– Verdighet for eldre og døende må være en del av folkehelsen

– Eldreminister Åse Michaelsen forstår utfordringer mange eldre sliter med, ensomhet, ernæringsproblemer og psykiske lidelser, skriver Pasientfokus.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (i midten) beskrives som en kunnskapsrik kvinne av Unn Hariet Vekve og Irene Ojala i Pasientfokus.  Foto: Pasientfokus

Meninger

I dag, 11. september var Pasientfokus invitert til møte med Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Til stede på møtet var også ministerens politiske rådgiver Maria Alseth, og Per Aubrey-Bugge Tenden som er seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten. Fra Pasientfokus møtte Unn Hariet Vekve og Irene Ojala. Sylvi Andreassen var forhindret fra å møte.

Eldre- og Folkehelseministeren og Helseministeren er likeværdige ministre ved Helse- og omsorgsdepartementet.

Mens Helseminister Bent Høies primære ansvarsområde grovt sett er knyttet til drift og organisering av sykehus m.m. er eldreministerens oppgaver grovt sett knyttet til politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester, forebyggende arbeid innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern.

I skjæringspunktet mellom sykehus og kommunens ivaretakelse av pleie- og omsorg skjer det mye som begge ministrene må snakke om - overgangen mellom sykehus og kommunens ansvar må henge i hop med pasientenes livssituasjon.


Eldreminister Åse Michaelsen er en kunnskapsrik kvinne.

Hun forstår utfordringer mange eldre sliter med, ensomhet, ernæringsproblemer og psykiske lidelser.

Hun framhevet Regjeringens kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.


Pasientfokus la også vekt på at eldre mennesker lever ”hele liv” også når de er syke. Stadig flere eldre i Norge. De fleste eldre i Finnmark bor i Altaregionen. Pasientfokus ba derfor Eldre- og folkehelseministeren legge føringer for Kartlegging av helsen til eldre i Altaregionen og Finnmark for øvrig. Vi la vekt på fire punkter:

1. Eldre har ofte flere somatiske sykdommer

2. Falltendenser

3. Sviktende funksjonsevne.

4. Noen har kognitiv svikt eller psykiske lidelser.


Pasientfokus mener at observasjon av tidlig tegn på sykdom hos eldre gjør det mulig å sette i gang tiltak tidligst mulig. Ministeren kom med gode innspill på hvordan pårørende og kommunen må samarbeide.

Vi formidlet til ministeren at det er fint med teknologiske hjelpemidler for eldre, men at teknologiske hjelpemidler ikke kan erstatte varme hender fra helsepersonell - og pårørende. For de av de eldre som begynner å bli demente kan teknologiske hjelpemidler føret til stor uro. Vi må bruke teknologi der det er naturlig, men teknologi må ikke være det viktigste. Ministeren formidlet at hun ikke kan overstyre kommunene. De har en selvstendig styringsrett, men at det var viktig at kommunene var ambisiøs på eldre menneskers vegen – også når de er avhengig av kommunal- eller personligstyrt hjelp.

Verdighet handler også om god helse til pårørende. Det kan oppleves traumatiserende for pårørende å sende sine syke eldre på sykehus langt borte.


Å leve hele livet er et godt mål. Men da må verdighet for eldre og døende være en del av folkehelsen. Der må kommunen satse på gode ambisiøse løsninger - til beste for pasientene.

For å være sikker på at ministeren fikk god informasjon hadde vi laget et lite hefte med informasjon om hvilke problemer pasienter mener er viktigst å få en ordning på. Fortellingene er fra levde liv og reelle utfordringer fortalt av eldre pasienter og deres familier til oss. Med i heftet ligger fire fortellinger fra eldre om deres møte med helsevesenet. Til sist fikk ministeren med seg innspillet vi i Pasientfokus gav til Helse Nord i forbindelse med prosessen som nå skal gjennomføres.

Etter møtet med Pasientfokus hadde ministeren flere avtaler av Alta Kommune.

Så ja - det var et interessant møte - så takker vi igjen Odd Erling Mikalsen, Mikalsen regnskap og Alta Motorsenter for at de bidro med penger til reisestøtte.

Irene Ojala,

Pasientfokus