt tilgang på leiligheter er med på å skape sirkulasjon på boligmarkedet, og frigir eneboliger i hele Alta for nye generasjoner.

Boligbygging i kommunal regi

Mye av boligbyggingen de siste årene har skjedd i privat regi og på østsiden av Alta, men det bygges også i vest. For eksempel det kommunale feltet Gakorimyra Sør. Etterspørselen etter kommunale boligtomter er stor, og Alta kommune har de siste årene jobbet med flere reguleringsplaner for å dekke etterspørselen.

Ferdig regulerte felt:

- Skogheim/Bangjordet (Saga) – 98 boenheter, hvor 40 er kommunale eneboligtomter, 56 rekkehus og 2 private boligtomter.

Feltet er under opparbeidelse, tildeling av tomter kan skje 2019

- Tøllefsvei boligfelt (Øvre Alta) – 14 boenheter, 9 enebolig, 5 rekkehus

Prosjektering er startet, opparbeidelse 2019, tomtetildeling 2019/2020.

- Holstbakken Øst (Aronnes) – 111 boenheter, hvor 12 er kommunale boligtomter, øvrige deler av feltet er privat.

Opparbeidelse starter trolig 2019 og målet er tomtetildeling til 2.halvdel -19.

- Kreta sør (Kåfjord) – 11 eneboligtomter

Mangler teknisk infrastruktur, kostnader ved utbygging førte til at formannskapet vedtok at 70% av tomtene må være solgt før opparbeidelse kan starte. Dette er et felt kommunen kan være interessert i å avhende til aktører som kan være villig til å utvikle det i egen regi.

Felt under regulering:

- Kvitberget (Tverrelvdalen) – ca 17 tomter

Vedtatt reguleringsplan opphevet etter klage, ny reguleringsprosess tilknyttet vegløsning er startet.Forventet klart i 2019-20

- Skoddevarre (Gakori) – ca 650 boenheter, 130 enebolig, 260 rekkehus og 260 leiligheter

Områderegulering er startet i 2018. Forventet klart i 2020-21

- Lille-Komsa (Komsa) – inntil 212 boenheter: 52 rekkehus og 160 leiligheter

Områderegulering på høring nå, grunnlag for tildelingskonkurranser for videre detaljregulering. Forventet klart i 2019-20

Ressebakken i Talvik

Ca. 15 eneboligtomter. Forventet ferdig i 2020.

Kommende prosjekter

- Utvidelse av Kaiskuri, 40-50 boenheter, hvorav 20-30 eneboligtomter

- Hoppbakken vest, 100 boenheter, hvorav 30-40 eneboligtomter

Vi vi også sette av nye felt i arealplanen slik at vi også i framtiden skal ha tilgjengelige boligfelt til våre nye innbyggere

Alt dette vil til sammen sørge for at kommunen har en god reserve i årene framover både med tanke på kommunale boligtomter, og andre boligtyper vi har bruk for i kommunen. I tillegg til disse finnes også en lang rekke felt avsatt i kommuneplan som er planlagt eller planlegges i privat regi.

Området Svenbakken/Falsen trekkes ofte frem som en løsning på den opplevde boligmangelen i Alta. Området er satt av i kommuneplanen med et anslått potensial på 50 eneboligtomter. Nesten hele området er angitt som aktsomhetssone for kvikkleire, og det er tidligere gjort grunnundersøkelser i forbindelse med privat reguleringsarbeide.

Disse undersøkelsene viser at man må gjøre en områdestabilitetsvurdering av hele området, og vurdere hvilke tiltak som må gjøres for å sikre stabiliteten i området dersom man bygger ut. Dette er en tidkrevende og kostbar prosess, og det er også en risiko for at man finner at området ikke kan bygges ut i det omfanget man har tenkt. Kjøp av dette feltet skal behandles i formannskapet i neste uke.

Både gjennom nasjonale føringer for den kommunale planleggingen, og gjennom nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning fremheves viktigheten av en samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging hvor man tar grep for å redusere utslipp av klimagasser og tar hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet.

Å bygge byen innover har vært et sterkt politisk mål som er forankret i kommunens overordnede planverk, kommuneplanens arealdel fra 2011 og Alta Vil i 2015. Å begrense byspredningen er viktig både av miljøhensyn og av samfunnsøkonomiske hensyn. Vi må bygge boliger der vi allerede har etablert teknisk og sosial infrastruktur, vi må verne om det vi har av grøntstruktur, dyrka og dyrkbar mark, og vi må tilrettelegge for at flere av våre innbyggere kan leve gode liv uten å være avhengig av å bruke bil i det daglige.

Vi ønsker oss i Alta et mer attraktivt og levende sentrum, og for å få det til må vi tilrettelegge for at flere kan og vil bo i og ved sentrum. Gjennom flere utbyggingsprosjekter i det siste har boligandelen i sentrumsområdet økt, og flere prosjekter er underveis. Dette gir et godt grunnlag for utviklingen av Alta sentrum og Alta som by!

Gjennom den planleggingen og utbyggingen som skjer i Alta både i kommunal og privat regi, er Alta på vei mot vår felles mål om å være en bærekraftig og attraktiv kommune og by, med bolyst og fortsatt vekst.

Vi har også sagt mange ganger at vårt mål er å ha tilgjengelige boligtomter til enhver tid. Det er et mål vi kan nå i løpet av de nærmeste årene.

Monica Nielsen og

Ole Steinar Østlyngen

Alta Arbeiderparti