– Vi ser oss nødt til å sette barnas beste foran økonomien til Alta kommune

Talvik skole.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Uttalelse angående sammenslåing av barnehage og skole i Talvik

Som tillitsvalgte i barnehage og skole ønsker vi å kommentere kommunalleder for oppvekst og kultur Rikke Raknes utsagn i Altaposten om at blant annet ansatte ved Talvik barnehage og Talvik skole har ytret ønsker om en sammenslåing som tar ”et helhetlig ansvar for barn fra barnehage til skole.”

Klart vi ansatte tar ansvaret og vi er innstilt på å bidra til et enda mere helhetlig utdanningsløp for barna i Talvik barnehage og skole. Det vi derimot er kritiske til og urolig for er hvordan dette skal oppnås når administrasjonen for oppvekst og kultur setter sparekniven på før løsningen er på bordet.

Skal spare 30 millioner:

Kvesser kniven i Kviby, kan miste 1-7-skolen

– Vi må snu hver stein, er budskapet til oppvekstsjefen.


Som tillitsvalgte i utdanningsforbundet for barnehage og skole kan vi ikke stå inne for at dette vil gi bedre vilkår verken for barnehagebarn eller elever.

Vedtaket er kun basert på innsparinger og det foreligger ingen konsekvensanalyse i forkant. Dette bekymrer oss. Vi vet ikke hvordan det vil gi utslag i praksis. For barnehagens del kan vi ikke se at fjerning av styrer fra barnehagen vil opprettholde kvalitet og sikre en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Utdanningsforbundet er også klar på at det skal være en styrer i hver barnehage.

I utdrag fra tolkningsuttalelse i utdanningsdirektoratet står det blant annet:

I merknadene til barnehageloven §17 er det lagt til grunn at felles organisering av skole og barnehage som én mindre virksomhet kan være en løsning i områder der barnehagebarn og skolebarn til sammen bare utgjør noen få titalls barn. Dette er grunnvilkår for felles organisering av skole og barnehage etter barnehageloven”

Hva er definisjonen på bare noen få titalls barn?

Vi ser for oss at barnetallet til sammen vil svinge mellom 80-100 barn fra år til år. Med denne løsningen er vi bekymret for at heller ikke rektor skal klare å innfri utdanningsdirektoratets krav om: …”at rektor må ha tilstrekkelig tid til å følge med i den daglige virksomheten, både ved skolen og i barnehagen, herunder å videreutvikle virksomheten”

Vi har forståelse for den vanskelige jobben administrasjonen ved oppvekst og kultur har når de er pålagt å være med på å ta budsjettene ned i barnehage og skole. Allikevel ser vi oss nødt til å sette barnas beste foran økonomien til Alta kommune. Vi ser positivt på et nærmere samarbeid mellom barnehage og skole, men på andre premisser enn en årlig innsparing på 500 000,-. Det vil gi mye mindre handlingsrom og vi frykter at de viktigste impliserte, -som er barna, vil være de som taper mest på sammenslåingen. Pedagogene i barnehagen frykter at en del av styrers tidligere oppgaver blir overført til dem og at det igjen vil ta tid og fokus bort fra barna.

For oss som jobber i barnehage og skole og vet hva som kreves for å gjøre en god jobb vil det være lettere å forestille seg hvordan kutt av ressurser kan påvirke kvaliteten i arbeidet vi er satt til å utføre. Det er viktig at også foreldrene blir godt orientert om mulige utfordringer og ikke kun blir presentert for en ”pakke” som lover å gi bare fordeler. Vi må være åpne og ærlige på at vi ikke vet hvordan den foreslåtte løsningen vil fungere i praksis.

Martin Westmark

tillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Talvik skole

Lisbeth Kjellmann

tillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Talvik barnehage