Hvorfor selges ikke FeFo-grunn?

– FeFo forvalter Finnmarkseiendommen på vegne av fellesskapet.

Bente Haug.  Foto: Eirik Palm

Meninger

Det har den siste tiden vært skrevet og ment mye om FeFo og vår policy om å feste bort grunn i stedet for å selge. Dette kommer særlig til uttrykk når det gjelder Nordkapplatået. Det kan derfor være på sin plass å forklare hvorfor FeFo har denne praksisen.

FeFo er satt til å forvalte naturressursene på Finnmarkseiendommen. Disse ressursene skal forvaltes på en slik måte at det dekker FeFos kostnader til drift og forvaltning og bidrar til å utvikle Finnmark i tråd med Finnmarksloven. FeFo skal ikke opparbeide seg mye penger «på bok», men skal ha en inntjening som er bærekraftig for den drift og de oppgaver FeFo har. Ved å avhende grunneiendommen til kommuner eller private aktører (salg av grunn) vil FeFo gradvis redusere finnmarkingenes felles eiendom. I et langtidig perspektiv vil det være i strid med intensjonene i loven.

Om FeFo legger seg på en praksis hvor salg av grunn er løsningen, må vi selge til alle de som ønsker å kjøpe. Hva om et internasjonalt konsern ønsker å kjøpe store arealer av Finnmark, til en god pris, og dermed tre inn som grunneier, hvorfor skulle vi da nekte dem å kjøpe, om praksisen er at vi selger unna grunneiendommen? Og selger vi grunnen til andre, vil ikke de hensyn Finnmarksloven skal ivareta, bl.a. samiske interesser, ivaretas på samme måte.  

Et av hovedformålene med etableringen av FeFo er å ivareta Norges folkerettslige forpliktelser overfor det samiske folk. Av den grunn ble det etablert et nytt organ, FeFo, hvor Sametinget oppnevner halvparten av styret. Dette for å sikre samisk innflytelse i forvaltningen av Finnmarkseiendommen. Fylkestinget oppnevner den andre halvparten.

Forvaltningen av Finnmarkseiendommen med tilhørende ressurser har flere formål. Ett viktig formål er at grunnen og ressursene utgjør en del av det materielle grunnlaget for samisk kultur. I tillegg til de samiske hensyn skal forvaltningen være bærekraftig og allmennyttig. Skal FeFo ivareta disse hensyn over tid kan eiendommen ikke selges bit for bit. Dette er den viktigste begrunnelsen for ikke å selge unna arealene. FeFo har av den grunn i stedet gått inn for langsiktige festekontrakter som et alternativ til salg. Dette sikrer at arealene fortsatt er underlagt finnmarkslovens bestemmelser ved eventuelt opphør av festekontrakten.

Videre er det slik at FeFo forvalter Finnmarkseiendommen på vegne av fellesskapet, dvs. alle finnmarkinger. Verdiene fra Finnmarkseiendommen tilhører finnmarkingene samlet og forvaltes av styret i tråd med lovens bestemmelser. En bærekraftig økonomi vil være en forutsetning for at FeFo skal kunne ivareta de interessene som Finnmarksloven pålegger oss. Eventuelle overskudd kan enten utbetales til Sametinget og Finnmark fylkeskommune eller brukes til allmennyttige formål som kommer fylkets innbyggere til gode.

 I dag er de salg som FeFo gjør i hovedsak hjemlet i tomtefesteloven, der boligfester har rett til å innløse (kjøpe) tomta etter en viss tid. I tillegg selger vi veggrunn til Statens vegvesen og kommunene som har egne hjemler i veglova for å erverve grunn. I en del tilfeller selger vi også mindre eiendomsteiger, som ikke er selvstendige nyttbare, for å bidra til fornuftige eiendomsgrenser og utnyttbare eiendommer.


Oppsummert er FeFos oppdrag å ivareta det materielle grunnlaget for samisk kultur, sikre en langsiktig og bærekraftig forvaltning av Finnmarkseiendommen som er samfunnsnyttig, samtidig som verdiene av forvaltningen skal tilfalle fellesskapet, i tråd med Finnmarksloven.