Skal Betania være en del av omsorgstilbudet i Alta?

Betania ønsker å bidra positivt til den framtidige løsningen i Alta kommune, skriver daglig leder Heidi Tangstad.

Heidi Tangstad , Betania her ved Furuly sykehjem  Foto: Kita Eilertsen

Meninger

Den lokale ideelle aktøren Betania har gjennom mange tiår vært drevet som et nødvendig, anerkjent og integrert ledd i det offentlige tjenestetilbudet i Alta. Nå foreslår Alta kommunes innsparingsprosjekt tiltak som betyr en nedlegging av Betanias tilbud innen eldreomsorg og psykiatri.

I Norge er det et historisk partnerskap mellom offentlig og ideell virksomhet. Ideelle non-profitt aktører som Betania har vært premissleverandører for utviklingen av velferdssamfunnet - før det offentlige og de kommersielle aktørene. 

I 2010 vedtok Alta kommunestyre Partnerskapsavtalen mellom Alta kommune og Betania som sier at: «Betania skal inngå i Alta kommunes strategiske planarbeid i helse- og omsorgssektoren og inviteres med i planprosesser når slike planer utarbeides».  Hvorfor har da bevisstheten om den lokale samarbeidspartens betydning blitt svekket slik at vi ikke lenger beskrives som en del av løsningen på voksende behov innen eldreomsorg og psykiatri i Alta?

Furuly sykehjem

Alta kommunes innsparingsprosjekt foreslår å legge ned Furuly sykehjem, et veldrevet og godt omsorgstilbud. Sykehjem er ulike, men på de fleste sykehjem vil en stor andel av beboerne være personer med demens, inntil 80 % av pasientene på sykehjem antas å ha demenslidelse. Å legge ned Furuly sykehjem er dårlige nyheter for en aldrende befolkning og sett i lys av økningen i multisyke sykehjemspasienter med stort pleiebehov.

Betania ønsker å bidra positivt til den framtidige løsningen i Alta kommune. Da må vi inviteres inn og få en plass ved bordet når planer utarbeides, slik intensjonen i Partnerskapsavtalen er. Vi håper Alta kommune vil utnytte mulighetene det gir å ha en lokal samarbeidspart med brukerperspektiv, kunnskapskapital og vilje til å bidra med nytenking og videreutvikling av dagens tilbud.

Oslo Economics tar i en rapport for Virke for seg potensialet ved bruk av ideelle og andre aktører innenfor sykehjemstjenester (2017). Rapporten peker på at utviklingspotensialet i sykehjemstjenester blir betydelig i årene fremover, og at en stadig aldrende befolkning og et ønske om tjenester som i større grad møter innbyggernes individuelle behov, stiller høye krav til fremtidens sykehjemstjenester. Det vil i det perspektivet bli viktigere med mangfold av aktører og valgmuligheter. Rapporten fastslår at et større mangfold av aktører vil kunne videreutvikle dagens sykehjemstjenester både gjennom bedre driftsløsninger og et tjenestetilbud som er best mulig tilpasset brukernes behov. Samtidig viser den at kostnadsforskjellene mellom sykehjemsplasser som driftes av kommunen og andre aktører er små.

Psykiatrisk senter

Alta kommune har mange ganger gjennom årene banket på døra hos Betania og spurt om vi kan bistå dem i å løse situasjoner for brukere med særlige behov og i sårbare situasjoner. Ikke alle brukere kan gjøre seg nytte av tjenester som tilbys som «pakkeløsninger». For å møte individuelle behov, og samtidig utnytte ressurser og kompetanse effektivt, har Betania foreslått for Alta kommune at vi kan ta et utvidet ansvar innenfor psykiatritilbudet. Vi utvikler nå et helhetlig konsept, der alders-psykiatrisk tilbud (eldreomsorg) sees i sammenheng med tilbud i boligprosjekter, dagtilbud, og oppfølging av psykisk syke som i dag bor alene i bolig (psykiatri). Vi tror Alta kommune er tjent med å ha en ideell aktør å spille på når det gjelder bredde, kapasitet og utprøving av nye løsninger.

Samfunnsfordeler

Stortinget har slått fast at ideelle aktører har spesielle egenskaper som er verdifulle for samfunnet, og annerledes vilkår enn store kommersielle og offentlige aktører. Ideelle aktører er kjent som gode arbeidsgivere med offentlig lik pensjon og stor grad av fast ansatte. Vi er formålsdrevet og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene. Vi bygger kompetansemiljøer lokalt og mener det er positivt for hele fagfeltet med komplementære fagmiljøer til det offentlige. Vi planlegger langsiktig og har avsatt store tomtearealer som reserveareal for framtidige helse- og omsorgstiltak. Frivillige involveres i driften og styrker tilbudet med stort engasjement. Når det offentlige leter etter modeller for hvordan frivilligheten kan ta en større rolle i omsorgsløsninger bør man merke seg forskning som viser at land med lav ideell velferdssysselsetting, også har mindre frivillig arbeid på velferdsfeltet (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015). En satsing på ideell sektor er derfor noe alle partier bør kunne stille seg bak.

Vil Alta kommune ha en lokal ideell aktør i Alta?

I dag utfordres Betania på den ene siden av holdningen om at kommunen selv skal sørge for tjenestetilbudet, og på den andre siden anbudsregimer i konkurranse med kommersielle.

Mange politiske partier har inkludert ambisjoner og formuleringer om ideelle aktører i sine programmer. Når kommunens innsparingsprosjekt foreslår tiltak som i realiteten betyr en nedlegging av Betanias tilbud innen eldreomsorg og psykiatri, er det grunn til å spørre om politiske mål og ambisjoner for ideell sektor fortsatt står ved lag.

Politikk teller.

Et samlet Storting har pålagt Regjeringen å lage planer for vekst av ideelle tjenester i samfunnet.

Den samme bestillingen kan Alta kommunestyre gi til sin administrasjon.


Heidi Tangstad

Daglig leder

Betania Alta