– Dette kan gi en skoleørken på 6 km fra Elvebakken til Bossekop

– Hvordan kan Ap gå høyt på banen mot Helse Nord og kreve faglige vurderinger vektlagt i lokaliseringen av et nytt sykehus i Vest-Finnmark når faglige vurderinger knyttet til lokalisering av skoler i egen kommune så lett oversees, skriver Komsa FAU.

FAGLIGE RAPPORTER: Komsa FAU mener politikerne må ta hensyn til de faglige rapportene som har kommet.  Foto: Alexander Rex Evensen

Meninger

Komsa FAU stiller seg sterkt undrende til prosessen knyttet omkring skolestruktur. Slik saken har dreid, er det all grunn til å undres over hvor langsiktig våre folkevalgte tenker. Foretar de valg til det beste for befolkningen i kommunen de er satt til å lede, eller er de mer opptatt av kortsiktige gevinster i håp om å sikre egne posisjoner i ytterligere fire år?

Det er nå politisk besluttet at Bossekop og Komsa skal slås sammen, og i den forbindelse er det utarbeidet ikke mindre enn fire rapporter som vurderer ulike tomter for lokalisering av en ny storskole.

Den tredje og mest omfattende rapporten som skulle vurdere alle aspekter ved lokalisering, og dermed å gi politkerne grunnlag for å treffe en endelig beslutning, er en vurdering gjort av en bredt sammensatt gruppe fra administrasjon, begge rektorer samt politisk ledelse. Deres faglige utredninger knyttet til lokalisering pekte på Komsa som best egnet lokalitet, bedre enn både Prestegårdsjordet og Bossekop.

Da saken om lokalisering skulle behandles i Kommunestyret 20.november 2017 kom derimot helomvendingen fra ordførerpartiet AP. De hadde gjennomført medlemsmøte 15.november - et møte som ble avholdt i BUL sine lokaler i Bossekop - og valgte der å forlate sin støtte til de faglige vurderinger som var gjort (og som de selv hadde vært med å bestille) og stikk i strid med disse heller gå for en lokalisering i Bossekop.

Vi lurer på hvordan dette kan fremstå som strategisk riktig for Altasamfunnet, når beslutningen ikke er forankret i faglige utredninger, men går dem midt i mot?

Og hvordan kan det samme ordførerpartiet gå høyt på banen mot Helse Nord og kreve faglige vurderinger vektlagt i lokaliseringen av et nytt sykehus i Vest-Finnmark når faglige vurderinger knyttet til lokalisering av skoler i egen kommune så lett oversees?

Som det tidligere er påpekt i debatten, vil en etablering i Bossekop og nedleggelse ved Komsa gi en skoleørken på 6 km fra Elvebakken til Bossekop. Hvordan harmonerer dette med et uttalt ønske om fortetning i sentrum, når man ønsker å legge ned den eneste reelle sentrumsskolen? Og heller etablere ny storskole rett ved eksisterende Gakori skole? Komsa FAU stiller seg undrende til at man skal ha to naboskoler i vest, mens man skal måtte reise 6 km østover for å komme til neste barneskole - Elvebakken skole.

Lokaliseringsspørsmålet ble i kommunestyremøtet november 2017 utsatt. Man vedtok i stedet å utrede ytterligere mulighetene ved Bossekop skole samt se på de økonomiske aspekter ved lokaliseringsvalg. Denne utredningen viser at det økonomisk sett er små forskjeller, og Rådmannen samt formannskapet har nok en gang innstilt Komsa som førstevalg. Dette er gjort på bakgrunn av gjennomgangen fra det uavhengige konsulentfirmaet WSP, som anbefaler Komsa, samt høringsuttalelsene fra både Oppvekstadministrasjonen, kommunale bygg og Rådmann, som alle anbefaler Komsa som beste lokaliseringsalternativ.

Allikevel peker det meste mot at AP opprettholder sin støtte til storskole i Bossekop. Dette på tross av at den brede politiske enigheten som AP etterspurte i kommunestyremøtet under forrige behandling - den finnes allerede. Når det først er bestemt storskole, så ønsker stort sett alle partier å følge faglige råd og rapporter, og velge Komsa. Bortsett fra Alta AP. Vi håper at alle medlemmer i Alta AP kjenner sin besøkelsestid og møter opp på medlemsmøtet 12.sept., slik at saken avgjøres på en verdig måte - ikke ved at én fraksjon overkjører resten.

Vi er klar over at nedleggelser eller flytting av skoler er noe av det vanskeligste politikere foretar seg, da alle innbyggere vil ha sterke følelser for sin nærskole og sitt nærområde. Sjelden eller aldri er alle innbyggere fornøyd med slike avgjørelser. Men, politikernes oppgave er nettopp å foreta gode, strategiske og langsiktige valg for et samfunn.

Derfor mener Komsa FAU, at det på samme måte som i sykehussaken, er viktig å basere viktige og vanskelige lokaliseringsspørsmål på faglige rapporter. I denne saken har vi fire. Alle med samme resultat.

Komsa FAU