Hvorfor vil sametinget legge ned bokbusstilbudet?

illustrasjonsbilde  Foto: Hanne Larsen

Meninger

Flertallet i sametinget sier ja til å legge ned bokbussene og støtter forslaget fra sametingsrådet om å avvikle de samiske bok- og kulturbussene. Sametinget overtok forvaltningen av bokbussene i 2002, og har etter dette fått midler over statsbudsjettet til bokbussdriften. Det er dermed høyst betenkelig å si nei til den del av statens rammeoverføring som er beregnet til driftene av bok- og kulturbussene.

Plenumsmøtet i september vil avgjøre skjebnen til de samiske bokbussene. Dere som er brukere av de samiske bokbussene må reagere og si ifra til sametingets folkevalgte om bokbusstilbudet skal opprettholdes eller avvikles. Din kontakt med sametingsrepresentantene, uansett hvilket parti eller liste de tilhører, kan være med på å berge det særegne tilbudet som bok- og kulturbussen er.

Er det noen andre kulturinstitusjoner som oppsøker deg i nærheten av ditt bopel? Meg bekjent er det bare bokbussen som har denne servicen. Bok- og kulturbussen med sine bøker, tidsskrifter, aviser, CD’er, lydbøker og kulturmedarbeidere er innom innlandsbygder, grender, fjordstrøk og kystområder månedlig. Dette tilbudet må opprettholdes, noe fullstendig erstatning for bokbussene forefinnes ikke.

Å forvente at kommuner og fylkeskommuner skal kunne finansiere driften av bokbussene, er som å tro på at ett politisk parti kan nedlegge sametinget.

Vi kjenner til den anstrengte økonomien til kommunene og fylkeskommunene, og de færreste har midler til å påta seg ekstra kostnader, i form av 100 % finansiering av bokbussen.

Blir bok- og kulturbusstilbudet avviklet og materiellet avhendet, vil det påløpe store kostnader i å få dette i virksomhet igjen.

Min oppfordring er; bli med å berge bok- og kulturbussen.