– Vi er sterkt bekymret for linja styreleder i Fefo har lagt seg på

– Man har kun oppnådd å forsinke saken. Realiteten vil ikke endre seg, skriver Fefo-styremedlemmene Jo Inge Hesjevik, Bente Haug og John Erik Pedersen.

Illustrasjonsfoto, fra gamle Folldal verk.  Foto: Arkiv

Meninger

Vi ønsker å presisere følgende i forbindelse med styreleder Maret Guhttors uttalelser til media i forbindelse med vedtak i FeFo-styret om ny behandling av Sametingets uttalelse til FeFo om endret bruk av utmark for Nussir.

Protokollen fra styremøtet i april, hvor styret behandlet og fattet vedtak, etter behandling av Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark, ble godkjent i styremøtet 26. juni 2018. Det medfører ikke riktighet at denne saken og dens behandling ikke ble godkjent. Styret var enstemmig i sin godkjenning av hele protokollen fra møte 18. april.

Guhttor påsto i forbindelse med godkjenning av protokollen at det var forekommet saksbehandlingsfeil i styremøtet 18. april. For å få protokollen godkjent og av respekt for styremedlem Guhttors påstander, var det enighet om å sette en sak opp på sakslista for styremøtet 27. juni for å belyse påstandene.

Da saken kom opp, da med Guhttor som styreleder, fremmet hun umiddelbart et forslag som lød som følger:

Sak ST-19/2018 Sametingets uttalelse vedr. vedtak i Nussir saken - ny behandling

Styret i FeFo finner at sak ST- 19/2018 må behandles på nytt på grunn av saksbehandlingsfeil i henhold til Reglement for FeFo, punktene 12.1 a) og 5.2, Retningslinjer for styret i FeFo, punkt 12 og finnmarksloven § 10.

Oversendt flertallsvedtak i sak ST- 19/2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartemenet, tilbakekalles. Fefo vil behandle saken på nytt i styremøtet i september i år.

Slik styreleder la fram saken var det altså ikke en sak om hvorvidt det var begått saksbehandlingsfeil, men en sak hvor det ble påstått saksbehandlingsfeil og dette ble brukt for å kreve ny realitetsbehandling av Sametingets uttalelse.

Dette medførte en lang diskusjon i styret hvor fylkestingets oppnevnte medlemmer påpekte at det var styret selv som både avgjorde at Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark skulle behandles uten saksframlegg og innstilling fra direktøren, og at det var det enkelte styremedlems plikt å påse og påpeke at saker som behandles i styret er tilstrekkelig opplyst når saken behandles. Det framkom ingen slik innvendinger under styrets behandling av saken i april-møtet.

Videre ble det fra styremedlem Hesjevik bedt om at direktøren ved FeFos advokat ga en vurdering av hvorvidt vedtaket fra saken i april var lovlig fattet og gyldig. Det mente advokaten at det var.

Likevel fasthold styreleder sine påstander om saksbehandlingsfeil og tok opp til behandling en sak om å trekke avgitt høringsuttalelse tilbake fra departementet. Et slik vedtak skulle vært behandlet etter § 10, da det i prinsippet er tilsvarende sak som ble behandlet i møtet i april – altså skal Fefo sende høringsuttalelse til departementet eller ikke.

Styreleder ønsker altså ny behandling av Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark i forbindelse med Nussir i FeFos neste styremøte. Den saken vil bli behandlet etter § 10, hvor Sametingets sist oppnevnte representant må fratre voteringen. Slik situasjonen er i styret, vil det medføre et resultat hvor tre representanter stemmer for å sende FeFos høringsuttalelse til departementet og to mot. Styreleder har altså fremmet, og ved hjelp av sin dobbeltstemme, kun oppnådd å forsinke saken. Realiteten vil ikke endre seg.

Vi er sterkt bekymret for den linje som styreleder nå har lagt seg på. Omkamp om saker, tatt opp på sviktende grunnlag og som behandles uten hensyn til Finnmarkslovens bestemmelser. Samtidig registrerer vi med undring at Guhttor, Nilsen og Kalak stemte for å sende saken over til kontrollkomiteen. Dette var etter forslag fra Haug og det gikk enstemmig igjennom i styret. Slik vi tolker det, er også styreleder og de som utgjør flertallet sammen med henne, usikre på hvorvidt de har behandlet saken på en lovlig måte. En slik usikkerhet burde ført til at saken ikke ble behandlet i styremøtet 27. juni 2018.

Jo Inge Hesjevik, John Erik Pedersen, Bente Haug

Styremedlemmer i Fefo