– Med dette blir Alta et viktig utdanningssenter for helsefag

– Dette er et viktig gjennombrudd, skriver Altapostens politiske redaktør.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

Meninger

Etter mange år med løfter som ikke ble innfridd, kom gjennombruddet for sykepleierutdanningen ved  UiT i Alta i vår. Et desentralisert studie over fire år med opptak av 30 studenter hvert år, vil kunne gi et betydelig bidrag til å dempe rekrutteringsutfordringene Finnmark har i denne yrkesgruppen. Bare måneder etter gjennombruddet, er det klart at rektor Anne Husebekk og UiT-ledelsen ved egne prioriteringer og midler, igangsetter toårig masterutdanning innen helsesøsterfaget. I sum gjør dette av Campus Alta blir et viktig utdanningssenter for helsefag.

Det finnes ikke en eneste kommune i Finnmark uten store utfordringer i rekruttering av sykepleiere.  Mangelen på fagfolkene lokalt er et resultat av at også finnmarkskommunene merker eldrebølgen som skyller over landet. Ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes har en over mange år vært avhengig av å bruke dyre bemanningsbyrå for å hente inn kvalifisert helsepersonell, blant annet også i vesentlig grad sykepleiere. Den ordinære sykepleierutdanningen ved UiT Hammerfest har ikke vært i nærheten av å levere nok sykepleiere med røtter i lokalsamfunnene i Finnmark. En av grunnene til dette er at andelen studenter fra Finnmark har vært alt for lav. Høye opptakskrav og stor konkurranse med hele landet som opptaksområde er et svar på hvorfor det har vært sånn.

Det ble for noen år tilbake igangsatt sykepleierutdanning i Alta. Utdanningen ble en braksuksess, både sett i forhold til et høyt søkertall, høy gjennomføringsgrad og høy kvalitet målt i karakterresultat. Ikke minst viste det seg at studiet rekrutterte i all hovedsak lokalt, og at dette var studenter som gikk rett ut i jobb i Finnmark etter endt utdanning. Suksessen ble stoppet. Ingen skjønte hvorfor. Mistanken om at sykepleierutdanningen i Hammerfest oppfattet Alta som en konkurrent, og at det derfor ikke var ønskelig med sykepleierutdanning i Alta, kan være en forklaring.

UiT har hatt, og har, en ordinær og velfungerende utdanning i Hammerfest. Selv med sykepleierutdanningen som nå startes opp i Alta, vil det fortsatt være sterk konkurranse om studieplassene i Hammerfest. Med Alta kommunes satsing innen helsefeltet, med blant annet Alta Omsorgssenter, psykiatri- og somatiske tilbud som bygges opp ved Klinikk Alta (Finnmarkssykehuset), vil også argumentet om manglende praksisplasser for sykepleierutdanningen i Alta vise seg å ha vært et vikarierende argument mot de 30 plassene som igangsettes januar 2019. Alle blir vinnere med sykepleierutdanningen i Alta, ikke minst de mindre kommunene som kanskje har de største problemene med å skaffe nok kvalifiserte sykepleiere.

Sykepleierutdanningen i Alta toppes nå ved at det fra høsten 2019 kommer masterutdanning innen helsesøsterfaget. Det er en videreutdanning for sykepleiere, og i Alta vil studiet i første omgang ha 10 plasser. Fra 2014 til 2017 ble det fra den blå-blå regjeringen lagt til rette for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med til sammen 836 millioner kroner. Intensjonen var i første omgang å forebygge psykiske plager blant barn og unge. Helsetilbudet til barn og unge skulle bygges ut gjennom satsing på helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Problemet var at Norge manglet kvalifiserte helsesøstere til å fullføre satsingene i skolehelsetjenesten og ute på helsestasjonene. I nord har mangelen på helsesøstere vært mest merkbar. Det tar nå UiT grep for å gjøre noe med. UiT øker kapasiteten i helsesterutdanningen fra 25 til 50 plasser, og sikrer spredning ved at det blir 10 studieplasser både i Alta og Harstad.

For Alta er utdanningsgjennombruddet svært viktig. UiT Campus Alta er i ferd med å bli et kompetansesenter innen helsefag. Helsetilbudene bygges ut trinnvis og raskt. Derfor må utdanningsløsninene utvikles både i kvalitet og kvantitet med tanke lokale institusjoner, men det aller viktigste vil være at utdanningen legges opp slik at hele Finnmark får drahjelp for å løse rekrutteringen av helsepersonell.