– Brukerutvalget må ha legitimitet hos folk i Altaregionen

– Det er spesielt uheldig hvis dagens brukerutvalg skal velge medlemmer til brukerutvalget som referanse om framtidens helsetjenester i Altaregionen, skriver Irene Ojala i Pasientfokus.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

Meninger

Innspill om brukerutvalg/ Prosess sykehustjenester til Alta-regionen.

I en epost til Helse Nord v/ direktør Kristian Fanghol, 28. September, foreslo jeg at Pasientfokus blir representert i gruppen som skal vurdere hva Alta skal få av nye tilbud. Bakgrunnen for dette er at Pasientfokus har en bred oppdatert oversikt over hvilke utfordringer pasienter i Alta-regionen har. I sitt svar sier Fanghol at ”Brukerne skal være med i arbeidet og der er det brukerutvalget som oppnevner.”

Fordi saken eksplisitt gjelder å styrke tilbudet til Altaregionen tillater jeg meg, på vegne av Pasientfokus, Alta, å komme med noen merknader.

Fagfolk

Vi regner med at fagfolk fra Alta-regionen vil bli representert i arbeidet. Men erfaring viser at fagfolkene i regionen ikke støtter pasientenes utfordringer. Blant annet er flere fagfolk og pasienter på direkte kollisjonskurs når det gjelder omlastingsgarasjen på Skaidi. Kommuneoverlegen i Alta, Kenneth Johansen, mener også at en omlastingsgarasje på Skaidi er en grei løsning, mens samtlige pasienter vi har vært i kontakt med sier et klart Nei til en slik praksis. Pasienter fra Karasjok, Porsanger, Havøysund m.m. sier også et klart ”Nei” til omlastingsgarasje. Det er også ulik forståelse mellom pasienter med geriatriske utfordringer og fagfolk om ikke minst til kriteriene for fødende.

Brukerutvalget for 2018 – 2020

Finnmark er et stort geografisk fylke med store lokale forskjeller. Hvert område og hver kommune representerer sine utfordringer som ofte mennesker utenfra ikke ser – eller forstår utfordringene av. Vi ser at Finnmarkssykehuset ikke har vært heldig med fordelingen av brukerutvalgets medlemmer for inneværende periode– særlig når vi ser på geografisk representasjon. I prosessen som nå er i startfasen om hva Alta-regionen skal få av sykehus- og spesialist tjenester er det spesielt uheldig hvis dagens brukerutvalg skal velge medlemmer til brukerutvalget som referanse om framtidens helsetjenester i Altaregionen. Det er det flere årsaker til utfordringene. Jeg begrunner noen av dem slik:

Kun to representanter i brukerutvalget for 2018 – 2020 er fra Alta-regionen. Disse er nestleder Bernt Johan Berg og Tove Hardersen fra kreftforeningen. Av øvrige medlemmene er fire medlemmer fra Hammerfest, en fra Sør-Varanger, en fra Porsanger og en fra Karasjok. I tillegg kommer to av varemedlemmene fra Hammerfest, Erik Lemika og Bjarne Hammervoll. De øvrige varamedlemmene er fra Sør-Varanger, Porsanger og Karasjok.

Det er altså ingen i brukerutvalget fra Kautokeino kommune, Norges største kommune i areal og den største reindriftskommunen i Norge. Kautokeino er en kommune som har store utfordringer både med lang reisetid til akuttsykehus, en kommune som mangler rask transport av syke og en kommune hvor flere kvinner har valgt – og vil velge å reise til Rovaniemi i Finland for å føde – fordi det gjør livet enklere for familien. I tillegg kommer utfordringer knyttet til språk og kulturell forståelse.

Loppa, som har store utfordringer i sitt øyrike har heller ikke noen medlemmer. Loppa kommune består av Tverrfjord, Bergsfjord, Langfjordhamn, Nuvsvåg, Sør-Tverrfjord, Skavnakk, øya Loppa, Andsnes og Øksfjord. Loppa er en øykommune med store utfordringer både med hensyn til legeskyssbåten, krav til lokalkunnskap i et svært værutsatt område.

Alta kommune, med over 20 000 innbygger, flest gravide og fødende i Finnmark, byen med flest eldre mennesker i fylket. Alta er Finnmark største kommune. Det gjør at mennesker med rusavhengighet, psykiske problemer m.m. flytter til Alta fordi de lettere kan væra anonym i en større by. Alta kommune har et stort omland med utfordrende logistikk. Alta kommune, med i underkant av 21000 mennesker har to medlemmer i brukerutvalget. Mens Hammerfest, med rundt 10 000 mennesker har fire medlemmer + to varamedlemmer.

Vi er klar over at denne skjevheten også har vært tidligere år – da med flere representanter fra Alta. Det er imidlertid viktig at Helse Nord ikke fortsetter en uheldig praksis. Finnmark er et stort fylke og det må være mulig å unngå en slik skjevheter i sammensetningen av brukerutvalg.

Krav til brukerutvalg

Vi i Pasientfokus har jobbet aktivt for å hindre mer polarisering, nett-hets og strid mellom befolkningen i Finnmark og særdeles mellom byene Hammerfest og Alta. Det er viktig at medlemmer i dagens brukerutvalg ikke har vist, eller viser, en fordomsfull adferd om mennesker fra Alta og Alta-regionen. Der er det et problem. Det kommer særlig fram på FB siden til et av varamedlemmene til brukerutvalget på hans ”hemmelige” FB side ” Vi som vil ha politikere som evner å se HELE Finnmarks Interesser.” På gjeldende FB gruppe ble det før valget i 2017 oppfordret til boikott av politikere fra Alta.

Vi i Pasientfokus mener at det vil være svært uheldig for prosessens legitimitet hvis Helse Nord og Finnmarkssykehuset aksepterer medlemmer i brukerutvalget som har forutinntatte holdninger til mennesker i Alta-regionen.

Konklusjon

Vi i Pasientfokus oppfordrer Helse Nord og Finnmarkssykehuset til å legge til rette for at prosessen for hva Altaregionen skal få av sykehus- og spesialisthelsetjenester gjøres så legitim og transparent som mulig. Det kan gjøres ved at det opprettes et eget brukerutvalg som skal følge hele prosessen de kommende to årene. Fokus må være på pasientene. Det er naturlig at Finnmarkssykehuset velger to nye representanter til brukerutvalget. Kommunene Loppa, Kautokeino og Alta velger sine representanter – ikke politikere - med det formål å følge prosessen om hvilke tjenester det er naturlig og viktig og legge til Alta. Det må tas geografiske hensyn, alder, kjønn og ulike etnisiteter og kulturer må bli hørt.

Vi i Pasientfokus kan bistå i prosessen med den erfaringen vi har ervervet oss, og vi ser fram til et snarlig svar på vår henvendelse.

For Pasientfokus

Irene Ojala