– Er Finnmark glemt?

– NTP viser en tydelig nedprioritering.

I SVING: Anlegg Nord fra byggingen avRv94 ved Skaidi. Nå venter næringsforeningene i Alta og Hammerfest på fortsettelsen.  Foto: Statens vegvesen

Meninger

Næringslivet i Alta og Hammerfest ser med bekymring på innholdet i ny Nasjonal transportplan (NTP). I en tid da det er en historisk satsing på samferdsel og bevilgninger til nye veiprosjekter nasjonalt, ser vi at dette ikke gjelder for Finnmark. Dette er alvorlig og rammer både innbyggere og næringsliv i en av regionene med størst vekst i Norge. Bortsett fra sluttfinansiering på prosjekter som nærmer seg ferdigstillelse, er det få midler frem mot 2024. Vi ser med bekymring på at transportkorridoren finskegrensen-Hammerfest ikke har fått nødvendig prioritering i ny NTP.

De to siste årene er aksen Alta-Hammerfest i NHO sitt kommunebarometer vurdert som en av de beste vekstregionene i Norge med tanke på næringsutvikling og verdiskapning. Videre er denne aksen helt frem til grensen mot Finland tidligere fremhevet som en svært viktig transportkorridor. Særlig verdiskapningen i havbruk og olje-/gassindustrien gjør denne forbindelsen essensiell for videre utvikling. Videre vet vi at veldig mye produksjonsmateriell, utstyr, gods og varer inn til fylket – og nesten alt av eksport, går via denne transportkorridoren. Denne strekningen er heller ikke godkjent for modulvogntog. Disse vogntogene opererer i dag, men kan altså ikke transportere varer og gods til en av de beste vekstregionene i Norge. Dette vil på sikt medføre at man må drive med omlasting for å få transportert nødvendige varer, gods og utstyr til Alta og Hammerfest. Det vil gi økte kostnader for næringslivet – som i neste omgang får svekket konkurranseevne. Svekket konkurranseevne fører til tap av arbeidsplasser. Det kan da ikke være meningen i en tid da Norge trenger mer verdiskapning for å opprettholde dagens velferd. Vi kan vanskelig se for oss at det er en villet politikk at vi har en region i Norge som ikke har veier som er godkjent for modulvogntog.

Med dagens NTP ser vi en tydelig nedprioritering av Finnmark. Kun ferdigstillelse av pågående prosjekter og ikke oppstart av nye vegprosjekter (med unntak av Skarvbergtunnelen) vitner om dette. I tillegg reagerer vi på at prosjekter i fylket som tidligere har vært inne i Nasjonal transportplan har blitt tatt ut. Her kan vi nevne Kløfta/Rv93, som i forrige NTP hadde beregnet oppstart i 2018.

Når det gjelder vegstrekningen Rv94 Skaidi-Hammerfest er det beklagelig at det kun er deler av denne strekningen som prioriteres i ny NTP for 2018-2029. Dette er den viktige hovedvegen inn til Hammerfest, som er innfart til Snøhvit-anlegget, Goliat, sykehus og fiskeindustri. På vinterstid er det her gjentakende problemer med trailere som sitter fast i bratte, svingete bakker. I tillegg er strekningen rasutsatt.

Vi ber om at man på en eller annen måte får løftet transportkorridoren finskegrensen-Hammerfest inn som en prioritert del av regjeringens samferdselsinvesteringer. Gjerne der man starter med Rv94 inn mot Hammerfest og deretter Kløfta/Rv93. 

  Som en direkte konsekvens av manglende satsing på vegprosjekter i Finnmark ser vi nå at maskinentreprenørene sliter. Dette vil gå fra verre til verst om ikke man får tilgang til nye prosjekter. Blant annet ser vi at anleggsbransjen i Alta over tid har fulgt oppfordringen fra politikerne og Statens vegvesen om å bygge opp sin kompetanse og kapasitet, slik at bedriftene kan være med å regne på mellomstore og store prosjekter i konkurranse med sør-norske firma. Nå er det ikke lenger store prosjekter å regne på. Det medfører at firmaene selger unna overflødig maskinpark og sier opp ansatte. Man risikerer en nedbygging av bransjen, at rekrutteringen svikter og at kompetansen forsvinner.  Dette er noe vi er svært bekymret over vil skje.  I påvente av nye store prosjekter, som vi håper ikke vil ta for lang tid, ber vi om at det settes trykk på bevilgningene av rassikringsmidler, trafikksikkerhetsmidler, ekstraordinære bevilgninger til punktutbedringer. I tillegg ber vi om at fylkeskommunen bevilger ekstra midler til utbedring og vedlikehold av fylkesveier.

For å lykkes over tid med næringsutvikling er nødvendig infrastruktur helt avgjørende. Det er ikke bare i Finnmarks interesse at man får utbedret transportkorridoren finskegrensen-Hammerfest, det er også viktig for AS Norge at man fortsatt kan skape verdier i en av landets mest spennende og lønnsomme regioner.  Vi vet at nevnte transportkorridor har svært høy prioritet i hele regionen. Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen hadde den som en av sine topprioriteringer i sine innspill til ny NTP. Næringslivet i Alta og Hammerfest står samlet bak dette, det samme gjør politikerne i Hammerfest og Alta. Maskinentreprenørenes landsforening og Norges lastebileier-forbund gjør det samme. At et prosjekt har så solid støtte er unikt i finnmarkssammenheng. Vi ber derfor om at våre stortingspolitikere fra Finnmark tar dette opp i sine respektive stortingsgrupper, at det blir en prioritert sak i Stortingets transportkomité, og at regjeringen ved samferdselsminister Ketil Solvik Olsen tar tak i dette. Samtidig ønsker vi ikke noe politisk svarteper-spill om et så viktig prosjekt. Vi ber om at man tverrpolitisk gjør det som er best for regionen.

Kjetil Kristensen, direktør Alta næringsforening

Odd Charles Karlsen, direktør Hammerfest Næringsforening